Ххуллул низамраву цIушиннарду хьунни

avtobusiХхалбигьавурттал чIалачIи буллай бур, аьрххилийн бувкминнал мюхчаншиву дузал дансса тIалавшиннарду щаллу дуллай бакъашиву автобусирттал шупIиртурал. Пассажиртурал транспорт хIаласса ДТП-ттаву бала-апатIру хьуми мудан чIявусса бикIай.

Махъсса ппурттуву чIявуну хьунабакьлай бур оьрчIру автобусирттай тиху-шихунмай,
архсса манзилданийгума буцлацисса кIанттурду.

Аьрххилий бувксса оьрчIал мюхчаншиву дузал даву мурадрай, нанисса шинал январь зурул 1-нний цIакь дурссар автобусирттай чIявусса оьрчIру бувцуну заназаврил низам. МуницIун бавкьуну цин лархьхьусса дахханашивуртту дурссар АьФ-лул ххуллул низамравугу. Утти архIал аьрххилий нанисса оьрчIал группалуву мяйва оьрчIаяр чансса бикIан къабучIиссар. Уттинин кIива ягу ххишаласса бикIан бучIиссия. Вай дахханашивуртту хьуннин архIал нанисса оьрчIру куклу машинарттай буцин бучIину бивкIссар, утти так автобусрай буцин бучIи буллалиссар. Цуппагу саргъунсса. Вай дахханашивуртту дурссар архIал аьрххилий бувксса оьрчIал мюхчаншиву дузал даву мурадрай. ЧIявуну оьрчIру чун-бунугу дирирмур транспортрай буцлай бия. Миннул ялув бацIаву дан бюхълай бакъая. Школалул, масала, тIалав бувай оьрчIру буцин автобус, му цуксса саргъунсса буссарив, шупIир цукунсса уссарив щинчIав кIулну къабикIай. Яла ца къахьунмур шай.
ДакIнийн бутанну уттигъанну Татарсттаннай хьумур. Автобусрал шупIир анаварну най ивкIун ур. Автобус байгьин къавхьуну, кIурабавну бур. Автобусраву 15 инсан ивкIун ур, миннавух ххюя дуклаки оьрчIгу олимпиадалийн нанисса. Ца учитель ивкIуну ур. Автобусрал шупIирнаща 2011 шинал права зерххуну диркIун дур, хIарчIун най ивкIун тIий.
Утти архIал чIявусса оьрчIру бувцуну заназисса автобусирттай битлан тIий бур перерыв къархьусса «D» категориялул стаж ца шинаяр чансса бакъасса, права зерххуну къабивкIсса, махъсса ца шинал дянив аьчIа къадирхьусса шупIиртал. Январь зурул 1-нния байбивхьуну чIявусса оьрчIру бувцуну нанисса гьарица автобусраву бикIан аьркинссар архIал бачинсса хъуними. Мигу битайссар автобусравусса нузкьунттал ккал хIисав дурну.
ЦIусса низамрайн бувну, оьрчIру шанна ссятраяр ххишала ххуллийх бухьурча, миннан сухой паекру ва щинал шушри дулун аьркинссар. 7 шинавун бияннин­сса оьрчIру мукьра ссятраяр ххишала ххуллийх бикIан къабучIиссар. ОьрчIру ца шагьрулия цамунийн машинарттал колонналуву шанна ссятраяр ххишала най бухьурча, миннащал медициналул зузала икIан аьркинссар.
Хьхьувай, ссят 23.00-нния ссят 06.00-нний, бияннинсса чIумуву, чIявусса оьрчIру бувцуну бачин бучIиссар анжагъ муххал ххуллул вокзалданийн ва аэропортрайн ягу мичча. Мукунма бучIиссар цивппа ликкан нанисса кIанайн бучIан, агана ххуллий лахъи лавгун бивкIхьурча. Му чIумалгу ми нанисса ххуллул манзил 50 километралияр ххишаласса бикIан къабучIиссар. ЦIуну дурксса низамрайн бувну, чIявусса оьрчIру архIал бувцуну занан бучIи буллалиссар 10 шинаяр ххишала къархьусса автобусрай, цуппагу техникалул тIалавшиннардан лайкьсса.
Автобусрай дикIан аьркинссар тахограф, спутниковый навигациялул аппаратура ГЛОНАСС. Амма вайннул хIакъиравусса тIалавшинна зунтIиссар АьФ-лул хIукуматрал постановление официальнайну бивщуну 180 гьантта лагайхту.
Вай цIушиннарду дурссар аьрххилийн бувксса мюрщисса ва балугъравун къабивсса оьрчIал мюхчаншиву дузал даву ва ми хIаласса ДТП-тту къашаву мурад­рай.
Лиана Наврузбекова,
ДПС-лул личIисса батальондалул пропагандалул
инспектор
ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал