Кумаг бувара лакку душнин

fast_62004-ку шинал сентябрь зуруй Бесланнай хьусса оьсса терактрал ширишилун бувгьуминнавун багьлай бур лакку душ Лейлагу, хIатта цуппа та иш хьуну 8 барз лавгун махъ дунияллийн бувккун бунагу. Терактраву ливтIуминнал сияхIрай дур ванил хъунама уссил цIагу.
Сагъну ливчIминнавухгу дур ванил ниттил Салиматлул ва Аминат тIисса ссийл цIагу. Тани Салиматлун цинмагу Аминат лякьлуву шаврия хаварвагу къабивкIссар. Я цукунчIав дунияллийн буккан бувасса душнил лажиндарай оьсса терактрал мугьру бищунтIиссар тIисса пикригу къабивкIссар. Лейлал диагноз дур лажиндарал киямур ххяклул оьттул туннурдал порок.
— Ттул оьрмулувусса яла лухIимур кьини мури хьусса, — тIий мукIру хъанай бур Салимат Сулайманова. — Сентябрь зурул 1-нний на ласнащал ва 5 барз хьусса Аминащал лавгссияв арс 1-мур классравун тIайла уккан. Ва бала-мусиватгу ттул ялун му кьинир бивсса. Та балаллуву кьабивтун цалчин школалийн бувкIсса оьрчI
ругу, ккуккулийсса мюрщими оьрчIащалсса ниттихъул, оьрчIру аьтIий бур тIий, ссибизлай, террористурал залданува буккан буллай бия. Нава арсначIату буккан буллалиний, ттулва пикрилий, душгу шаппай тIайла бувккун, махъунмай арсначIан битан­ссара тIий бивкIра. Яла боевиктурал жу цукунчIав махъунмай къабивтру. Му балаллуву ттул арс ивкIунни. ХIакинтал на паракьат бансса даруртту буллайнма бикIайва. Ттуннив цукунчIавсса дарурттал кумаг буллай бакъая…
Гихуннай ванил ичIура­гу дайдирхьуну дур тIааьн­дакъашивуртту.
— На нава Дагъусттаннаяссара, ЧIяйннал шяравассара, щар хьуну ласнащал бивзун лавгссияв Бесланнайн. Ласнал арс ивчIаврил тахсиркаргу ттуя бувну, цувагу, жугу кьабивтун, лавгунни, — тIий, якьама хъанай, дакIнийн бутлай бур Салимат.
Салиматлун цилва лякьлуву хьусса кIул шайхту, оьрчIайн зарал къабияншиврул, дарур­ттугу кьабуллан бивкIун бур. Аллагьнайн лабизлан бивкIун бур цIуллу-сагъсса оьрчI чIа тIий. Амма душнил лажиндарал киямур ххякллуй кка­ккан тIааьн дакъасса, цIанну ятIулсса, хъуннасса ттангъа лирчIун дур. Вагу «Бесланнал балаллул мугьру бивщусса душ», куну бур акушеркал.
— Ттуща душ байхту най бунува багьайсса куццуй му хъин буван, мунилсса буллай занан хъанай бакъая. Нервардал хIура бувккун, ччанну къазий, на тамансса хIаллай, бизан къахъанай, шануцIух бивкIра.Му чIумал ттул оьрчIалсса бан кумагран Дагъусттанная бувкIуна ттулла нинугу, ссурвалгу. Яла на Лейла бувцуну занай бивкIра таман­сса Аьрасатнал шагьрурдайсса клиникардайх. Цавай хIакинтал бия душ хъунма шайхту ци бан бурив ххал банну тIий, цавайгу душнийн ка лаян къааьркинссар, цичIав хьугу-къахьунтIиссар тIий. Ца ппурттуву на кIул хьура ца укунмасса душнил лажиндарава лазерданух ттангъа дукьан дурсса инсантуращал. Ва лазерданух цалчинсса терапия дуван маччаминнал ва дустурал чIарав бацIаврийну мадарасса кумаг хьуна. Душ ххуй хьунцIакул ялагу тикрал дуллан багьлай бия лазерданул терапия. Амма му дуллангу аьркинну дия арцу. Хъунма хъанай наниссаксса, душгу цилла лажиндарая нач хъанай, инсантуравун буккан сикъаслан бикIайва, — буслай бур ва.
Салимат бур 2-мур группалул инвалид, цуппагу кIива оьрчI ябуллалисса. Душнил лажин ххуй дувансса каши муничIа дакъар, фототерапиялул курсирдах диялсса арцу тIалав дуллай бур.
ХIакьинусса кьини Лейла Сулайманова хъин буван диял хъанай дакъар 181 000 къуруш.

Москавуллал челюстно-лицевой хирургиялул центрданул хъунама Виталий Рогинскийл дирхьусса диагнозрал тIалавшиндарайн бувну, душнил лажин ххуй даншиврул аьркинну бур хъунмасса хIаллайсса импульсный фототерапиялул курсру буллан. Миннул щаллу­сса курсру бацIлай бур 280 000 къурушран.
Уттинин «М.Видео» компаниялул «Наша инициатива» тIисса фондрал дуллуну дур 93 азарда къуруш арцул, укунма­сса инсантуралгу 6000 къуруш дартIун дур. Диял хъанай дакъар 181 000 къуруш.
Ххирасса гьалмахтал! Лейла Сулайманован кумаг бан дакI дирманаща бюхъайссар РусфондрайхчIин арцу тIайла дуккан. Мобильный телефондалия сообщениялуву ДЕТИ тIисса махъ чивчуну 5541 номерданийн гьан бан бюхъайссар. Ва СМС-рал багьа 75 къурушри. СМС-ругу гьан дан бюхъайссар зунна ччиссаксса.
Мобильникрая Русфондрал кутIасса номерданийн 5541 ДЕТИ тIисса махъ чивчусса СМС гьан дайссар ччимур журалул сотовый связьрая. Фондрал реквизитирттайхчIингу бучIиссар арцу дичин. Балжину буккияра фондрал сайтрай: rusfond.ru/osetia
«Илчи» кказитрал редакциялул чулухагу гьан дуварду 5000 къуруш.