ДакI чумартсса, мукъуй цIу бусса, тIуллу уздансса инсан

sdgof_3Бахтти бусса бухьунссияв на
На, чIявучил бакъасса, бах­тти-талихIрал заллура. Къачансса хьунабавкьуссар ттун нитти-буттаягу, уссурссуннаягу ливчуну мукьах, оьтту-ттурчIан ятсса бухьурчагу, дакIнил базуну хьусса инсантал. Мукунминнавухсса ца бия ттула шяраватусса Загълиева Рая ХIасаннул душгу. Ниттил ва буттал ттун буллуссар оьрму, Рая ХIасановна тIурча ттун рувхIанийсса нинуну хьу­ссар.
Университет къуртал байхту, на буссияв МахIачкъала шагьрулул 4- мур школалий лакку мазрал дарсру дихьлай. Тикку дуклай бия ванил душнил душ ХIурия. КIулсса фамилия ххал шайхту на ганихь цIухху-бусу бувссия. ХIуриялгу шаппа бувсун бия ттуя. Хъиривмур дарсирайва ганил ттухь бувсунни, Рая ттуйн хъамалу оьвтIий бушиву. Оьвчиннин ялугьлай бивкIсса кунма, гацIана хъамалугу къагьанссиявхха. Тамансса манзил лавгунни га ттуйн хъамалу оьвтIий, на тIурча ламус буллай, къалаглай. Ца кьини ХIурия ттухун бунияла бахчунни, ина къабувцуну мабучIара увкунни цихьва ниттил ниттил тIий.
Тани Рая ХIасановна зий бия МахIачкъала шагьрулул 62 – мур детсадрал хъунмурну. Садик цуппагу буссия республикалий яла хьхьичIунсса мукьуннил сияхIраву. Гьай-гьай, Рая Загълиева цуппагу чIявучил итталу бия, кьиматрай бия.
ХьхьичIуннайшиву Загълиевхъал кулпатрал оьтту-ттурчIавуссара хасиятри, буттая — аьпабиву Загъли-ХIасаннуя дирсса. Ванал каялувшиннаралу Ккуллал райондалул кIулшиву дулаврил отдел лайкь хьуссар ДАССР – данул кIулшиву дулаврил министерствалул чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин. Ва цалчинма секретарьну зузисса шиннардий кьянатсса зунттал район муксса хьхьичIуннай дурккун дур. Оьрмулул бугьарами буслан бикIай, ХIасан Загълиевлул феномен щищачIав тикрал бан къавхьуссар – я ганайн бияннин, я ганая махъ Ккуллал район гукун бюхттулсса ккаккиярттайн къадирссар, тIий. ХIакьинусса кьининийнгу щищачIав бувчIин хьуну бакъар Загъли-ХIасаннул тIайлабацIурттал тIилисин ссаву бивкIссарив.
ЛяличIисса хасиятру Загълиевхъал цаймигу дуссар: захIмат ххирашиву, пахру-ххара бакъашиву, дакI хъун дакъашиву, сахаватлувшиву. Мукунма буслан бикIай ХIасан Исмяилович, райондалул бакIдургьусса хъунасса къуллугъчи ухьурчагу, къурувгу, мащилийгу мудан захIматкашнал дянив икIайссия, райондалий буцири колхозрал ятту-гъаттара бакIра-бакIрах кIулссия, ванал кулпат ХIуриягу колхозрал къурув хIухIалтравух хъуру ттихIлай бикIайссия, тIий. Ялагу буслан бикIай ятинсса оьрчIан янна-калийну, дукиялийну кумаг байва, цала кабакьу бувну райондалия дуклан гьан бувсса студентътурал ял­тту уккан лагайссия, арцуйну какIидахIайссия, тIий. Мира хасиятру кIицI лагай Рая кIулну бивкIциринналгу. ДакI хъуншиву къадурну, няналмур давугу, уборшицалмур давугу дувай­ссия, тIий. Барчаллагьрай буслан бикIай даврийгу, ичIувагу, канихьхьун за къадуллуну инсан къаитаакьайссия, тIий.
Мархлуя ххулув, ххаларая ккиж» тIисса учала бур лакрал. Ххаллилсса хасиятру ирсирай дирну дур Раял душнийн Беллайнгу. Ва дахьва хъунмурну бувкIсса чIумал МахIачкъала шагьрулул 81 – мур детсад бия хъинну нигьачIисса кIанттай, хьхьирил зуманицI бивхьусса бухьурчагу, лагма чапардагу дакъасса. Зузалт буслан бикIай цалчин бувкIсса кьини Белла бакI бувгьуну ливчIун бия, тIий. ДачIи шиннарагу гьаннин дуруна лахъсса чапар. ЧIал къавхьуну хIаятраву бивхьуна оьрчIру бялахълансса площадкарду, дургьуна тIутIив. ХIакьину оьрчI детсадравун улун бувкIсса нитти-буттан ягу иширай увкIссаннан хъинну нажагьвагу къалякъинтIиссар Белла цила кабинетраву столданух щябивкIун. ЧIатIа ягу цIуши канихьну хIаятраву зийри бусса.
КIура баянна нукIува буслай байбивхьумунийн, шаппай гьангу ламус хьуну, ца кьини на лавгра детсадрайн. ХьхьичIва-хьхьичI ттуйн асар биян бувна Раял аьчухшиврул – чIунархIал душварал кунмасса хьуна жул дянивсса ихтилат. Гихунмай на хIайран бувсса хасиятру Раяву чIяруя. Мукъуй цIу бусса, тIуллу уздансса, дакI чумартсса — укун­сса буссия аьпабиву. Ва ялагу бия Занналва ляхъан бувсса тарбиячи – ванил учайсса гьарца махъ бикIайва насихIатрайсса. Та гьарчагу, Раял кабинетраву инсантал чан къашайва. Ми циняв бикIайва ванил аькьилсса мукъух, насихIатрах мюхтажну бувкIсса. Цуксса дакI къуману учIарчагу, ваничIату инсан лагайва рахIат увккун.
Вания чIявусса лавхьхьу­ссар тIий бия кIурукъатлийн букIлакIицири хъами. Мяйжаннугу, Рая хьунни оьрмулухунсса халкьуннал учитель. «Халкьуннал» тIимур махъгу ЗагълиевхъацIун хъинну бавкьусса махъ бунуккар. Бусалардавун агьсса вайннал буттая ттигу къабусланна, уссу Сажид Загълиев -республикалий хьхьичIунсса кардиолог — багьавай «халкьуннал хIакиннал» цIа хIалал дурсса хIакинни. «Вил цукссава хъунмасса ляхъин бу­ссар», — тIий цIухлан бикIайсса бур ванахь архIал зузими, цанчирча Сажид ХIасановичлул цIа дургьуну увкIсса цумацанналгу, ганал гъанчура учайсса бур. ХIакьинусса кьини хъинну нажагьвагу хьунакъабакьайсса канивун бурукъагай­сса хIакинтурал къахъуннасса сияхIраву хьхьичIххуттай ишай ва ганачIан бакIрайн багьминнал.
Ттунгу чIявусса лавхьхьуссар Рая-я. Тти ттулмур дакIнийгу вярчIу багьссар. Мунияту чичлай бунува мукьаву бявххун най бур вай ххару. Цибави туну, хIарачат банна вил чаннасса аьпа ябан, ниттия лавхьхьумуничIа вия лавхьхьумургу бишин, оьрмулуву ишла буллан. Алжаннул ххари баннав ина ттул рувхIанийсса нину, ттул багьа бакъасса учитель, ттул дакIнил лавсъсса дакI тIайласса дус!
Зулайхат Тахакьаева

