Жижара

lhbr_1ЖАБИРДУЛ ДУШ МИРЗОЕВА МАРЖАНАТ
Цаппара хIаллай къашавайгу хьуну, май зурул 2-нний, оьр­мулул 75 шинаву, дунияллия лавгунни дакIнил аьмал хъинсса, захIмат ххирасса зунттал хъамитайпа Мирзоева Маржанат.

Маржанат бувну бур 1939 шинал майрал 9-
нний Мукьардал шяраву усттарнал кулпат­раву. Дяъвилий ппугу ивкIуну, Маржанат ва ванил ссурвал мюрщину буна ниттин кумагчитал хьуну, зун бивкIун бур колхозраву. Маржанатлул хъунмасса захIмат бивхьуну бур,
цал Уриннал колхозраву, яла ГьунчIукьатIрал колхозраву цила ласнащал зий. ДакI аьчух­сса, инсаннай дакI цIуцIисса бия Маржанат. Ванил цила ласнащал Сиражуттиннущал ххюва оьрчI хъуни бувну, чивун буккан бувунни. Маржанатлун Ххувшаврил байран хъинну ххирая, цуппа бувсса кьинигу дуну тIий. 9-мур майрай ванин 75 шин бартлагантIиссия. Ва байран Лаккуй ГьунчIукьатIув цIуну дурсса къатрай хьунадакьин ччай бивкIун бур цила оьрчIащал, ласнащал. Аллагьу тааьланал чичру укунсса духьунссия.
Маржанатлул захIматран кьимат бивщуну бур колхозралгу, махъ цуппа зий бивкIсса Сепараторду бай заводралгу. Ва лайкь хьуну бур цаппара медаллан ва ХIурматрал грамотарттан. Ва хъанай бур захIматрал ветеран. Ва ххуйсса инсан дакIнийн бутлай, ванил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванил ласнахь, арснахь, душваврахь, ссихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав. Ванин бакъамур, оьрчIан булуннав.
ГьунчIукьатIрал, Мукьардал жямат

————————————————————

lhbr_2Гьамиящиял МахIаммадхъал
Идрислул арс Арслан дакIнийн утлай

Аьпалул ххару

АцIния шанкусса
шин кIиазарлий,
Сентябрь зурул хьхьу
дурксса пасатлийн,
ДакIния дуккайхрав
сагъну буссаксса,
ТIайла баннин Заннал
миналийн хIакьсса.

Ттул ххаллилсса дуснал
багьа бакъа арс,
Гъаривсса миллатран ссавнил
гьан ув нарт!
КьувтIунна къюкIливун
чIатIаракIнияр,
Кьакьарттуй авцIунна
оьлу къурхънияр.

Цанъявав вин ссавнил дайсса
оь чичру,
Оьттул аьтIи байсса
аьзиз ппу, нину.
Дурхха агьи тIийна
ттигу жул дакIру,
Хъин къашай щавулул
цIалацIи дурну.

Ягу кьадартурал дянив къаитан,
Увцурав Аллагьнал
алжаннул уван.
Пана дунияллул
дардру къаккухIлан,
Алжаннул багъравух
сайр буллай занан.

Ккарккун дия га хьхьу
вил ххира буттан
МакI чурххал базурду
зурзутIи бувсса.
Цайва цува акъа учавривун чантI,
МикIлавчI хаварданул
агьитIи увсса.

Ина ххаллилссияв, уссияв хъинсса,
Ххаллилшиврул
дазу-зума дакъасса.
Буттахъал яхI, намус буручлачисса,
ДакIнийхту ниттил накI
хIалалгу дурсса.

Дуссия чувшиву вил оьттувусса
Миллатрал цIа ва сий
лахъ дуллалисса,
Инсаншиврул лишан
ссавнийн гьаз хьусса,
Ссавруннай цIурттаву
цIупар тIутIисса.

Лак, ярусса, чачан
личIи къабуллай,
Диндалул уссурвал
ца ххуллийх буцлай,
Уссияв Аллагьнал (с.т. аь)
цIа бюхттул дуллай
Миски-гъаривтурал
кьадру гьаз буллай.

Вил буттал шяраву Гьамияхь,
лахъний
Яруссаннал мизит
буллай леххаврий,
Бур, бюхттулсса Заннайн,
багьна суждалийн,
Дуллайна дуаьртту вин
алжан чIа тIий.

Вил бартбисурттаву,
тIутIайх бивчусса
Чачаннал мизитгу
тIий бур барчаллагь.
Чакру бан чиваркIгу
кIивун бучIайсса
Бур вин алжан чIа тIий
ххира Аллагьнахь.

