ХIакьину Сочилий тIитIлатIиссар ХХIII КIинтнил Олимпий тIуркIурду

P6_11Олимпиада тIитIаврил шадлугърайн бучIан тIий бур 40 билаятрал бакIчитал. Олимпиадалий гьур­тту хьун тIий бур 90 билаятраясса 2800 спортсмен. Духхин тIий дур 98 медаллал комплект спортрал 7 журалуву, 15 бяст-ччалливу.

Зулайхат Тахакьаева
Олимпий тIуркIурдавун ххи бувну бур ххюва бяст-ччал. Цалчин, фигурное катаниелул командалул бяст-ччал. Команда сакин хьуну дур ряха фигуристная: кIия адамина, кIива хъамитайпа, ца спортрал чут ва ца чут къавтIалтрал. Ххув хьусса команда хIисав дан тIий дур гьарцаннал баллу куннийн ку бивчуну. Командалул бяст-ччал цалчин хьуну бур Япониянаву 1997 шинал.
ИСУ-лул техкомитетрал хъунама, Аьрасатнал фигурное катаниелул федерациялул хъунаманал хъиривчу Александр Лаперниклул тIимунийн бувну, фигурное катаниелул командалул бяст-ччал ххи бансса хIукму бувну бур ва яла яргмур, тамашачитуран яла ххирамур спортрал жура бушиву хIисавравун лавсун. Чансса тамашачитал батIайсса конкарьдай бигьаврил шайсса бур 12 бяст-ччал, шорт-трейкраву – 8 бяст-ччал. Машгьуршиву хIисавравун ласурча, фигурное катаниелуву мукьва комплект медаллал чанну чIалай, бувну бур мукунсса хIукму.
Ялагу ххи бувну бусса бур: трамплиндалия тIанкI учаву (хъами); фристайлдануву haif-ppe; арамтал ва хъами хIаласса биатлондалул эстафета; чанардай бигьавриву командалул бяст-ччал.
Олимпиада тIитIаврил шадлугъ хIакьину хьхьурай дайдихьлай духьурчагу, цаппарасса бяст-ччаллу байбивхьунни лахьхьува: фигурное катаниелул командалул (арамтал ва спортрал чутру, кутIамур программа); горнолыжный спортрал ва фристайлданул.
Олимпиада тIитIаврил шадлугъ хьун тIий дусса дур «Фишт» стадиондалий.
Хоккейрал бяст-ччал хьун тIий бур «Большой» микIирал дворецраву ва «Шайба» микIирал ареналий. Керлинграл бяст-ччал – керлинграл центрданий. «Айсберг» микIирал дворецраву хьун тIий бур фигурное катаниелул бяст-ччал. Конькардай лечаврил бяст-ччал – Адлер-ареналий. Биатлондалул ва лыжардай бигьаврил бяст-ччаллу хьун тIий бур «Лаура» лыжно-биатлонный комплексраву. Горнолыжный спортрал бяст-ччал хьун тIий бур «Роза – хутор» — горнолыжный центрданий. Трамплиндалия тIанкI чаврил бяст-ччал — «Русские горкилий». Бобслейрал, чанардай бигьаврил ва скелетондалул бяст-ччал хьун тIий бур «Санки» комплексраву. Фристайлданул ва сноубордралсса — «Роза-хутор» экстрим-паркраву.
Бувну бусса бур 37 фешенебельныйсса отеллу. Вай отеллаву бусса бур уттинин дунияллий чувчIав бакъасса номерду.