ЧIявусса лавхьхьуссар вания
Щалвагу Загълиевхъал агьлу-авладрал цIания дакIнихтуну барчаллагь тIий бура жижара бан бувкIцириннахь. Ттулва ласнал ссу шяравучутурангу, коллегахъангу, миллатрангу вакссава бусравсса бивкIшиву уттинин къакIулссия. БувкIцири циняв­ппагу хIайп тIий бия Рая жуява батIул шаву.
43 шин хьунни ттул Загълиевхъал кулпатраву ялапар хъанай, ца тIааьндакъашиву хьуну дакIний бакъар.
Агьулданий ганил мукъул агьамшиву хъуннасса дия. Гьарцаннах аякьа дусса, гьарцаннал дакIниймур ласунгу, дакI рахIат дангу бюхъайсса инсан бия. Ка сахаватлувсса бия — даврийгу, ичIувагу канихьхьун за къадуллуну цучIав гьан къаитайва. Вай ххаллилсса хасиятру кIицI лаглай бия Рая кIулсса гьарцумацагу, цанма муния ххуймур бакъа къалавхьхьуссар, тIий.
Дазу дакъа ххирая ванин буттал шяраваллил агьлу. Гьарцаннан ванин кунма ххирану бивкIссания тIутIайх бичинссия жулва Хъусращи. Хъусращиялгу ванийн «Учительницай» бакъа къаучайва. Жагьилнийгу учительницану бия, бугьара хьувкунгу учительницанува ливчIун бия. ЧIивинащалгу, жагьилнащалгу, чIунархIалнащалгу, угьаранащалгу бакьайва, гьарцаннащал цанма лавхьхьусса мазрай гъалгъа байва. Мискинма, аваданма личIи къаайва.
Ттун Раяя чIявусса лав­хьхьуссар. Яла-ялагу барчаллагьрай бикIара оьрмулуву хьунадаркьусса къаччан бикIавугу, оьбалагу хIалал битан лахьхьин баврихлу. «Оьрмулуву ци хьурчагу, гьарзад багъишла битан аьркинссар. Аллагьнан мукунма ххирассар», учайва. Ванил рухIиран къаччан бикIанссар, къабагъишла битанссару машина щун бувсса жагьилнан танмихI барча тIий, ссихI къадурккун, ца къуруш къаларсун ванил кулпат ялтту бувчIунни му апатIрал. Аллагьгу ялтту учIаннав!
Лимунат Загълиева