Олимп-Ширванинал цIа
бюхттул дуллай,
КIанал гьавас Лакрал
оьрчIавун бутлай,
Дурсса турнирдугу
вилла кашилий,
Дуссар дуцлай гайннал дакIру
ххаринийн.

Чувнал лялу дахIай
ххаржан куннасса,
Вил лухIи поясгу миллат
лахъ бувсса,
ДикIуча цIурттаву
нурданул лавхъсса,
Чанна буллай ххуллу
чувшиврийн хIакьсса.

Чувшиврул орденгу
вил къюкIличIасса,
Кьадартурал дакIру
ццаха тIи дурсса,
ДикIуча миллатрал
вирттаврайн оьвтIий,
Чувшиврул ххуллия
жард мачару тIий.
ТтурчIиял ХIасан-ХIусайн
ш. ЦIуссалак

———————————————————-

lhbr_3Лавгунна, акъа хьунна…

1-мур ЦIувкIратусса
Кьурбанов МахIаммадлул аьпалун

Къагьан итантIиссияв,
Ина лухIи зунттавун
Зана къахьунтIишиву
ДакIнил ттухь бувсъссания.

Душнихьхьун ссалам булун
ХIатталливгу лавгунав,
КумсиятлучIан ивну
Душ ххира буллай урав?

Дягъулува къабувксса
Ттуй цIими бавияв, жан,
ЛухIи ларгнурасса дакI,
КIалаш хьуну ччурччунни.

Буттай тIийнмасса душру
Ятинтал бунни ина,
Ттаттай тIий лачIлачIисса
Кубрагу кьабивтунни.

Ина шавай най ур тIий,
На хъяврин хьуну ливчIра,
Агь, муххал аждагьалий
Лавгунна, акъа хьунна…

ЛухIи янил ляпI чиннин,
Вил оьрму бяливчIунни,
Агь, ттул ххира МахIаммад,
Учинмур къаливчIунни.

ЯхI къабувну, ци бави,
Вил душваврахь ци тIува?
Сагъну архIал уссар тIий
Хъяврин хъанай бикIанну.

Гъюжу дурксса дакIнихьгу
ЯхI буллалу учинну,
Вил цIа марцIну ядуван
Жугу хIарачат банну.

