Вихьуллал жямат дягъулий бур

lantuh_1Январьданул махъсса гьантрай жул, Вихьуллал, жяматран бухIан багьунни хъинну чурххардилгу, дакIурдилгу яхI гъагъан бувсса, якьамасса иш. Инсаннал кьадарданул ххуллу цумур чIумал ци чулийнмай кIура баян аьркинссарив Аллагьнан бакъа къакIулхьунссар. Ва цIанасса, бигьанугу, захIматсса чIуннардий, шяраваллил инсантурал оьрму ххуй чулийнмай кIура баен банмуних луглагисса, ххаллилсса чув-адамина, Вихьлиятусса Гуйдалавхъал Сяидлул ва Маржанатлул арс ХIамзат жула дянивату лавгунни.

ХIамзат жул шяраваллил ур учинсса, ттиликI рищай чIира хьусса жагьилъя. Дахьра 30 шин хьусса жагьилнал буру­ккинтту хъунасса къуллугъчинал кунмасса бикIайва. Гьай-гьай, уссия ХIамзат райондалул дянив ккалли бансса къуллугърай. Ва зий уссия Ккуллал райондалул Депутатътурал Мажлисрал Председательну. ХIамзат щалагу райондалул спортсментурал чIарав ацIугу ия. КIулну бия ванан сагъсса дакIниву був­ччусса пикрирдугу шашайшиву. Чун, та учIарчагу, ачIа тачIавгу къаучIайва. Бала-апатI хьунигу, учиннуча, цIу дагьни, цамур хьуни ХIамзат кумагращал гиккугу икIайва. Жагьилтурал дянив букъавчIавуртту хъанахъийнигу, чара бакъа, гиккугу ХIамзат икIайва. Вихьуллал жямат хъинну кьурчIину бур язисса ХIамзат жуятува личIи шаврийн бувну. Ва щалагу шяраваллил ялун бивсса балари. Циван учирча, ХIамзат аькьлу-кIулшилул чулуха гьарташиву дусса, ватан тIисса махъ бунияла ххирасса жагьил ия. Оьрмулул 27 шинаву ванал райондалийсса кIилчинмур къуллугърал хъа цахьхьунна ларсуна. Бюхълайгу бия ванаща му къуллугъ бугьангу, инсантуран хайрданунсса давурттив дувангу. Хъунбава Аьшура Вихьуллал шяраву бусса чIумал, нюжмардий кIийла-шамийла ваничIан къаивну къаикIайва. Ххирану бикIайва ванан инсантал.
Мукъурттия цичIав къашайхьурчагу, Вихьуллал жямат хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бур ХIамзатлул ниттихь Маржанатлухь, буттахь Сяидлухь, уссурваврахь, ссурваврахь, щалагу Гуйдалавхъал тухумрахь. Жяматрал цIанияту ва такну ттула агьулданул чулуха кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай ура ХIамзатлул кулпатрахь Зинахь, ванил буттахь Оьмардухь ва щалагу Ккуллал жяматрахь, ххаллилсса куяв аьпалухьхьун лагаврийн бувну. РухI кIукIлуний хьуннав. Алжаннул ххари уваннав.
Вихьуллал шяраваллил администрациялул бакIчи МахIаммад ХIусайнов