Олимпиадалий – «Лезгинка» ва «Гуниб»

lantuh_4Щалла дуниял махIаттал, хIайран дансса дия Сочилий Олимпий тIуркIурду тIитIлатIисса шадлугъ. Муниярдагу къалувсса дикIанссар ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьимур шадлугъгу. Жулва билаятрал коллективирдавух мунивух гьуртту хьунтIиссар жулла республикалияссагу: къавтIаврил ПаччахIлугърал академический ансамбль «Лезгинка» ва Мурад Къажлаевлул цIанийсса Респуб­ликалул искусствалул школалул чIава балайчитурал «Гуниб» ансамбльгу.

Бадрижамал Аьлиева
«Лезгинка» ансамбльдания къакIулсса, къабавсса инсан жулла республикалий акъахьунссар. Дагъусттаннал кьатIув, Аьрасатнаву, чил билаятирттай ва ансамбльданул ххаллилсса къавтIавурттал ясир бувми цикссагу бур. Утти жулла республикалулгу, Аьрасатналгу цIагу, сипатгу лайкьну ккаккан дуван най бур ва коллективрал дунияллул билаятир­ттал вакилтурал яруннил хьхьичIгу, «Сочи – 2014» кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьисса шадлугърах телеэкраннал хьхьичI дуруглан нанисса щалларагу дунияллул хьхьичIгу.
Магьирлугъраву цагу, кIирагу шин къадурсса, кьянкьану ччаннай дарцIусса «Лезгинка» ансамбльданущал Олимпий тIуркIурду лакьлакьисса шадлугърайсса батIавривух Аьрасатнал Сводный оьрчIал хордануву гьуртту хьун най дур чIава балайчитурал «Гуниб» ансамбль. Ва ансамбльданувусса оьрчIру жула хIурмат бусса лаккучу, цIанихсса композитор Мурад Къажлаевлул тарбиячитал бушивугу пахру къабансса иш бакъар.
Аьрасатнал Сводный оьрчIал хордануву бур щалва билаятраясса гьунар бусса азаллихъайсса дуклаки оьрчIру. Ва хор сакин бувну бур щалвагу Аьрасатнал хорданул обществалул председатель, Мариинский театрданул художествалул каялувчи, Аьрасатнал Халкьуннал артист Валерий Гергиевлул. Му хорданувун ухлай ур жула Дагъусттаннаясса 10 оьрчIгу — «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» ГБОУ ДОД-лул дуклаки оьрчIру. Вай оьрчIру Сводный оьрчIал хордануву январьданул 2-нния 10-ннийн бияннин гьуртту хьуссар Санкт-Петербурграй Мариинский театрдануву Валерий Гергиевлул каялувшиннаралу дуллай бивкIсса репетициярдавух. Миннувасса цаннийн Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путингу увкIун ивкIун ур. Санкт-Петербурграй Мариинский театрданул цIусса сахIналий лавай­сса даражалий Аьрасатнал Сводный оьрчIал хорданул цалчинсса концерт ккаккан дурну дур.
Ларгсса ххуллун кьини, яни февральданул 15-нний, жулла республикалул чIава гьунардучитал лавгссар жулва билаятрал олимпий хъуншагьрулийн Сочилийн, Олимпий тIуркIурду лакьлакьисса шадлугърайн хIадур хъанан.
Ва ансамбльданул мархри най бур архсса 1965 шинава.Му шинал Мурад Къажлаевлул оьрмулуву хьуну бур хъунмасса иш, цилгу Дагъусттаннал ва щалвагу билаят­рал музыкалул аралуву аваза гьаз бувсса. Мурад МахIаммадович каялувшиву дуллан ивкIун ур вокалданул ва инструментру бищаврил цIусса ансамбльданий, мунин цIагу «Гуниб» дирзун дур. Му ансамбльданунсса произведенияртту сакин бавриву агьамсса кIану бувгьуну бур композиторнал Расул ХIамзатовлущалсса дусшиврул. Хъунасса шаэрнащал архIал Мурад Къажлаевлул сакин бувну бур джазрал, эстрадалул, камерный ва халкьуннал музыкалул элементру цачIун бувсса композициярду. Мукун, дунияллийн бувккун бур «Далалай», «Желтые листья», «Часто я вспоминаю» ва чIявусса цаймигу балайрду. «Гуниб» ансамбль хьуну дур 60-80-ку шиннардил яргсса лишанну.