Кулпат ЗиритIа

—————————————————————-

lhbr_4ЧIараввасса ташу ва бивкIу
Дяъвирду бакъанма
литIлай бури халкь,
АпатIру учавай,
чичрур учавай,
Ци бунагьри бусса
ккуккулий оьрчIай,
Яру тIитIиннинма
ятинну ливчIсса
(Софият Кьурбанова)
Цаннан ца хъинну ччай, эшкьи-ччаву дурну бувуна ташу Ренатлун ва Анян (оьрус миллатрал душ) НикIуев Забиуллагьлул ва Анисатлул кулпатраву. Яхъа­най бия ххуйну, нахIуну, хIалим­ну. ЧIал къавхьуну увуна арс Султан. Ренат зий ия ГАИ-лий Къизлардай. Га ия хъунаманал хIурмат бувайсса, мюрщими ххирасса, цала даву хъинну кIулсса, дакI марцIну му биттур дуллалисса жагьил. Ринатлун дия 26, Анян 24 шинну.
Ххуйсса оьрму лахъи къа­лавгуна. Даврия гьан увну ия Ренат учениярдайн МахIачкъалалив. Учения къуртал хьун ца-кIива гьантта ливчIун бунува, ххирасса кулпатрал ялун иян, арс Султан ккаккан ччай най ия цала машиналий кIюрххицIунай МахIачкъалалия Къизлардайн. Шавайн иян 1-2 километра лирчIсса кIанай, микIирай ччех бивкIун машина, цамунийн щуну авария хьуна. КIидайдихьулул кьини, декабрьданул 22-нний, ва балаллуща ххассал къавхьуну лавгунни 26 шинавусса, хъинну ххуйсса, чурххал оьвхъусса, дакI хъинсса оьрчI. Хъирив аьтIий жагьилсса кулпатгу, шиннарагу хьун дурасса чIивитIугу кьаивтун лавгунни Ренат. Вайннащал къумашиву ва кьурчIишиву кIидачIлай буна Ккуллал ва Хъювхъиял жямат, 40 гьанттагу бувну, мачча-гъанми ппив хьуннинма бавунни ялагу кьурчIисса хавар. Цила чIивисса арсгу ссийчIан иян увну, Аня лавгун бур Ренатлун апатI хьу­сса кIанай тIутIив дишин. ТIу­тIивгу дирхьуну, ххуллул тия чулийн цила ниттищал лахълай буна, цакуну, ча бувкссарив къакIулну, ялун машина бивну, кIиягу ккуччу бувну бур. Аня бунийва къуртал хьуну бур, нину азарханалийн дурцуну дур. Цила аьзизма ивкIусса кIанай, цуппагу бивкIуну бур Аня. КIилчингу гьуя-гьарай тIутIи бувунни циняв, Ренатлул ва Анял мачча-гъанми. Ци бунагьри бивкIсса кку­ккулий оьрчIай, дунияллийн уккайхту 40 гьантлул дянив нитти-буттацIа увну, ятинну ливчIсса? ЛяличIисса магьраву кунмасса ишру хъанай бур. Цуппа най бур ва суал. Цури тахсирлув? Дунияллив, тIабиаьтрал дахханашиннарив, цува инсаннив, ягу Аллагьу тааьланал къусаликкурах чивчу­ссар тIисса кьадардив…? Чивчумунин чаран бакъассар учайхха, мяйжаннугу бакъа­ссарив? Щилли жухьхьунна вай суаллан жавабру дулунтIисса? ЩилчIавгу. ЛичIлай бур так ца Аллагьнал чивчумунийн щукру буваву. Къачичиннав жула душманнангу укунсса кьадарду. Ренатлул ва Анял бакIрачIан бувкIсса кьадардануя ккалайнма личIаннав циняв, хъунав къавхьуну цучIав къаивчIаннав.
Я Аллагь, ххирасса Зал, арх бува инсанная укунсса кьадарду. Къаляхъаннав дунияллийн увагу укунсса кьадар бучIансса инсан, чIивину унува ятин хьунсса оьрчI. Туну ци тIунну, учинмур бакъа личIан бувунну.
Жуятува лавгун махъ дишиннав миннал рухI бигьаний, алжаннул ххари буваннав, алжаннаву куннайн кув бакIрайн багьаннав. «Жижар­ттун чIун духкъалагайссар», — учайхха, чан хьуннав мукунсса чIуннугу.
Софият Кьурбанова
ш. Хъювхъи

—————————————————-

ЖАБИРДУЛ ДУШ МИРЗОЕВА МАРЖАНАТ
Цаппара хIаллай къашавайгу хьуну, май зурул 2-нний, оьр­мулул 75 шинаву, дунияллия лавгунни дакIнил аьмал хъинсса, захIмат ххирасса зунттал хъамитайпа Мирзоева Маржанат.
Маржанат бувну бур 1939 шинал майрал 9-нний Мукьардал шяраву усттарнал кулпат­раву. Дяъвилий ппугу ивкIуну, Маржанат ва ванил ссурвал мюрщину буна ниттин кумагчитал хьуну, зун бивкIун бур колхозраву. Маржанатлул хъунмасса захIмат бивхьуну бур, цал Уриннал колхозраву, яла ГьунчIукьатIрал колхозраву цила ласнащал зий. ДакI аьчух­сса, инсаннай дакI цIуцIисса бия Маржанат. Ванил цила ласнащал Сиражуттиннущал ххюва оьрчI хъуни бувну, чивун буккан бувунни. Маржанатлун Ххувшаврил байран хъинну ххирая, цуппа бувсса кьинигу дуну тIий. 9-мур майрай ванин 75 шин бартлагантIиссия. Ва байран Лаккуй ГьунчIукьатIув цIуну дурсса къатрай хьунадакьин ччай бивкIун бур цила оьрчIащал, ласнащал. Аллагьу тааьланал чичру укунсса духьунссия.
Маржанатлул захIматран кьимат бивщуну бур колхозралгу, махъ цуппа зий бивкIсса Сепараторду бай заводралгу. Ва лайкь хьуну бур цаппара медаллан ва ХIурматрал грамотарттан. Ва хъанай бур захIматрал ветеран. Ва ххуйсса инсан дакIнийн бутлай, ванил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванил ласнахь, арснахь, душваврахь, ссихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав. Ванин бакъамур, оьрчIан булуннав.
ГьунчIукьатIрал,
Мукьардал жямат

————————————————————

Гьамиящиял МахIаммадхъал
Идрислул арс
Арслан дакIнийн утлай

Аьпалул ххару

АцIния шанкусса
шин кIиазарлий,
Сентябрь зурул хьхьу
дурксса пасатлийн,
ДакIния дуккайхрав
сагъну буссаксса,
ТIайла баннин Заннал
миналийн хIакьсса.

