Жижара

fed_4ДАВУДЛУЛ АРС АХIМАД МАММАЕВ
Вай гьантрай, оьрмулул 98 шинаву, дунияллия лавгунни Хасавюртлив яхъанахъисса, Убурдал шяравасса фронтовик, ххаллилсса зунтталчу, дяъвилул ва захIматрал ветеран Давудлул арс АхIмад Маммаев.
АхIмад Хасавюртливсса лак­раву увагу усса фронтовик-я, му Ххувшаврил байрандалущал барча уван лавгссия дукIу Хасавюртлив жул корреспондентътал, мунаясса макьала рирщуну дуссия Ххувшаврил байрандалун хас бувсса, 9-мур майрай бувксса кказитрай.
Акъассар утти Хасавюртлив цаягу лаккучу-фронтовик.
Белоруссиянаву Полоцк шагьрулий радистнал курсру къуртал бувсса АхIмад дяъвилул циняв ххуллурдугу бивтун, Чехословакиянаву, Баргъбуккавал Пруссиянаву, Австриянаву аьралийчунал къуллугъ лажин кIялану бартбивгьуну зана хьуссия аьрая, чIярусса орден, медальлу хъазамравун ларчIун. Миннувух дуссия ЯтIул ЦIукул орден, Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул II даражалул орден.
ХIакьсса совет саллатIнал цIа адаврай ядурсса Давудлул АхIмад дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арсурваврахь, душваврахь, щалвагу наслулухь, гъан-маччацириннахь.
Цув Алжаннал ххари уваннав, гьаттай нур дизаннав!
Дустал, гъалмахтал

——————————

fed_5МахIаммадлул арс Кьурбан­махIаммадов Рустамбаг
Вай гьантрай цакуну инжит хьуну дунияллия лавгунни Каспийск шагьрулий яхъанахъисса, 1-мур ЦIувкIратусса МахIаммадлул арс КьурбанмахIаммадов Рус­тамбаг.
Увссар ва декабрь зуруй 1961 шинал, ятIул дипломращал къуртал бувссар Дагъусттаннал паччахIлугърал университет, зий ивкIссар учительну Хасавюртлив, Каспийскалий. Махъсса шиннардий строительствалул даврихун агьну уссия, гьар ишираву итххявхсса, даврил пагьму-гьунар бусса инсан уссия.
Бюхъу- бажар бусса ушав­рицIун, Рустам ия дакI тIиртIусса, хасиятрал уздансса, дустал, гьалмахтал гьарзасса, шяраваллил жямат ххирасса инсан. Мудангу чялишну хIала уххайва жяматрал иширттавух, лакрал чIарав ацIайва.
Хар-хавар бакъа аьпалу­хьхьун лавгсса Рустамлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал кулпатрахь, арсурваврахь, гъан-маччацириннахь.
Рустамлун къабуллумур оьр­мулул бутIа мунал наслулун ххи бувну лякъиннав, Алжаннул ххари уваннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

———————————

fed_2ХIАЖИМУСАЛ АРС ОЬМАРОВ МАХIАММАД
Лаккуй, цала буттал шяраву ЧукIнав, оьрмулул 80 шинаву, аьпа­лухьхьун лавгунни лакрал дянив цIа машгьурсса инсан, гьунар ххисса публицист, чичу, жяматий­сса ишруккакку, ХIажимусал арс Оьмаров МахIаммад.
Шагьрулул оьрмугу кьабивтун, махъсса ацIрахъул шиннардий МахIаммад яхъанай уссия бу­ттахъал миналий, цанмагу ххирасса, цувагу ххирасса ЧукIуннал шяраву.
Буттал шяраву хъунагу хьуну, шагьраххуллийн увккун махъ МахIаммадлул бартбивгьу­ссар ххуй-ххуйсса мурадру, зий ивкIссар хьхьичIу-хьхьичIунсса давур­ттай, итабавкьуссар лакрал дянив чIявуссаннан бусрав хьусса личIи-личIисса жанрардал луттирду.
Цайми кIицI къабарчагума, гьая хIисавравун ласун МахIаммад Оьмаров зий ивкIсса шанма жаваблувсса къуллугъ: Лакрал А. Къапиевлул цIанийсса театрданул директор, «Литературалул Дагъус­ттан» журналданул редактор, «Кази-Кумух» кказитрал редактор.
МахIаммад ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь. МахIаммадлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
Дустал, уртакьтал