Циван махIрум бав ина жу?
Хархавар бакъа жул «Дара­ччи» ккурандалул дянива, жугу микIлачIун бувну, лавгунни жул ххирасса, бакъа чара бакъасса, дакIнил лавсъсса Рая. Вил бивкIулийн цукунчIав вих хьун хъанай бакъар жуща.
Кьабивтунну ина жу аьтIий, къянатIий, ххишала бакъа къуману. Циван махIрум бав «Дараччул» ссурвал, цукун хьур вища гъав лаган бан жу? Вин къакIулссияв инава цуксса ххирану, бусравну бивкIссарав ккурандалуву? Раяй, ина ххарину бикIайссиявхха на чунчIав къалавгун шаппа буний, тти на цибави ина ххал къахъанай? Ина чIарав бакъа? Жул балайчи, жул хъярчъчий! Лакрал гимн щилли дайдишавантIисса тти жучIа? Авур щилли дантIисса?
Рая буссия гьарцагу чулуха ххира хьунсса, духIи-дуциндарал лавайсса, миллат ххирасса ва ххира буллалисса, хъуннасса адав-эбадат дусса, мукъуй цIу бусса, давриву усттарсса, хъярч-махсара бан кIулсса, дакI аьчух­сса ва аьчух дан кIулсса. Ванин кIула инсаннахь рахIат хьунсса махъ бусан, дакI ххари хьунмур бан.
Раял хъинсса дакI, бусрав­сса цIа, ванил буллай бивкIсса марцIсса захIмат, ххаллил­сса хасият тачIав дакIния къа­дуккантIиссар архIал зий бивкI­миннан ва хIала-гьурттуну бивкIсса «Дараччи» ккурандалул хъаннин.
Рая хIалассия гьарцагу ккурандалул дуллалимунивух, ххирассия чIарав бацIан, хъанахъимуния ххаришиву дан. Цила хасиятрал ххуйшиврул бусравну бия миллатрал дянив.
ХIайп, ялагу хIайп тIий лив­чIун буру жущала ина къа­би­кIантIишиврий, къа­кка­ккан­тIишиврий. Алжаннул хха­ри баннав ина. Гьаттай нур ла­хъаннав.
Вил буцири цIуллу баннав!
Мариян Илиясова