Ттул ххаллилсса дуснал
багьа бакъа арс,
Гъаривсса миллатран ссавнил
гьан ув нарт!
КьувтIунна къюкIливун
чIатIаракIнияр,
Кьакьарттуй авцIунна
оьлу къурхънияр.

Цанъявав вин ссавнил дайсса
оь чичру,
Оьттул аьтIи байсса
аьзиз ппу, нину.
Дурхха агьи тIийна
ттигу жул дакIру,
Хъин къашай щавулул
цIалацIи дурну.

Ягу кьадартурал дянив къаитан,
Увцурав Аллагьнал
алжаннул уван.
Пана дунияллул
дардру къаккухIлан,
Алжаннул багъравух
сайр буллай занан.

Ккарккун дия га хьхьу
вил ххира буттан
МакI чурххал базурду
зурзутIи бувсса.
Цайва цува акъа учавривун чантI,
МикIлавчI хаварданул
агьитIи увсса.

Ина ххаллилссияв, уссияв хъинсса,
Ххаллилшиврул
дазу-зума дакъасса.
Буттахъал яхI, намус буручлачисса,
ДакIнийхту ниттил накI
хIалалгу дурсса.

Дуссия чувшиву вил оьттувусса
Миллатрал цIа ва сий
лахъ дуллалисса,
Инсаншиврул лишан
ссавнийн гьаз хьусса,
Ссавруннай цIурттаву
цIупар тIутIисса.

Лак, ярусса, чачан
личIи къабуллай,
Диндалул уссурвал
ца ххуллийх буцлай,
Уссияв Аллагьнал (с.т. аь)
цIа бюхттул дуллай
Миски-гъаривтурал
кьадру гьаз буллай.

Вил буттал шяраву Гьамияхь,
лахъний
Яруссаннал мизит
буллай леххаврий,
Бур, бюхттулсса Заннайн,
багьна суждалийн,
Дуллайна дуаьртту вин
алжан чIа тIий.

Вил бартбисурттаву,
тIутIайх бивчусса
Чачаннал мизитгу
тIий бур барчаллагь.
Чакру бан чиваркIгу
кIивун бучIайсса
Бур вин алжан чIа тIий
ххира Аллагьнахь.

Олимп-Ширванинал цIа
бюхттул дуллай,
КIанал гьавас Лакрал
оьрчIавун бутлай,
Дурсса турнирдугу
вилла кашилий,
Дуссар дуцлай гайннал дакIру
ххаринийн.

Чувнал лялу дахIай
ххаржан куннасса,
Вил лухIи поясгу миллат
лахъ бувсса,
ДикIуча цIурттаву
нурданул лавхъсса,
Чанна буллай ххуллу
чувшиврийн хIакьсса.

Чувшиврул орденгу
вил къюкIличIасса,
Кьадартурал дакIру
ццаха тIи дурсса,
ДикIуча миллатрал
вирттаврайн оьвтIий,
Чувшиврул ххуллия
жард мачару тIий.
ТтурчIиял ХIасан-ХIусайн
ш. ЦIуссалак

———————————————————-

Лавгунна,
акъа хьунна…

1-мур ЦIувкIратусса
Кьурбанов МахIаммадлул аьпалун

Къагьан итантIиссияв,
Ина лухIи зунттавун
Зана къахьунтIишиву
ДакIнил ттухь бувсъссания.

Душнихьхьун ссалам булун
ХIатталливгу лавгунав,
КумсиятлучIан ивну
Душ ххира буллай урав?

Дягъулува къабувксса
Ттуй цIими бавияв, жан,
ЛухIи ларгнурасса дакI,
КIалаш хьуну ччурччунни.

Буттай тIийнмасса душру
Ятинтал бунни ина,
Ттаттай тIий лачIлачIисса
Кубрагу кьабивтунни.

Ина шавай най ур тIий,
На хъяврин хьуну ливчIра,
Агь, муххал аждагьалий
Лавгунна, акъа хьунна…

ЛухIи янил ляпI чиннин,
Вил оьрму бяливчIунни,
Агь, ттул ххира МахIаммад,
Учинмур къаливчIунни.

ЯхI къабувну, ци бави,
Вил душваврахь ци тIува?
Сагъну архIал уссар тIий
Хъяврин хъанай бикIанну.

Гъюжу дурксса дакIнихьгу
ЯхI буллалу учинну,
Вил цIа марцIну ядуван
Жугу хIарачат банну.

