Барча уллай буру

feds_4ХIурмат лавайсса Сапарбаг Аьлиевич!
ДакIнийхтуну барча уллай буру ина 70-лла шин шаврил юбилейращал! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI, уттиния тинмайсса оьрмулувугу чIярусса шиннардий. Вина ччийкун итаннав ина, ххари уллай цинявппагу вила гъанминнал. Барча тIий буру вин хIукуматрал дуллусса ларайсса наградагу.
Вил дуаьчитал: Лакрал театрданул коллектив

Ххирасса, акъа чара бакъасса, мудан инсаннал чIарав ацIан анаварсса Сапарбагнал юбилей барча дуллай, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, дакIнийсса мурадру бартлагаву, вила душваврал, миннал оьрчIал ххари уллай итаннав лахъисса оьрмулий! ЧIярусса хъиншивуртту вил ялун дияннав, Аллагьнал вин каши чан къаданнав.
Хъунмасса хIурматращал Хановхъал кулпат
ш. Ростов-на-Дону

——————————————-

Барча буллай буру ГьунчIукьатIрал шяраватусса Булганинал ва Абризатлул душру-кIинничалт Аьишат ва ПатIимат оьрмулуву хьунадаркьусса яла бюхттулми юбилейрдащал.
ЧIа тIий буру зун цIакьсса цIуллушиву, буллугъшиву, оьрчIаясса талихI ва тирхханну. Зула дакIурдин ччийкун оьрму бутан бюхълай личIаннав зу оьрмулия щалихханнин.
Зуха дуаьлийсса архIал дуклай бивкIми

——————————————-

ДакIнийхтуну барчагу буллай ниттил бувсса кьинилул шадлугъращал ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал шяравату­сса Маллаева ПатIимат МахIаммадлул душ, пишкаш буллай буру вай мунин хас бувсса барча баврил назмулул ххаругу.

КьурукIинтнил дякъивух
Дунъяллийн бувк щаращий,
Пирдавс-алжан булуннав
Ина бувсса вил ниттин.

Ина бувсса кьинилун
Бахшиш данна дикIул дакI,
Ина бюхттул баншиврул
Бара банна барзунттив.

Бувсса кьини барча дан
ТIутIал дугьанна арду,
Вил симан тяхъа дуван
БалайтIи данна ратIру.

Барча, ххирамур, барча
Ниттил бувсса вил кьини,
Вия ххарину гьаннав
Вил оьрчIал оьрчIал оьрму.

Виха дуаьлийсса лас, арс, душру, куявтал, оьрчIал оьрчIру, гъан-маччами