Цуппа бусса кIану чанна байва
Хъама битайссарив Рая Загълиева кIулминнан, мунищал цал-кIил архIал щябивкIминнан, аьрххи-ххуллий цачIу хьуминнан? МахIатталсса хасиятрал инсан бия га, инсаннан бансса хъинбалдарах ччувччуну нанисса, щин ци хъинбала бан хъинавав тIий луглагисса.
Аьчухсса хасиятрал заллу, хъярчручи ва балайчи, гьарца цуппа гьуртту хьусса кIану чанна буллалисса ххаллилсса дусгу, инсангу. Хархавар бакъа гъили бургъилух кьатIату шаппай наниххуллий лавмартсса хатIалул бат бувну гьан бунни. БачIва бунни къаттагу, ятин бунни кулпатгу, вярчIу бувтунни «Дараччи» клубрал ккурандалийгу, базин къашайсса, щаллу бан къашайсса карт бувтунни. ИкIайссар ца-ца инсан личIину хъунмасса бурж биттур къабуллайнугу цала кIанттай цува акъа чара бакъасса, мунал кIану бугьансса цама къаляхълахъисса. Мукунсса бия Раягу, бакъашиву хъинну кIул хъанантIисса, дакIнивун кьутIлантIисса. Цила лас цIуцIаврища ххассал шаврия ххарину, Заннайн лавай бацIлай, щукрулий буссия циняннахь буслай, бувцуну дустал ичIунмай шюшлай. Утти кьаивтун Жамалуттингу, цуппа бакъа хьунни, шанинмагу къабагьна. Укунгу лаглай бур дунияллия инсантал, ххуйсса, хъинсса, хIайп чин­сса. Гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав цув! ОьрчIал оьрмурдай барачат бишиннав!
Гулизар Султанова

Хъамабитайссарив ина бувсса хъинбала?
Рая бия дакI-аьмал хъинсса, симандалия пиш чан къашайсса, оьрму ххирасса, дустал, дялахъру, мажлисру ххирасса, инсаннан хъинбала бан анаварсса, дугърисса зунттал хъамитайпа, аькьлулул бувччусса, багьу-бизу усттарсса инсан. Балайгу учайва дакIнийхтуну.
«Дараччи» ккурандалуву хIурмат лавайну буссия Раял.
Бусанна ванил ттунма був­сса ца хъинбалдарая. Ца чIумал на Раящал дакI кIидарчIуссия: «Ссил арс шанма оьрчIащал, цайминнал дачалий ялапар хъанай ур, кулпатгу зий бакъар. Арцу дакъа оьрчIру садикрайнгу кьамул буллай бакъар,» — куну. Раял вичIигу дирхьуну, ттул дакIнийсса лавсуна: «Му ци махъри? На садикрай зий бура­хха, кIюрххила ттучIан бухьхьу оьрчIру бувцуну», — куна.
Рая жул дакIурдиву мудан сагънува личIантIиссар. Алжаннул ххари баннав, рухI чаннаний хьуннав, чурх кIукIлуний бишиннав.
Айманат Къушиева

Агь, ххирай,
ххазинай,
Жул янил
чаний…
Къакьамул банссар дакIнил Рая ХIасановна бакъассар, лавгссар ахиратравун учин. Ттун му дакIниву личIанссар чаннасса, дакI аьчухсса, ненттабакI тIив­тIусса, бургъил тIиму кунмасса хъамитайпану. Учайсса махъ мудангу дакIнихтуну ва дакIний личIанну пасихIну учайсса. Му цилва агьлу-авладрангу чул бищай ттарцIну бикIайва, жул клубралгу вирдакIну бия.
Мукун ххуйну кIула Раян лакрал тарих, хаснува лакрал культура, лавгзаманнул аьдатру. Цила халкь, буттал кIану ххира­сса инсан бия.
Жула «Дараччилул» хъами цачIун батIайхту Рая ХIаса­новнахь миннат бувайссия «Агь, ххирай, ххазинай…» тIисса балай учакьай куну.
Мунил му ца тIааьнну, бюхханну, иминну учайвахха. Му балайлувусса караматрал тIилисин, кIукIлушиву ганиву цивура дикIайва. Цуппа дунияллия гьарчагу, Рая ХIасановнаяту най бивкIсса чани, ганил ярунниву­сса хъиншиву жучIара лирчIунни. ЛирчIунни лакку мазгу, лакку балайрдугу, лакку кIанугу ябувара тIисса аманат­рал дуаьгу.

