Жижара

gfs_1МАХIАММАДЛУЛ ДУШ РАМАЗАНОВА МАРЖАНАТ
Вай гьантрай, оьсса азаруннил оьрмулул буччиннин къабивтун, жуятува личIи бунни мяърипатрал бувччусса уздансса лакку душ, ххаллилсса кулпат ва нину, ЦIущарниясса МахIаммадлул душ Маржанат Рамазанова. Маржанат бувну бур 1969 шинал сентябрь зурул 24-нний.
1986 шинал Каспийскалий школагу къуртал бувну, бувххун бур Пятигорскаллал фармацевтический институтравун. Му къуртал байхту зун бивкIун бур Каспийскалийсса аьрали частьрал аптекалул хъунмурну. Маржанат бия инсаншиврул бутIа буллусса, дакI хъинсса, аьмал-хIал бавкьусса хъамитайпа. КIула ванин оьрмулул хъунанал хIурмат бан, чIивинаха аякьа дан. Бусравну бия ласнал агьулданунгу, цила гъан-маччанангу, чIахху-чIарахнангу. Гьарнащал маз лякъайва, иш багьний чIарав бацIайва. Лавгунни дунияллия мукьа арсгу махъ къабивтун. Маржанат аьпалул хьусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь, ласнахь, оьрчIахь, уссурссуннахь, махъсса гъан-маччанахь.
Ванин къабуллусса оьрму ванил арсурвавран булуннав, цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Ккуллал ва ЦIущардал жямат

—————————————

gfs_2МухIадлул арс Ххираманов Казимбаг
Апрель зурул 23-ний 2014 шинал оьрмулул 81 шинаву аьпалухьхьун лавгунни хъинсса зузала, захIмат ккавксса ххаллилсса лаккучу Ххираманов Казимбаг МухIадлул арс.
Казимбаг увну ур 1933 шинал Кумиял шяраву. ЧIивину уна ппугу ивкIуну ниттин кумаг буллай, колхозраву зий ивкIун ур, армиялийн уциннин. Армиялия увкIун махъ зун увххун ур М. ХIажиевлул цIанийсса заводрайн. Даврий итххяххун хьхьичIунну зий ивкIун ур. Ванал сурат хIурматрал улттуй диркIун дур.
Казибаг инсантуращал авкьусса, дусшиву дуруччайсса, яхI-намус кIулсса адамина ия. Шанна шин заводрай зийгу дурну, къашавай хьусса ниттин кумаг буллан цIунилгу шяравун кIура авссар. Пенсиялийн укка­ннин колхозрал машиналий щупирну зий ивкIссар. Казимбаглул бивкIулул дард-хажалатгу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру ванал кIиягу арснахь, кIивагу душнихь, кулпатрахь, гъан-маччаминнахь. Имандалий лавгун хьуннав, цал бунагьирттал аьпа баннав.
Кумиял ва БахIикIуллал
жяматрая
Гьарун Ххираманов