Утти, шинну ларгун махъ, хьхьичIмур никирал дуллай бивкIсса даву дуллай, му бусравсса бигар цайнма лавсун най бур «Гуниб» ансамбльданул чIава балайчитал. Вай оьрчIал сахIналийнсса цалчинсса буккаву хьуну дур 2013 шинал 15-мур февральданий хьусса ихIсаниятрал концертрай. Муний увкуну бур Расул ХIамзатовлул мукъурттийсса Мурад Къажлаевлул макьандалийсса «Далалай» балай. Дагъусттаннал фольклорданул сахIналийн вай оьрчIру цалчин бувккун бур 2013 шинал «Щунудагъ» фестивальданий. Микку «Гуниб» ансамбльданул увкуну бур Аь. Мирзаевлул мукъурттийсса М. Къажлаевлул макьандалийсса «Бархъала душ», Ю. Хаппалаевлул мукъурттийсса «По тропинке», В. Портнойл «Нет сестренки у меня» балайрду.
Уттигъанну тIурча ансамбльданул репертуардануву ххи хьуну бур Мурад Къажлаевлул «Зови надежду» сборникравасса Александр Пушкиннул ва Михаил Лермонтовлул мукъурттийсса балайрдугу.
Ларгсса шинал ахирданий тIурча чIава балайчитал гастроллай лавгун бур Москавлив. Жула билаятрал хъуншагьрулул шанма-шанма залданул сахIналийн буккан бювхъуну бур вайннаща: Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттан Республикалул Вакилханалул залдануву, «Гипроречтранс» ОАО-лул залдануву ва Москавуллал Миллатирттал къатлуву. Вайннал программа москвичтурал хъинну ххуйну кьамул дурнугу дур. Вай гьунар бусса оьрчIругу хасъсса пишакартурал итталун къабагьну къаливчIун бур. Миннал «Гуниб» ансамбльданул оьрчIал гьунарданун багьайсса кьиматгу бивщуну, маслихIат бувну бур мигу кьамул буван Аьрасатнал Сводный оьрчIал хорданувун. Москавлия зана хьуну махъ оьрчIру хIадур хъанан бивкIун бур 8-мур январьданий Санкт-Петербурграй хьунтIисса кIа хорданул концертрайн. Мугу лавайсса даражалий хьуну дур. Аьрасатнал 83 региондалиясса оьрчIансса, миннавух Дагъусттаннаяссагу, бахшишрансса концерт хьуну дур му. Гьарца кьинисса репетициярду дакъассагу, щалва билаятраясса оьрчIру Санкт-Петербург шагьрулувух экскурсиярдай лагайсса бивкIун бур. Амма ва аьрххилуву яла дакIний личIансса ишну хьуну бур Мариинский театрдануву хьусса концерт. Миннан бахтти хьуну бур билаятрал хъунисса хормейстертурал ва яла-яла цIанихсса дирижер Валерий Гергиевлул каялувшиннаралу зун. Санкт-Петербурграя чIава «кажлаевцы» зана хьуну бур гихунмай хъиннува ххуйну зунсса асардащал.
Утти тIурча жулва чIава балайчитал булувкьуну хIадур хъанай бур ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьисса шадлугъравух гьуртту хьун.
ЧIа учинну жула «Лезгинкалул» усттарсса къавтIалтран ва «Гуниб» ансамбльданул чIава балайчитуран тIайлабацIу.