Дагъусттанчунал – танкистнал экипаж ххув хьунни

Главная страница » Дагъусттанчунал – танкистнал экипаж ххув хьунни

Москавуллая арх дакъасса аьралий полигондалий хьунни танкардал биатлондалул цалчинсса дунияллул чемпионат. Цалчинсса чемпионат духьувкун, му нанисса Алабино полигондалух дия агьалинал къулагъас. Микку ххув хьуну бур дагъус­ттанчу каялувшиву дуллалисса аьрасатнал экипаж. Танкист Марат Халикьовлул мархри ЧIарадиял райондалиясса бур, цува Къизлардай хъуна хьусса ур. Оьрмулул 22 шинавусса Марат ссуттил сентябрь зуруй увцуну ур армиялийн.
Соревнованиялий гьуртту хьуну бур Китайнал, Сербиянал, Белоруссиянал, Кувейтнал ва цаймигу билаятирттал армиярдал вакилтал. Солдат-срочник Марат Халикьовлул экипаж ххув хьуну бур Т-7253 тIисса Уралвагонзаводрал танкирай, Марат ур му ххаллилсса машинар, Аьрасатнаву мукунсса танкру душиврия пахру багьлай бур тIий. Экипажрал шамагу членнан: командирнан, наводчик-операторнан ва механик-водительнан дуллунни Аьрасатнал ттизаманнул внедорожникрал кIулли. Муний шавай учIанссар Марат кулпатрачIан, арсначIан.

Ххув хьуминнан бахшишру дуллунни Аьрасатнал Обороналул министр Сергей Шойгул.
Барча уллай буру мунал каруннива бахшиш ларсъсса дагъусттанчу Марат Халикьов. ЦIанакул, дагъусттаннал жагьилтал армиярдайн къабуцлай бур, миннайн вихшала дур-дакъар тIисса ппурттуву Дагъусттаннаясса саллатIнал-срочникнал ккаккан бунни дагъусттаннал вирттавраву цIакьсса танкисталгу бушиву.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля