Жижара

dop_1ХIасанхIусайннул арс ХIасанхIусайнов ХIажикьурбан

Вай гьантрай къашай хьуну лахъи къалавгун лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса фронтовик, захIматрал ветеран, хIурмат лавайсса хъуначу ХIасанхIусайннул арс ХIасан­хIусайнов ХIажи­кьурбан.
МахIачкъалалив ФЗО-лул школагу къуртал бувну, Ямало-Ненецкий округрайсса Салехард тIисса шагьрулий зий ивкIссар, мичча тIайла увкссарОмскалийн – аьрали курсирдайн. Талай ивкIссар 1-мур Белоруссиянал фронтрал кьюкьлуву, Польшанаву Познань тIисса шагьрулий кIийлла щаву дирссар мунайн.
Дяъвилул цIарава зана хьу­ссар орден-медаллал хъазамгу чIюлу бувну.
Зун ивкIссар буттал шяраваллил колхозрал оьллал фермалий бригадирну, оьрмулул 46 шинаву заочнайну МахIачкъалаллал шяраваллил техникум къуртал бувну, зоотехникнал касму ларсъссар. Аьрали наградарттацIун ххи хьуссар захIматралми наг­радарттугу. Миннувух «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» медальлугу.
ХIажикьурбан ия хIакьсса захIматчи, шяраваллил жяматрал иширттавухгу чялишну хIала уххайва. Кулпат РаихIатлущал ххаллилсса тарбиягу дуллуну, дуккин бувна ряха арс ва ца душ.
Дяъвилул фронтовик хIи­саврай ХIажикьурбан шяраваллил жяматран бусравну уссия. Гьар шинах МахIачкъалалив Ххувшаврил байрандалул кьини АхIмад-хан Султаннул гьайкалданучIа ккуркки лавгсса лак ХIажикьурбаннул лагма лавгун бикIайссия.
ДакIнихтунусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арсваврахь, душнихь, миннал наслулухь, гъан-маччацириннахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
ХIажикьурбаннул рухI хъинний дишиннав, гьаттай нур дизаннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат

——————————————————

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула зузала НухIкьадинал арс МахIадов МахIадлухь, гъан-маччанахь гьарцаннахьвагу ванал аьзизсса
ппу
ахиратрал шаврин бувну.
Гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьр­мурдай барачат бишиннав.
«Дагестанский» Агрохимслужбалул зузалт