МахIачкъалаллал аэропортрайгу Олимпий цIу

feds_9Ларгсса нюжмардий лахъа-хъунну, лавай­сса даражалий тIивтIунни Сочилий ХХII Олимпий тIуркIурду. Мура кьини, февральданул 7-нний, Сочилий Олимпий цIарал лама лавхъун махъ МахIачкъалаливгу АхIмадхан Султаннул цIанийсса аэропортрай лархъунни Олимпий цIу. Му «Сочи-2014» ХХII КIинтнил Олимпий тIуркIурду къуртал хьуннинцIакул лархъун дикIантIиссар.

МахIачкъалаллал аэропортрай цIу лахълахъисса шадлугъравух гьуртту хьунни цIанихсса спортсментал, тренертал, къуллугъчитал, волонтертал. Цурда цIу ла­хъангу лайкь хьунни Олимпий чемпион (Афины, 2004 шин), Европанал чемпион, Аьрасатнал шамийла чемпион хьусса, спортрал лайкь хьусса мастер ХIайдарбек ХIайдарбеков.
* * *
Хъиривмур кьини тIурча МахIачкъалалив «Ак-Гель» бярнил зуманив Оьруснал интеллигенциялун дацIан дурсса гьайкалданучIа хьунни Олимпий тIуркIурду байбихьаврин хас дурсса шадлугърайсса батIаву, «Здравствуй, Олимпиада» цIанилусса хъуннасса концерт. Му сакин дурну дия МахIачкъала шагьрулул администрациялул Культуралул управлениялул ва Спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитетрал.
Шадлугърайсса батIав­ривух гьуртту хьунни МахIач­къала шагьрулул администрациялул бакIчинал хъиривчу Татьяна Гамалей, шагьрулул администрациялул Спортрал, туризмалул ва жагьилтурал иширттал комитетрал председатель Ислам Аьлиев, республикалул жяматийсса организациярдал вакилтал, дуклаки оьрчIру, ветерантал.
Шадлугъ тIиртIунни «Аде­мос» шоу-балетрал, «МахIачкъала» ансамбльданул ва волонтертурал флешмобрайну.
Хъирив махъ лавхъунни Татьяна Владимировнал:
— МахIачкъалалив, щалвавагу Дагъусттаннай ушиву къакIулли спортрахун къаагьсса инсан, цIа дурксса спортсмен хьунсса хиял бакъасса жагьил. Гьарцагу дагъусттанлувнан учирчагу цалва буржну чIалай бур спортрахун агьаву. Мунияту Олимпий тIуркIурдугу жулла дакIурдичIан хъинну гъанну бур, — увкунни ванил.
Хъирив ва батIаву хIадур дурминнал махъру лахъан­сса хIалу дуллунни гьарцагу пишалул, касмулул вакилтурахьхьун. Мукун, ва кьини сахIналийн бувккунни хIакиннал, журналистнал, агрономнал, художникнал, троллейбусрал водительнал ва чIявусса цаймигу пишардал вакилтал.
Ва шадлугъран хасну оьрчIи бувну, хIадур був­сса сахIналий бацIан бувну бия хъунмасса экран. Муний ккаккан дуллай бия ОлимпиадалуцIун дархIусса ярг-яргсса сюжетру.
Олимпий тIуркIурдан хас дурсса шадлугърал концертравух гьуртту хьунни республикалул цIанихсса балайчитал: Рашид Багатаев, Нурианна Къаллаева, Зайнаб МахIаева, Аьйшат Айсаева, Рукьият ХIамзатова, Кристина, Залина Шамова ва чIявусса цаймигу.
КьатIув дяркъу, кIи душивугу хIисавравун лавсун, ва шадлугърайн бувкIми бя­къакъин дуллай бия кIирисса чяйгу, бивхьуну бия биотуалетругу.
Шадлугъ къуртал хьунни «Мы молодые» цIанилусса балайлийну ва фейерверкрайну.