ЗахIматну ларсъсса Ххувшаврил кьини

IMG_14Ххувшаву. Ва махъ жува кIицI бувару личIи-личIисса оьрмулувусса ххувшавуртту ларсъсса чIумал. Гьай-гьай, таксса инсаннал ми дикIай цила ццихь буссагу, агьамсса оьрмулул кьинирдал ца шачIанттул ухьурчагу хьхьичIунай хьуссагу. Амма 69 шинал хьхьичI майрал 9-нний ларсъсса Ххувшавриха лащан дувансса цайми ххувшавуртту дакъасса кунна чIалан дикIай.

ХIажимурад ХIусайнов
Инсаннан цанна кьамулмур хасиятнугу чIалан дикIай, тархъанну ссихIгу ласлай, щийнчIав къахъарну яхъанан ччишиву. Му хасият хъиннура оьттувун дурхсса дур жула зунттаву яхъанахъисса лак­рал миллатрал. Зунттурду мютIий бувну, кIий инсаннаща оьрму бутан шайсса инсаният хIасул дуван хьу­сса инсантуран, Ватан тIисса мукъул мяъна ци хъанахъиссарив кIулну бикIавугу тасттикь буллан, ттул пик­рилий, аьркиншиву дакъар. КIай зунттурдащал хъуннамур ватандалиймур аьрщигу тархъан дуллай бивкIссар жула чиваркI. ЧIутIул ккуллардайн дяъвилул ххуттай данди бавцIусса жула арамтуннащал вайннал къинттуллух къанавртту дуклайгу, ккулларду буллайгу мюрщисса оьрчIру, ниттихъул, ссурвалгу бивкIссар. Ца-кIира шинал хьхьичI телевизорданувух ккаккан дуллалисса «Брестская крепость» тIисса киносуратраву ккулларду бухлагайхту табуретка бишлай ия командир душманнайх. Укунсса ишру хъанай бивкIшиврия на чурив бувккуссар литературалул зумунусса хавардавугу. Жула зунттаву дяъвилул шиннардий ккуллардал гилзарду бувансса дувсси чан хъанан бивкIсса чIумал, Вихьуллал шяравасса Аьлиханова Сиянатлул ттухь бувсуна цала комсомолтурая хIасул бувсса дяъвилул чIумалсса бригада шяравух занай бивкIшиву дувссилия бувсса гунгунтту, тIясру, саргъасру батIлай, ккуллардал гилзарду бувайсса заводирттайн тIайла буккан. Вай кIива мисалданул буслай бур цукун захIматну ларсъссарив жула инсантурал га ххувшаву.
Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал бакIчи Сяид Сулаймановлул апрель зурул байбихьулийва итабавкьуну бур байран хьунадакьинсса давурттал сияхI дусса ва цума къуллугъчинайн цумур даву хъар дурну дуссарив бусласисса ХIукму. Ххувшаврил кьинилул байран хIадур дуваврил ва тIайла дуккаврил комитетрал председательну ур цува Сяид Сулайманов. Ванал хъиривману увчIусса Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдуллул бувсуна ттухь такну дуллалисса ва дувансса давурттаяту:
— ХIакьинусса кьини Ккуллал райондалий яхъанай ур ххюя Хъун дяъвилул участник ва шанна щащар. КIицI дуванна миннал цIарду: Оьмаров Аьли (ш. Ккул), Самедов Садикь (ш.ЧIяйми), Сулайманов Оьмар (ш. Вихьул), Казимов Щейх (ш. Хъусращи), ХIусайнаев Сяид (ш. Хъусращи), Мударисова Багун (ш. Ккул), Оьмариева ПатIимат ( ш. Ккул), Чанкаева Хамис (ш. ЦIуйши). Райондалул администрациялул чулуха дяъвилий гьуртту хьусса чиваркIуннан бахшишран дулунтIиссар ца-цаннан 10 000 къурушру. Щахъаннин ца-цаннин – 5000 къурушру. Райондалий ялагу яхъанай ур къинттуллух зий бивкIсса 265 инсан, захIматрал 941 ветеран, ххюя афганец, Венгриянавусса иширттал 3 участник.
Ххувшаврил кьинилун хасну райондалул гьарцагу шяраву ва идарарттай хьунтIиссар личIи-личIисса давурттив. Райондалул УСЗН ва ЦСОН-нналийн хъар бувну буссар циняв ветерантуран цила чIумал биттур дуван хIаллихшиннарду. Райондалул ЦРБ-лийн хъар бувну буссар, ялув бавцIуну, ххалдуван цIуллу-сагъшиву, дяъвилий гьур­тту хьуминналсса ва щахъаннил­сса дакъагу, къанаврттайн лавгун бивкIминнал цIуллу-сагъшивугу. Дакьин дувантIиссар шяраваллавусса гьайкаллу. Школардай дихьлай буссар Чувшиврул дарсру. Байрандалун хас дурсса концертру шяраваллал культуралул къатрал ва школардал оьрчIал хIадур дур­ссар. Чансса ливчIун бухьурчагу та дяъвилувух гьуртту хьуми, къин­ттуллухсса давурттай зий бивкIми, школалул оьрчIру миннащалсса хьунабакьавуртту дуллай буссар. Най буссар школардайсса музейрдал дянивсса конкурсру. Школардай «Патриотизм. Любовь к Родине и Отечеству» темалун хас дурсса сочинениярду чичлай буссар дуклаки оьрчIру. ХьунтIиссар спортрал бяст-ччаллугу.