Наркомания ппив хьун къаритансса чаранну ляхълай бур

feds_10Уттигъанну МахIачкъалалив ФСКН-лул управлениялул къатраву ларгунни 2013 шинал хIасиллу дуллалисса батIаву. Управлениялул даврил жям дуллалисса ихтилат бунни Дагъусттаннайсса ФСКН-лул управлениялул хъунама, полициялул полковник Энрик Муслимовлул. Ванал бувсунни 2013 шинал ахирданий республикалул наркодиспансерданул сияхIрай 6 443 инсан (2012 шиналнияр 25 инсан ххишалану) бивкIшиву, щалагу Ухссавнил федерал округрай наркотикру ишла буллалими (100 азара инсаннайн биллалицири хIисав бувну) яла чансса Дагъусттаннай бушиву.

Дагъусттаннай 100 азара инсаннан наркотикру ишла буллалисса 259 инсан укIлай ур, СКФО-лий – 346. Дянивну хIисав дурсса Аьрасатнал ккаккиярттах бурувгун, Дагъусттаннайминнал ккал 43,3% чансса дур. Наркодиспансерданул сияхIрайми чIяву хьуну бур, ларгсса шинал наркотикру ишакаш баврицIун дархIусса тIулдакъашивуртту ва тахсиркаршивуртту дурну бувгьуну, цIуллу-сагъшиву дуруччаврил идарарттайн биян бувминналшиврий.
2013 шинал наркоконтрольданул зузалтрал зевххуну бур 142 кг. ливчусса наркотикру ва 239,5 кг. хъинну асар шайсса затру (СДВ). Аьмну – 376 кг. 625 гр. Вай хъанай дур хьхьичIмур шиналнияр мадара ххишаласса. 2012 шинал зерххуну диркIун дур аьмну 212,5 кг.
Ларгсса шинал чан хьуну бур яла заралмур наркотик – дезоморфин ишла буллалими. Мунийну чIалай бур 2011, 2012 шиннардий полициялул зузалтрал дурмуния ва 01.07. 2012 шиная байбивхьуну кодеин бусса даруртту рецепт да­къанува итакъабакьлан бикIаврия мюнпат хьушиву. ЦIана цаппара хьхьичIва дезоморфин ишла буллай бивкIсса наркомантал опий ва героин ишла буллан бивкIун бур, цаппарассаннал тIурча – «Лирика» тIисса препарат. Аьмну республикалул ихтиярду дуруччай органнал сияхIрайн ларсун дур закондалул ххуттава бувккун наркотикру ишакаш буллалаврицIун дархIусса 2635 тахсиркаршиву. ХьхьичIмур шиналнияр 341 тахсиркаршиву ххишалану. Республикалий сияхIрайн ларсъсса цинярдагу тахсиркаршивурттал 18,8% бур закондалул хху­ттава бувккун наркотикру ишакаш баврицIун дархIусса. Наркотикру ппив хьун къабитансса чаран ляхълай, республикалул шагьрурдай ва районнай зузи дурсса наркотикир­ттайн къаршисса программардая мюнпат хьуну бур.
Профилактикалул давуртту дан кIункIу дуллай бур жяматий­сса ва диндалул организацияртту, цIуллу-сагъшиву дуруччаврил, кIулшивуртту дулаврил, соцзащиталул ва культуралул органну.
2013 шинал дурну дур 1150 профилактикалул давуртту. «Дети Юга» тIисса операциялул лагрулуву жагьи-жугьулт наркотикру ишла буллай бурив кIул баву мурадрай ва «Насвай» тIисса «тяхъа бай» газ балугъравун къабивминнал дянив ппив хьун къабитаву мурадрай, ххал бувну бур чIявусса жагьилтал батIайсса 1835 кIану: аэропортру, вокзаллу, паркру, барду, хьхьирил портру, машлул идарартту, дискотекарду, хьхьувайсса клубру, базарду, детдомру, школа-интернатру ва м.ц. кIанттурду.
«Мак» операция нанисса чIумул дянив (28.05 – 2010. 2013) УФСКН-лул зузалтрал ашкара бувну бур 132 кIану наркотикру бусса ххяххиялул бувгьусса ва 59 кIану ми цайнува цивппа ххяхлахисса. Бат бувну бур 1 млн. 386,5 азарва наркотикру бусса ххяххиялул къатIри. «Мак» операция нанисса ппурттуву ашкара дурну дур 91 тахсиркаршиву. Бувгьуну бур наркотикру закондалуцIун къабавкьуну ишакаш бавривух хIаласса 76 инсан. Зерххуну дур 36 г. опийрал, 75 гр. гашишрал, 5490 гр. марихуаналул, 800 гр. гужну асар шайсса затир­ттал (СДВ).
2013 шинал мукунма ххал бувну бур 122 аптека, чанну баххан кка­ккан бувсса препаратру баххаврил низам цукун дуручлай бурив кка­ккан, мукунма лицензия дакъанма зузисса аптекартту лакьин. Му давриву управлениялул зузалтран ххуйсса кумаг хьуну бур «Я – помощник Президента» сакиншиннарая. Вай ххалбигьавуртту дурну, рецепт дакъанура инсантуран препаратру бавххусса 14 аптекалул хIакъираву ва лицензия дакъанува зузисса 34 аптекалул хIакъираву материал дартIун, Виваллил иширттал министерствалийн тIайла дурккун дур, миннал хIукму кьукьин.
Ва цIусса шинал дайдихьулийгу наркотикру закондалуцIун къабавкьуну ишакаш баврил аралуву 85 тахсиркаршиву ашкара хьуну дур. Уголовное дело сукку дурну дур 56 иширал хIакъираву. Лавкьуну бур 3 наркопритон.