Барча буллай буру

 

feds_5ЯхI-къирият дусса, ххаллил­сса лакку хъамитайпа, уздансса агьлу-авладрал душ Багъирова Рукьижат вай гьантрай кIицI лаглай бур оьрмулул юбилей.
Ниттил бувсса кьини барча дуллай, чIа тIий буру вин, Рукьижат, цIуллушиву, ххаришивуртту, хъиншивуртту. Я Аллагь, ина винма ххирасса оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу цIуллуну, оьрмулул 100 шин дуллайгу ккакканнав.
Бургъил гъелишивугу, лавхъсса чирахърал чанигу, тIивтIусса ссупрагу вил ужагърай чан къахьуннав.
Виха дуаьлийсса цинявппагу ина ххирами

——————————————————————

feds_4Оьрмулуву хьунадакьлакьисса ххаллилсса юбилейращал барча уллай буру жучIава ххишала акъа хIурмат лавайсса инсан, яхI-къириятрал яла лаваймур шачIанттуй авцIусса зунтталчу, цанагу, уссур­ссуннангу, гъан-маччанангу, жяматрангу усса, лакрал миллатрангу акъа чара бакъасса, Вираттатусса Аьлил арс Аьбдуллаев Сапарбаг.

ЧIа тIий буру вила дакIнин ччийкунсса цIуллушиву, буллугъшиву, бихьу-барачат кулпатраву ва инава зузисса кIанттай, бивз­ний ччан бакьаву, тIиртIунийн ка дияву. Ина виятува бивз­миннал, миннал оьрчIал ххари уллай, жагьилнугу, жан дунугу итаннав хъунасса. Амин.
Цинявппагу ина ххирами

————————

 

—————————

feds_6Барча буллай буру жунма хъинну ххирасса, дакI-аьмал авадансса, уздансса инсан, Хьурттал шяраватусса Кьурбанова Ххадижат-Кубра Аьбдулмуталиблул душ, ниттил бувну 70 шинал юбилейращал.
Ва бувну бур февральданул 15-нний 1944 шинал Хьурив. Яла нитти-буттащал архIал лавгун бур Аьшттархан шагьрулийн. Амма, дарсирайн занансса хьуну мукьах, Лаккуйн бувкIун, цила ниттил ниттичIа яхъанай, буттал шяраву бувккуну бур 7 класс. Муния тихуннайсса дуккаву дурну дур Гъумучиял дянивмур даражалул школалий. Яла цIунилгу лавгун бур нитти-буттачIан Аьшттарханнайн. Муния махъ, РыбВТУЗ-равун був­ххун, тагу къуртал бувну, ихтиолог хьуну бур.
Му бувккуну махъ зий бивкIссар МахIачкъалаллал рыбопромышленный техникумраву дарс дихьлай. Техникумраву зузиссаксса хIаллай ванин дуллуну дур ХIурматрал грамота, захIматрал ветераннал цIа. Ва техникумраву зий 20 шин хьусса чIумал, лавкьуссар техникум. Ххадижат ххуйсса специалист бушиву кIулну, «Запкасрыбводрал» хъунаманал тIалав бувссар зун цачIанма. Микку зийгу ванил дурссар 12 шин. Ванин дуллуссар «Заслуженный рыбовод России» тIисса цIа. Махъсса шиннардий дарсру дихьлай буссия Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву. Яла къашавай хьуну, пенсиялийн бувкссар.
ЧIа тIий буру жулва ххирасса инсаннан цIуллушиву, чурххавусса цIуцIаву дуккаву Аллагьнал кумаг­райну, оьрмулул буччиннин битаву, дакIнийсса мурадру бартлагаву, оьрмулия, ласная, оьрчIая, оьрчIал оьрчIая щалихханнинсса шинну.
Ина ххирасса вилцири циняв
—————————-

feds_7Февраль зурул 14-нний оьрмулул 64 шин хъанай дур АьбдурахIимова Биби Хидирнабинал душнин, Лакрал райондалул связьрай зий ванил дурссар 40 шин. ЦIанакул бур пенсиялий.
Бувсса кьини барча дуллай, дакIнийхтуну чIа тIий буру жулва бусравсса Биби Хидирнабиевнан цIуллушиву, ххарисса ва лахъисса оьрму. ОьрчIая, оьрчIал оьрчIая тирхханну кка­кканнав!
Гъумучатусса АьбдурахIмановхъал
кулпат