Дагъусттаннал чемпион хьунни

feds_1Уттигъанну кунма Чачаннаву Кьадировлул цIанийсса боксрал турнирданий спортрал мастернал цIа ларсъсса, Шушиятусса Иркуев Сайпуттиннул вай гьантрай Дагъусттаннал чемпионнал цIа ларсунни.
«Республикалул чемпионатрай Сайпуттин ххув хьунсса хьул-умуд ххи хьуна мунал Грозныйлив спортрал мастернал цIа ласайхту, — тIий ур мунал тренер, спортрал мастер Нураттин Оьмаев. – Му хIакьсса спортсменнал хасият дусса оьрчI ур, царагу тренировка лях гьан къаритай, цува МахIачкъалалия архну яхъанай унугу».
Умахановлул цIанийсса олимпий резерврал школалий Сайпуттин кунмасса чемпионтал хIадур буллалисса Нураттин Оьмаев ур цачIанма Новостройрая кьинилун кIийла (хьхьувайгу, кIюрххилгу) тренировкардайн заназисса лакку оьрчIру цаймигу бур тIий: Аьбдуллаев Аьли, СалихIов Арсен, Асбаров Каир, Асбаров Шамсуттин ва цаймигу. Лакрал оьрчIах личIинура къулагъас дусса уну тIий «Лакский тренер» тIисса ялунцIагума дур Нураттиннул, цанна мукунсса цIа дизавриярив му пахрулий ур. «Гьарманан цал цалвамур миллат хьхьичIунну бикIан аьркинссар, чил миллатрал хIурматгу буну, лакралми оьрчIал ххувшавурттая на личIинува ххари хъанан икIара», — тIий ур.
Нураттин Оьмаев ур Новостройрай ххуйсса спортзал хьурча, ххари-ххарину гихун гьавияв боксертал хIадур буллан, лакращал ва лакраву зун тIий.
«Ттун жула миллатрал вакилтуран, меценатътуран, бизнесментуран кIулну ччива жулва укун итххявхсса оьрчIру бушиву, миннал чIарав бацIлай, жува ми гьаз булларча, минналгу жува гьаз бувантIишиву. Спортраву итххявхсса, гьунар бусса оьрчIахасса аякьа – му жулва бучIантIимунихсса аякьар», — тIий ур Нураттин, цала ученикная, Дагъусттаннал чемпионная ххари хъанай.
Май зуруй Челябинскалий хьун тIий дусса дур Аьрасатнал чемпионат. Миккун хIадур хъанай ур Сайпуттин Иркуевгу.
ДакIнийхтуну барча уллай буру Да­гъусттаннал чемпион. Интту Аьрасатнал чемпион хьусса ххаришивугу ялун дияннав тIий, Сайпуттиннун ва Нураттиннун тIайлабацIу чIа тIий буру.
ПатIимат Рамазанова