Лакрал оьрчIру цIунилгу хьхьичIунминнавух

fast_3Музыкалул учи­лища­луву хьунни Готфрид ХIасановлул цIанийсса, кIира шинай цал шайсса, республикалул чIава пианистурал конкурс. Щалва Дагъусттаннаясса 48 дуклаки оьрчI гьуртту хьусса конкурсрай хьхьичIунсса кIантту бувгьунни Аьрасатнал кIулшиву дулаврил бусравсса зузала


Лида Кьурбановал каялувшиннаралусса Мариян Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял магьирлугърал школалул чIава пианистурал – мюрщиминнал группалуву кIилчинмур кIану бувгьунни ХIусманов Давудлул, хъуниминнал группалуву шамилчинмур кIану бувгьунни Закаржаева Дианал.


Зулайхат Тахакьаева
Ва конкурсрай хьхьичIвагу ххув хьуссар Гъумучиял магьирлугърал чIава пианистал. 2005 шинал цалчинмур кIану бувгьуссар Хъунбу­ттаев Рашидлул (ХIажиев Закирдул хIадур увсса), 2007 шинал цалчинмур кIану бувгьуссар ХIажиев Мусал (Кьурбанова Лидал хIадур увсса).
Шиккува кIицI бан, Гъумучиял магьирлугърал школалий акъассар пианиналул пишакар. Миннащал зий бур школалул директор цуппа, бугу хоровикнал ва баянистнал пишакаршиву дусса. ХьхьичIсса шиннардий ххув хъанай бивкIхьурчагу, сайки 7 шинал дянив му конкурсрай оьрчIру гьуртту къашаврил савав директор бувчIин буллай бур бумургу бух хьуну, пианино бакъа, му отделениялий оьрчIру хIадур къабуллай бивкIшиву. Ларгсса шинал школалун 30 шин хъанахъисса юбилейрайн бахшишран райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул пианино пишкаш байхтува байбивхьуну бур цIунилгу чIава пианистал хIадур буллай. Щаллу дакъа­сса шинал лажиндарай хIадур бувсса оьрчIал кIилчинмур ва шамилчинмур кIану бугьаву хъуннасса хьхьичIуннайшиврун ккалли бан лайкьсса ишри. Лида Мусаевнал бусласимунийн бувну, жюрилул хъунмурну бивкIсса цIадурксса пианистка Светлана Папаяннул кIицI лавгун бур Дианал ва Давудлул гьунарду, хъунмасса умуд бихьлай бур гихунмай вай оьрчIру хьхьичIун буккантIишиврийн.
Дунияллул халкьуннал къав­тIаврил кьинилун хасну хьусса «Гьунардал ссурул­ккуртта» тIисса къавтIаврил коллективирттал дянивсса конкурсрайгу кIивагу гру­ппалуву Гъумучиял магьирлугърал школалул къавтIалтрал бувгьуну бур цалчинсса кIанттурду. Ми хIадур бувну бур Аджана Мусаевал ва Шахеризада Мудуновал. Гьашинусса конкурсрай ккаккан дан багьлай бивкIун бур лазгиял миллатрал къавтIавуртту. Ларгсса шинал вава конкурсрай хъуниминнал гру­ппалуву яруссаннал къавтIаврихлу душварал ансамбльданул ларсъссия Гран-При, мюрщиминнал группалуву бувгьуссия цалчинмур кIану.
ХьхьичIва бувсун бивкIхьур­чагу, дакIний бутанна ноябрь зуруй хьусса «Очаг мой – Дагестан» конкурсрайгу музыкалул инструментру бищаврил номинациялуву бувгьу­ссар цалчинмур кIану, фольклорданул къавтIаврил номинациялуву – шамилчинмур кIану.
Гьарцагу конкурсрай школалулгу, райондалулгу цIа щяв дагьан къаритлай зузисса Гъумучиял магьирлугърал школалул каялувчигу, зузалтгу, ми бахшишру ласласисса оьрчIругу барчаллагьран лайкьри. ТIайлабацIу баннав зун гихунмайгу!