——————————-

fed_1Абачарал душ Аьлиева Халункачар
Вай гьантрай 40 гьантта хъанай бур ГьунчIукьатIрал шяраватусса Аьлиева Халункачар Абачарал душ аьпалувух бивхьуну. Жун, Халункачар ххирану бивкIсса цинявннанмагу, цал уттигу дакIнийнгу бутлай, жулва дакIнива нанисса ххару чичин ччай бур вания.
Цила язи увгьусса Аьлиев Расуллущал Халункачардул хъунигу бувну, дуккингу бувну, цалва-цалва ххуллурдайн бивчуна шама оьрчIгу, шанма душгу. ХIакьинусса кьинигу нитти-буттал захIмат зия къабанну, лажин кIялану, мяърипатрай зий-занай бур вайнная бивзмигу, оьрчIал оьрчIругу.
Мушакъатсса Расуллущал Халункачардул, рукI дирхьуну, найрдал давуртту, колхозрал давуртту, ичIаллил давуртту захIматри, жапари къаувкуну, дайссия. Ва бия махъа нанисса жагьилсса кулпатирттан, чIахху-чIарахнан маслихIатчигу, насихIатчигу, кIула ухнан ххуллугу, ххувнан ламусгу буван. ХIакьинусса кьинигу Халункачар дакIнийн бутлай ххуйсса бакъа учинсса цамур бакъар ва кIулну бивкIминначIа.
Ва бия дяъвилул ва захIматрал ветеран, лайкь хьуну бия чIярусса медаллан ва бахшиширттан. Халункачардул цилва душру ва арснал хъами личIи къабайва тачIав, ттул душ, куну бакъа ихтилат къабайбишайва. Шиккугу бишлай буру вай зумалул ххару цанна хъинну ххирасса дадаха, амудадаха, баваха – Халункачардуха вайннал цалва ляхъан бувсса.

Зий дакъацIайсса кару
Дигьалаглай духьунссар.
Заназин дувай ликри
Вихь бачу тIий дакъарив?

Арснал оьрчIачIан биян,
Мяърипатрай махъ бусан,
Къумасса душварачIан
Гай цукун гай бурив ккаккан.

Арснал хъами ва душру
Ина цану ккаккайва,
«Ттулва душру» увкуну
Мудан зумух ласайва.

Жул дадай, ххира дадай,
Вил гьав нурданул шивуй,
Аьрщи памману хьуну,
ХIатI имандалул шивуй.
Цинявппагу
ина ххирану бивкIми

——————————-

ГьунчIукьатIрал школалучIасса «Дараччи» клубрал хъами кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бур школалул учительница Къушиева Сарижат Маллааьлил душнихь, ванил хъинну ххирасса ниттирссу
Аьбдуллаева Марзижат
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Ца зун бакъа, жунгу дакIний личIантIиссар дакI-аьмал ххуйсса, мяърипатрал бувччусса Марзижат. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, дунияллия щалихханнин битаннав.
Марзижатлул гьав нурданул дуцIиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
ГьунчIукьатIрал шяравусса «Дараччи» клуб
ва школалул зузалт

——————-

ЖахIпардул арс ХIажиев МахIаммад
Февраль зурул 8-нний, зий-занай унува, хар-хавар бакъа, чIун дакъа­сса бивкIулул жуятува личIи унни хIакьсса зунтталчу ЖахIпардул арс ХIажиев МахIаммад.
Увссар МахIаммад Хъусрахь 1963-ку шинал. Шяраву школагу къуртал бувну, лавгссар армиялийн. Аьралий къуллугъ лавхъссар Казахъистnаннай, космосрал жамирду аьламравун итабакьлакьисса Байконурдай.
Муния махъ увхссар дуклан Дагъусттаннал политехнический институтрал строительный факультетравун. Къуртал байхту, зун тIайла увкссия Проектно-конструкторский технологический институтравун инженернал къуллугърай.
КIира шин микку дурну махъ зий икIайссия мастерyая тIайла хьуну, uенеральный директорнал къуллугърайн ияннин строительствалул давурттай.
МахIаммадлул хъунмасса захIмат бивхьуссар жула лак цIусса миналийн бизан буллалисса программалувугу. Ванал каялувшиву дуллалисса фирмалул ччясса му­тталий бувссар хъунмасса школа ЦIуссаккуллал шяраву, Чапаевкаллал шяраву бувссар 60-нния ливчусса къатри.
2011 шинал МахIаммадлун дуллуссар «Дагъусттаннал лайкь хьусса строитель» тIисса бусравсса цIа ва ХIурматрал грамота.
МахIаммад ия цалчин цаяра, ялачIин цала коллективрая тIалавшин ххисса, бюхъу хъунмасса сакиншинначи, ур чинсса инженер.
КIулссия мякьма ва ккашилма, чIарав ацIайссия чIявуссаннал.
Жуятува МахIаммад личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал ниттихь, кулпатрахь, оьрчIахь, ссурваврахь ва гъан-маччанахь. Аьпа баннав цал, рухI хъинний дишиннав. Амин.
Хъусращиял жямат
* * *
МахIаммад, жун ина
Итансса ххива
Ххирасса кулпатрай
УрчIцIалла шинай.

Лавмартсса бивкIулул
Оьрму лавсунни,
Мачча-гъанми циняв
ДакI гъагъан бунни.

Циван аьтIи бував
Аьзизсса кулпат?
Циван вав-шавтIи бав
Ххирасса ссурвал?

АвцIу кIану ххуйсса,
Мазрал пасихIсса,
Агьлулун ххирасса,
ХIурмат лавайсса.

Ци тIий яхъанаву
Тти ина акъа,
Гьаттахьхьун буллуну
Вил жагьил оьрму?
Буттаев Юсуп

————————

Январь зуруй аьпалухьхьун лавгсса ГьунчIукьатIрал
ХIажимахIаммадал душ ХIусайнова Уммугьалил
бивкIулул кьурчIишиву кIидачI­лай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал ккуран