Кулпат ЗиритIа

—————————————————————-

ЧIараввасса ташу ва бивкIу
Дяъвирду бакъанма
литIлай бури халкь,
АпатIру учавай,
чичрур учавай,
Ци бунагьри бусса
ккуккулий оьрчIай,
Яру тIитIиннинма
ятинну ливчIсса
(Софият Кьурбанова)
Цаннан ца хъинну ччай, эшкьи-ччаву дурну бувуна ташу Ренатлун ва Анян (оьрус миллатрал душ) НикIуев Забиуллагьлул ва Анисатлул кулпатраву. Яхъа­най бия ххуйну, нахIуну, хIалим­ну. ЧIал къавхьуну увуна арс Султан. Ренат зий ия ГАИ-лий Къизлардай. Га ия хъунаманал хIурмат бувайсса, мюрщими ххирасса, цала даву хъинну кIулсса, дакI марцIну му биттур дуллалисса жагьил. Ринатлун дия 26, Анян 24 шинну.
Ххуйсса оьрму лахъи къа­лавгуна. Даврия гьан увну ия Ренат учениярдайн МахIачкъалалив. Учения къуртал хьун ца-кIива гьантта ливчIун бунува, ххирасса кулпатрал ялун иян, арс Султан ккаккан ччай най ия цала машиналий кIюрххицIунай МахIачкъалалия Къизлардайн. Шавайн иян 1-2 километра лирчIсса кIанай, микIирай ччех бивкIун машина, цамунийн щуну авария хьуна. КIидайдихьулул кьини, декабрьданул 22-нний, ва балаллуща ххассал къавхьуну лавгунни 26 шинавусса, хъинну ххуйсса, чурххал оьвхъусса, дакI хъинсса оьрчI. Хъирив аьтIий жагьилсса кулпатгу, шиннарагу хьун дурасса чIивитIугу кьаивтун лавгунни Ренат. Вайннащал къумашиву ва кьурчIишиву кIидачIлай буна Ккуллал ва Хъювхъиял жямат, 40 гьанттагу бувну, мачча-гъанми ппив хьуннинма бавунни ялагу кьурчIисса хавар. Цила чIивисса арсгу ссийчIан иян увну, Аня лавгун бур Ренатлун апатI хьу­сса кIанай тIутIив дишин. ТIу­тIивгу дирхьуну, ххуллул тия чулийн цила ниттищал лахълай буна, цакуну, ча бувкссарив къакIулну, ялун машина бивну, кIиягу ккуччу бувну бур. Аня бунийва къуртал хьуну бур, нину азарханалийн дурцуну дур. Цила аьзизма ивкIусса кIанай, цуппагу бивкIуну бур Аня. КIилчингу гьуя-гьарай тIутIи бувунни циняв, Ренатлул ва Анял мачча-гъанми. Ци бунагьри бивкIсса кку­ккулий оьрчIай, дунияллийн уккайхту 40 гьантлул дянив нитти-буттацIа увну, ятинну ливчIсса? ЛяличIисса магьраву кунмасса ишру хъанай бур. Цуппа най бур ва суал. Цури тахсирлув? Дунияллив, тIабиаьтрал дахханашиннарив, цува инсаннив, ягу Аллагьу тааьланал къусаликкурах чивчу­ссар тIисса кьадардив…? Чивчумунин чаран бакъассар учайхха, мяйжаннугу бакъа­ссарив? Щилли жухьхьунна вай суаллан жавабру дулунтIисса? ЩилчIавгу. ЛичIлай бур так ца Аллагьнал чивчумунийн щукру буваву. Къачичиннав жула душманнангу укунсса кьадарду. Ренатлул ва Анял бакIрачIан бувкIсса кьадардануя ккалайнма личIаннав циняв, хъунав къавхьуну цучIав къаивчIаннав.
Я Аллагь, ххирасса Зал, арх бува инсанная укунсса кьадарду. Къаляхъаннав дунияллийн увагу укунсса кьадар бучIансса инсан, чIивину унува ятин хьунсса оьрчI. Туну ци тIунну, учинмур бакъа личIан бувунну.
Жуятува лавгун махъ дишиннав миннал рухI бигьаний, алжаннул ххари буваннав, алжаннаву куннайн кув бакIрайн багьаннав. «Жижар­ттун чIун духкъалагайссар», — учайхха, чан хьуннав мукунсса чIуннугу.

Софият Кьурбанова
ш. Хъювхъи

———————————————————

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Кьадинаев Кариннухь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу, ванал аьзизсса ссу
ПатIимат Кьадинаева
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи баврийн бувну. Цил гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ккуллал жямат