Жижара

gafРАМАЗАННУЛ ДУШ АЬЛИХАНОВА НАНУ
Февраль зурул 14-нний, оьр­мулул 86 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, Хъурхъиятусса Аьлиханова Нану Рамазаннул душ.
Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул чIумал 12-13 шинавусса душ ватандалийн дурксса захIматсса кьинирду лахълай бивкIссар, хъунисса хъаннищал, цуппа кунмасса душваращал архIал зий, буххаву, бавчIаву кIул къадуллай. Дяъвилул шиннардий ванин багьссар ккашигу-мякьгу, дяркъу-кIиришивугу дурхIуну, къанавртту дуклан. Укунсса зунттал душрур жанну кьацIул дургьуну, ник къарирщуну, ххувшавриха зий бивкIсса. Вайннал кьимат жучIава мудангу лавайссар, вайннал дяъвилул чIумал дурсса чувшивурду жунна тачIав хъамакъаритантIиссар.
Дяъви къуртал хьуну махъ, балугъравун бувхсса, бакIрал ххуйсса, чурх бювхъусса душний Нанулуй ябавцIуну, ташу бувссар ххуйсса агьлу-авладрал арснал, дяъвилия зана хьусса хIаписар, Аьлиханхъал ХIажинал. Хъунмасса талихIрайсса, оьрмулул манзил бивтссар вайннал цачIу, дакIгу-мазгу тIайлану, цаннан ца бувчIуну. Дянив хьусса мукьагу оьрчIан ххуйсса тарбиягу дуллуну, лавайсса даражалий дуккингу бувну, ташурду бувну, узданну къатрай щябивтссар.
Пахру-ххара бакъасса, хасият кIукIлусса, ума ххирасса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, имин­сса инсан бия Нану.
Цибанссар, лавгунни жул Нану цила ххирасса лас – подполковник Аьлиханхъал ХIажи 23-мур февральданул байрандалущал барча ан кунма.
Нану аьпалухьхьун лагаврил къумашиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил арсурваврахь Гъазинахь, Валерахь, Маратлухь, душнихь ПатIиматлухь, щалвагу нас­лулухь, гъан-маччаминнахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжан нясив баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Хъурхърал жямат

—————————-

gaf_1МахIаммадлул душ ХIусманова Миясат
Вай гьантрай цIуцIаврища ххассал къавхьуну, оьрмулул 80 шинаву дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса захIматрал ветеран, ххаллилсса хъамитайпа МахIаммадлул душ ХIусманова Миясат.
Буттал шяраву бувсса, хъунма хьусса Миясатлул хъунмур оьрму лавгссар Бакрес-Бажиганнай колхозрал давурттай зузисса ласнал хъар дургьуну зий.
Му бия дакI-аьмал хъинсса, халкьуннащал хIал бавкьусса, имин­сса хъамитайпа. Ххирая Миясат гъан-маччацириннан, шяраваллил жяматран. Южно-Сухокумскалий миннал къушлий хъамал чан къашайссия. Цивппа кунма захIмат ххирану, жяматрах ччаву дуну тарбия бувссар Миясатлул ва Рамазаннул (аьпа бивухъал) цалва арсру ва душругу.
Му дунияллия лагаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь, душваврахь, уссурваврахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччацириннахь.
Миясатлул рухI хъинний дишиннав, Алжаннул ххари буваннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат

——————————-

gaf_2МАХIАММАДАЛ ДУШ САЛИХIОВА ХIАПИСАТ
Февраль зурул 3-нний, оьрмулул 88 шинаву, къашай хьуну, дунияллия лавгунни Кумиял шяравасса ххаллилсса хъамитайпа, захIматрал ветеран СалихIова ХIаписат.
ХIаписат бувну бур Кумиял шяраву 1925 шинал. Ччяни ппугу яла лавгун, ниттил ХIабибатлул ххуйсса тарбиялий хъунма бувну бур цилва душ. Дяъвилул чIумал ХIаписатлул хъунмасса захIмат бувссар шяраву, цуппа кунмасса жагьилтуращал. Мунил чIярусса ппалул жуларду, катIри дурссар фронтрайн гьан дуван. Окопру дуккан гьан бувну, миккугу биялсса захIмат бувну бур. Ванил цила ласнащал Аьбдулхаликьлущал ччаннай бацIан бувссар 3 арс ва 3 душ. Ппу ивкIуну махъ ХIаписатлул ххуйну тарбия бувссар цилва оьрчIру. МинначIа ниттил хIурмат хъунмая.
ХIаписат бия дакI-аьмал хъинсса, жяматращал бавкьусса, мачча-гъаннан ххирасса инсан. Кумиял ХIаписат дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунил арсурваврахь, душваврахь, цинявгу мачча-гъанцириннахь. Цув алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Кумиял жяматрал цIания
Хираманов Гьарун