Дуниял хIайран хьунсса даражалий хьунтIиссар Сочилийсса олимпиада, тIий чичлай буссия шиннардил хьхьичIва. Амма агьалинаву олимпиадалул хIакъиравусса пикрирдугу, асардугу личIи-личIисса бур. Цавай нигьабуслай бур терактирдая, цавай – олимпиадалия махъ Дагъусттаннай дяъви хьунтIиссар тIисса хавардая. Цавайрив ххарину бур жучIара кIинтнил олимпий тIуркIурду буллалаврия ва Сочилий ляличIисса спортрал объектругу, отеллугу бувну бушиврия. Мунийну Сочилийн туристал кIункIу хьунтIиссар, Аьрасатнал экономика хьхьичIуннай хьунтIиссар тIий бур. Бур тихун туристал чIяву шаврия укунмасса агьалинан ци мюнпатри, тиккун харж дансса арцух бюджет­рал зузалтрал харжру, оьрчIал пособияртту ххи бувссания тIиссагу. Амма жухьва цIухлахисса цучIав акъар. Гьай-гьай, дуниял хIайран дансса даражалий олимпиада сакин дантIишиврийн цукунчIавсса щак бакъар. Му тасттикь бунни итни кьини Сочилийн увкIун, олимпиадалул цинявппагу объектругу ххал бувну, спортсментуращалгу ихтилат бувну махъ МОК-рал хъунама Томас Бахлул. «Цинявппа объектру ттизаманнул даражалийсса бур. ХIадуршинна лавайсса даражалий дур. Ттун ттинин чувчIав къаккавкссар укунсса даражалул объектругу, хIадуршиннагу. Сочилийсса олимпиада, махъ бакъа, тарихраву яла ххуймур олимпиадану хьунтIиссар», — увкунни Дунияллул Олимпий комитетрал хъунаманал.
Чил кIичIираву байранну дуллан жунма ххирассар. Дур­ссархха, зун дакIний бухьурчагу, шиннардил хьхьичI «Евровидение» дуниял махIасара дансса даражалий. Агьали лащинну ялапар хъанай бухьурчагу, люкс журалул отеллу бан сахаватлув хьуну буру. Агьали аьрасатлувтал дакI мяш хьунну ялапар хъанахъисса США-наву Лейк-Плесидрай лахъну зунттаву фешенебельныйсса отеллу бавриву цукунчIавсса мюнпат чIалай бивкIун бакъар. Олимпий чемпионка Наталья Линичук дакIнийн бутлай бур спортментал ликкан бувну бивкIшиву хьхьичIарасса дуснакьрал къатраву. Бивру тIар къатрачIан, лагмара чапарду дур тIар. Гъан хьуну къаралчиналгу: «КIантту бакъар», — увкуну бур. Циявхьур шофернал, аьйкьуну, гай биян бувну бивкIун бур зузисса дуснакьрал къатрачIан.
Жувагу ххари хьунну, жува цукун ялапар хъанай бухьурчагу, жучIанма хъамалу бувкIсса дунияллул цIанихсса спортсментал дуснакьрал къатраву ликкан къабувну, люкс-отеллаву ликкан бан тIий бушиврия. КъахIайп тIунну, къааьтIунну тиккун харж бувсса миллиардирттайгу. Аьрасатнан хъамал ххирашивриягу, Аьрасат тIиртIунийн ка диллалисса билаят бушивриягу тай байкъалитIавай буслантIиссар ватандалийнмай зана шайхту. Гьай-балики, яла Сочилийн туристурал нех дишин, мунийну, мяйжаннугу, жулва билаятрал экономика лахъ хьун, агьалинал ахIвал ххуй хьун. Гьай балики, гихунмай люкс-отеллаву бигьалагансса каши жуннагу хьун, олимпий объектирдай вардиш хьуну, олимпий ххувшавуртту жуява бивзминналларагу ласун. Умуд къакьукьинну. Так тIааьнбакъасса иширайну къадагьаннав жула «ужагърайсса» олимпиада тарихравун! Хьуннав му мяйжаннугу, МОК-рал хъунама Томас Бахлул увкусса куццуй, тарихраву яла дакIний личIанмур Олимпиадану, жува, Аьрасат, мяйжаннугу бюх­ттулсса билаят бушиврия пахру булланну.