Агь, ххирай, ххазинай,
Жул янил чаний…
НахIушиву, ххуйшиву, чаннашиву ва муницIунма пашманшиву ва балайлул…
Гулшан Хасаева

Нагу хIайран бувссара
Вих хьун хъанай бакъар жула «Дараччи» ккурандалул дянив хъинма-хъинсса, чIарав бацIайсса, жунма циняннанмагу ххирасса, Рая ХIасановна ххишала къаккаккантIишиврийн.
Мариян ЧIибиевнал цила лагма лаган бувна лакраву бур учинсса хъами. Миннаву мунил ца яла чялишмур кумагчи ва ца пикрилул уртакь бия Рая ХIасановна. Ккурандалул дуллалисса жяматийсса давур­тту бакIуйн дуккан даншиврул миллатрал интеллигенциялул дянив, идарарттал каялувчитурал дянив бувчIин баврил даву Раяща кунна усттарну щищачIав дан къашайва.
ХIакьсса зунттал хъамитайпалул сипат, марцIсса ва зяйсса чIу, дакI хъиншиву ва узданшиву – вайнна на хIайран бувсса Раял хасиятру.
Тарият Къапиева

МакIравагу ккаккайссания
Маз къухънасса оьрчIру чIявусса бухьувкун, Раиса ХIасановнал тIивтIуна логапедический группа. Нагу бувцунав цищалва ва группалуву зун. Аьпабиву бия цила пишалул хIакьсса лагъ.
Оьрмулувугу, давривугу, гьар иширавугу учительнал кIану бугьлагьисса инсан бия. Вания лахьхьинмур чIявуя, лахьлай бизаргу къашайвав. Ччимур суалданунсса жаваб хIадурнура дикIайва. Зий букъаххайва. Ганивусса гьавас чIалай, ттувурасса карчI дакъа шайва. Даврил даража лавай даншиврул, Москавлия логапед бучIан бувна. Планну чIярусса дия. Раиса ХIасановнал аьпалун хьхьичIванияргу ххуйну зун аьркинссару тти жу.
Ххаллилсса пишакаршив­руцIун Раиса ХIасановна бия цайминнахлуссагу инсаншиврул бутIа ххину-ххишалану буллусса инсан. ЛяличIисса хасиятрайну, тIул-тIабиаьтрайну га ттул дакIнин мачча хьуна хъинну. Яла захIматми иширттаву нину кунма чIарав бавцIуссар. На яний операция бувну больницалий уттубивхьусса чIумал, гьарца кьини бучIайва нахIура-нахIусса дукрардугу дурну. «Ламусрихха, Раиса ХIасановнай, ина гьарца кьини букIлай,» — увкукун: «На вил цIаний бакъара букIлакIисса, ттула цIанийра,» — учайва. Гьай-гьай, ттун хъинну кIула га цила цIаний бакъача, ттула цIаний букIлай бушиву. Амма ганил мукунсса ххуллу лякъайва инсан ламусравун къаагьаншиврул. Цуппа оьрмулул жуяр личIину хъунмасса бакъахьурчагу, гьарцаннал нинушиву дайва. Ттул хавардайну кулпатравуцириннанма ххира хьуну бия. Гьар шяравун лавгтари: «Вил нину цукун дур?» — куну, цIуххайва ттула ниттилгума. Нину дунияллия ларгун махъгу ттун ни­ттил гъилишиву гания дирссар. Царагу кьини къархьунни на ттула ичIуваминнащал гания гъалгъа къабувсса, дакIнийн къабувтсса. ЗахIматну бур Раиса ХIасановнал бивкIу бухIан, бакъассар учин. МакIравагу ккаккайссания тIун бикIара.
Папуш Илиясова, Рая зий бивкIсса Детсадрал логапедический группалул тарбиячи

