Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI лагантIиссар Аьрасатнал Аьралитурал кьини

181918 шиная байбивхьуну 1946 шинайн бияннин февральданул 23-мур кьини кIицI дуллай бивкIссар ЯтIул аьралуннал ва Хьхьирил флотрал кьинину. Яла мунийн Совет Аьралуннал кьини тIун бивкIссар. 1992 шинал май зурул 7-нния байбивхьуну, АьФ-лул Президентнал Указрайн бувну, ванийн Ватан дуруччултрал байран тIун бивкIссар.
Ватандалуха къуллугъ баву, билаятрал мурадру буручлачаву, паччахIлугърал оборона цIакь дуллалаву, агьалинан паракьатсса оьрмулунсса шартIру дузал дуллалаву – му ца яла захIматмур ва бусравмур къуллугъри.