Олимпиадалул цIарал эстафета Дагъусттаннай

sdo_17Сочилий хьунтIисса кIинтнил Олимпий тIуркIурдал Олимпий цIарал эстафета Дагъусттаннал кьамул дунни январьданул 27-нний. Олимпиадалул лишан хIакьину Дагъусттаннал хъуншагьрулийн ларсун бувкIунни Асттарханная самолетрай. Ва дия эстафета дайдирхьуния махъсса 113-мур кьини.

Ссят 12 хьусса чIумал машинарттал кьюкьа дуркIуна «Анжи-АреналучIан». Га кьюкьлувусса ца машиналий дия лампадалуву Олимпиадалул цIу. Стадиондалийн нани ххуллий машинарттал кьюкьращал най бия дагъусттаннал байкертал ва чиллу-чухъраву, балчаннайсса, дагъусттаннал жагьилтал.
«Анжи-Ареналийн» буххайсса кIанай Олимпиадалул цIу хьунадакьин бувкIун бия республикалул хIукуматрал вице-премьер бакIчисса делегация. Олимпиадалул лишаннал чIюлу бувсса сахIналийнгу лавхъун, Анатолий Карибовлул дагъусттанлувтурахь барча увкуна Олимпиадалул цIу жулла республикалийн дучIаву.
— Олимпиадалул цIу щалва Аьрасатнавух дуккаврил лишан хIисаврай цачIун буллалиссар личIи-личIисса регионну, ми гъан буллалиссар, тIитIлатIиссар жулва билаятрал ххуйшиву ва узданшиву.
Ва агьамсса, хьхьичIунсса иширахьхьун лавгунни щалва жулва билаят. Аьрасатнал тарихраву цалчин 2014 шинал Сочилул Олимпий тIуркIурдал эстафета кьамул даврил шадлугъ хьунни жулла республикалийгу. Ва буниялагу хъинну хьхьичIунсса ишри. На дакI дарцIуну ура Олимпиадалул цIу жулла республикалийн дучIаву циняв дагъусттанлувтуран хъуннасса байран хъанахъишиврий», — увкунни вице-премьернал, эстафета тIитIаврий махъ лахълай.
Яла ца цIу ядуллалиманал лампадалувату цIу ларсунни цIурукIайравун, мичча дайдирхьунни цурда эстафетагу. Цалчин Дагъусттаннай Олимпиадалул цIарал эстафеталул цIурукIай ласун ккаккан увунни лачIун уккаврил Олимпий чемпион Загъалав Аьбдулбеков. Стадиондалий 100 метралул манзил бивтун махъ ганал цIурукIай дуллунни цама Олимпий чемпион Владимир Юминнухьхьун. Яла цIурукIайртту ласайми най бия чут-чутну: кIия-чутну, шама-чутну, мукьа-чутну ва ххюя чутну. Миннал чIарах най бия кумагчиталгу. Да­гъусттаннай эстафеталий гьуртту хьуссар 67 инсан. Гай бур цIа дурксса спортчитал, тренертал, инвалидтал коляскардай, жяматийсса ва политикийсса ишккаккулт.
ЦIурукIайрду ласаврил эстафеталул ахирданий увкIунни лачIун буккаврил олимпий чемпион ХIажимурад МахIаммадов. Сайки 50 метралул манзилданий цIурукIайращал левчуну махъ, ганал ва республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул шадлугърал тагьардануву олимпиадалул цIу лархъунни сахIналий лахъний бацIан бувсса кIичIулуву.
— Олимпиадалул цIу – му жулва билаятрал умудралгу, тIутIайх бичаврилгу, дусшиврулгу, цашиврулгу цIури. Дагъусттаннал цичIара кьамул дунни Олимпиадалул цIу. 34 шин лях ларгун махъ Аьрасатнал цIунилгу кьамул дуллай бур Олимпиадалул цIу – жучIара, Аьрасатнал Ккавкказнаву хьунтIиссар Олимпиадалул тIуркIурду. ЦIуллу даннав Олимпиадалул цIу, Олимпиадалул Аьрасат, Олимпиадалул Дагъус­ттан! — увкунни сахIналий цIу лархъун махъ Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Мура кьини МахIачкъалалия Олимпиадалул цIу тIайла дурккунни Къарачай-Чаргаснал Республикалийн.