ДакI мяшну бура
АцIра шин хьунни Раиса ХIасановна жул коллективраву зий. Амма ттун ми чан дизай. Даингу дакI мяшну бикIара ваксса аькьилсса, дугърисса, уздансса, сахаватлувсса, хъинсса инсаннал каялувшиврулу хъуннасса чIумуй зун нясивну бивкIсса 62 – мур детсадрал зузалтрай.
Ттул нину 30 шинал хьхьичI дунияллия ларгссар. Ниттия къалавхьхьумургу ттун ва хъамитайпалия лавхьхьуссар. «Раиса ХIасановнай, агь, ина ттун хьхьичIва кIулну бивкIссания, бюхъайва ттуща оьрмулуву цавагу гъалатI къахьун тIий бивкIун бикIан,» — учайссия ччя-ччяни.
Кулпатрал дянив хьумуниягу, оьрчIал буруккинттаягу дакI дачIин вихшала дусса инсан бия. Гьар ишираву маслихIат байва, насихIат бусайва, чIарав бацIайва. Щил-бунугу ужагърай цу-унугу къашавай хьурча, гъанчунах кунма буруккинттарай, муссят кIулсса хIакинтурачIан оьвтIий, бансса кумаграх луглан бикIайва.
Даврийн дакI тIайласса бия. Даврийн бучIайхту цал цила группалувун лагайва, яла гьарцаннал ялтту буккайва. Махъва-махъ буххайва душничIан. Яла-ялагу жу ганийн барчаллагьрай буру укун ххаллилсса, ччиманал жула хьурдай учинсса душ тарбия баврихлу. Жуярва чIивисса бухьурчагу, жучIа Белла Жамалуттиновнал хIурмат лавайссар.. Ттулва душ кунма чIалан бикIай. Ва дахьва хъунмурну бувкIсса чIумал хаварду бия: «Ай, ванил даврийн цилва гъан-маччами, лажин-цIа кIулми буцин най бусса бур,» — тIиссача, нагу вих хьуссияв. Цанчирча, цуксса хIайпнугу, жула республикалий цумур-дунугу идаралий цIусса каялувчи учIавривун щалва коллективва баххана шайхха. Укунсса хаварду бурхха, тIий, аьрза булун бувххукун: «Му ци махъри, на зущал зунна бувкIсса,» — увкуна. Цуяца инсан давриягу къалавгссар.
Бигьалаган санаториялийн гьан дакIний бивкIхьурчагу, яла захIматмур чIумал Белла Жамалуттиновна кьабитан дакI къадирунни. Отпускалий бунувагу зийнма бура.
Ттун бакъассагу, ттул кулпат­равуцириннангу хъинну бюв­ххунни Раиса ХIасановнал чIун дакъасса бивкIу.
МукьцIалва гьантта гьарчагу, жуйнма жува бучIан бувару. Дурар ттигу аьрарххусса дакIру аьчух дуккан. Ччяни дугу-къа­дукканссар. Ванил ххуйсса гьайбатрах яругу бур луглайнма, аьчухсса хъяхъаврих вичIивгу -кIюланура.
Бурлият Кьадиева,
хъунмур медсестра

Дяъвигу насихIатрай байва
81 – мур детсадрал методист ПатIимат Кьурбанова; тарбиячитал: Мариян Муртазааьлиева, Жаннат Айдаева, Асият Хасбулатова ва цIигьур Аминат Темирбекова ца зумату кунма буслай бур Рая Загълиева бивкIшиву коммунист заманалул закалкалул инсан – гьарзатраву низам ччисса, циярагу, лагма-ялттуминнаягу тIалавшинна дусса.
— «ОьрчIру къаххирасса ин­саннан детсадраву дуллансса дакъассар, му аьйкьуну агьсса инсанни. Нитти-буттал яла язимур хъус – оьрчIрур. Му хъус жуйнна вихшала дурссар. Мунияту жуйрасса жаваблувшинна хъуннассар. Вайннал бакIрая чIара дагьансса чара бакъассар,» — учайва аьпабивул. Тарбиячи ца минутIрайссавагу кьатIув увккун кьамул къабайва Дяъвигума къаччан къабикIанну, насихIатрайну байва. Цуппагу, дакI хъуншиву къадурну гьарца акъаманал даву дуллан бикIайва — няня бакъахьурча ганил даймур, уборшица бакъахьурча, никругу рирщуну пол шюшлай бикIайва.
Заннал гьарзад дуллуну дия ганин. МакьнатIисрал кунма цачIанма инсантал кIункIу буллалисса инсан бия. Жу ганил ихтилатгу, тIуллугу я-иттарцIанну лаласлай бикIайссияв.
ЧIун лаглагиссакссар жун асар хъанантIисса аьзизсса Раиса ХIасановна жущалва бакъашиву.