ЗахIматсса чIунну дакIнийн дичлай

P6_10Ленинград немецнал аьралуннаща щаллуну тархъан бувну вай гьантрай жулла билаятрай кIицI ларгунни 70 шин. Му тархъан буллай бивкIминнавух цикссагу дагъусттанлувтурал цIардугу дур. ЦIана республикалий ур 13 инсан Ленинградрал блокадалуву ивкIсса, «Жителю блокадного Ленинграда» лишан дуллусса. Ларгсса нюжмардул ахирданий Дагъусттан Республикалул Президент Рамазан АьбдуллатIипов хьунаакьуну ур миннавасса арулуннащал.

Бадрижамал Аьлиева
ДР-лул БакIчинал ва ХIу­куматрал Администрациялул пресс-службалул ва информациялул Управлениялул бувсъсса ку­ццуй, му батIавривух ялагу гьуртту хьуну ур ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчинал хъиривчу Исмяил Эфендиев, ДР-лул захIматрал ва соцразвитиялул министр Малик Багълиев, ДР-лул миллатирттал политикалул министр Алексей ХIасанов, Авгъанисттаннавусса дяъвилул ветерантурал организациярдал Координационный Советрал каялувчи, жяматийсса ишккакку Оьмар Муртазааьлиев.
Рамазан АьбдуллатIиповлул, ва хьунабакьаврийн бувкIсса гьарцагу хъамитайпалул кагу дургьуну, яхши-хашгу бувну, увкуну бур:
— Зу кунма, нагу нава ленинградецнан ккалли увара. Ххюра шинал мутталий на дуклай уссияв му виричусса шагьрулий, ттул элмийсса каялувчи Татьяна Юрьевна Бурмистровагу бия блокадница. Мунил буслай бивкIсса хавардайн бувну, ттун га чIумул чIяруми оьзрурдая, инсантурал дурхIусса аькьуварттая ва дурсса виричушивурттая гьарта-гьарзану кIулли. Жува пахрулий ва хIайранну буссару жула халкьуннал дурсса виричушиврия. ХIакьинурив Ленинград хъанахъиссар виричушиврул ва кьянкьашиврул лишанну.
Дагъусттан мудангу бивкIссар Ленинградращал, гай захIматсса шиннардийгу цила бусса гужирай кумаг буллай бивкIссар Ленинградран. Хъуннасса агьамшиву дуссар гай захIматшивуртту дурхIусса инсантал цалва бусса оьрмулий Дагъусттаннай захIмат буллай бивкIшиврул, ми Дагъус­ттаннащал бавхIуну бушиврул. Зу так блокадницахъул бакъару, зу нигь дакъасса дагъусттанлувталлу. Зущалсса хьунабакьавуртталгу жун хъуннасса агьамшиву ду­ссар, миннул яла-ялагу дакIнийн бичайну тIий агьамсса затру. Вай цимурцаннул цал ххишалагу буслай бур жулва халкьуннал, хаснува тарихийну циняв цила лагма лаган бувсса оьруснал миллатрал, виричушиврия, — увкунни Рамазан ХIажимурадовичлул.
Гихунмайсса цалва ихтилатраву чIурчIав дунни вайннал дурсса чувшиврул хIурмат республикалучIа мудангу лавайсса бикIантIишиврий, шайсса ка-кумаг, чIаравбацIаву мудангу дуллантIишиврий.
Кумаг баврия, социал зумунусса чIарав бацIаврия тIурчарив, ялапар хъанахъаврил шартIру къулай даврих мюхтажми федерал бюджетрава щаллу буллай бур къатта-къушлил, медициналул идарарттаву гьарца шинал укра дуллай бур диспансеризация, коммунал хIаллихшиннал 50 процент буллай бур.
Ленинград мурахас бувну 70 шин шаврин хасну дуллалисса мероприятиярттал лагрулуву цIана Дагъусттаннай ялапар хъанахъи­сса гьарцагу блокадникнан дуллуну дур кьу-кьуазарда къуруш арцул. Му даталун хасну Ленинградрай хъанахъисса мероприятиярттавух гьуртту хьун Дагъусттанная бувцусса блокадницахъан ххуллун-харжгу республикалул дурну дур.
Ва кьини республикалул каялувшиннаращал хьунабакьин бувкIсса хъаннил бувсун бур Ленинградрал блокадалуя цанма оьрмул оьрмулухун дакIний ливчIмур, та дужагьраву цанма бухIан багьсса ккашиягу, дякъиягу, цала нинухъру, гъан-маччами цала яруннил хьхьичI ливтIусса куц, цивппа, мюрщи оьрчIру, игрушкардащал тIуркIу тIунсса кIанай, хъуниминнан цащава шайсса кумаг буллай бивкIсса куц, цалва бакIурдичIан бувкIцири, цивппа госпиталлайн занай, щавурду дирминнахь луттирду ккалай бивкIсса ва чIявусса цаймигу затру. Миннал бусласимунихгу вичIи дирхьуну, Рамазан АьбдуллатIиповлул ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувшиннарай бигар бивхьуну бур ми дакIнийнбичавурттащалсса брошюра итабакьин.
Хьунабакьаврил ахирданий Рамазан ХIажимурадовичлул Санкт-Петербургуллал губернатор Георгий Полтавченкол цIания Людмила Андреевна Алерзаевнан, Валентина Григорьевна Белякован, Галина Ивановна ХIажиеван, Евдокия Петровна Матвееван, Галина Владимировна Сухомлинован дуллуну дур Ленинград душманнал блокадалува итххявххун 70 шин шаврин хасну итадаркьусса лишанну. Мира лишанну Марина Владимировна ва Ирина Владимировна Бессаловахъан дуллуну дур уттигъанну Санкт-Петербурграйн лавгсса чIумал.