Бархъаллал Къара-БатIи

feds_2БатIи бувссар Бархъарав ванияр 75 шинал хьхьичI Эсал ва Ххажил къушлий. Ванил бия арула уссу-ссу. ЧIинма-чIивимур БатIин ккавккун бур мадара захIмат-жапа. Аьрая зана хьуну увкIсса угьарасса жагьилнан щар хьуну бур ва 16 шинаву, бувну бур 4 душ. Фронтрай дурхIусса захIматсса чIярусса аькьувардал ласгу ччяни аьпалухьхьун лавгун, мукьва душ цилва тарбия бувссар ванил. Му бакъассагу, мукьа уссил ва мукьа ласнауссил нязаннивсса бивкIурдугу бухIан багьссар БатIин. КIия уссу шахталуву ливтIуссар, кIияссагу – авария хьуну.

Хъунмасса хIаллай колхозрал давурттай зийгу бивкIун, яла дахху-ласулийну цилва хIарачат цуппа буллай бивкIссар яхIлил заллусса зунттал хъамитайпа. Сайки шанна шинал мутталий къашавайгу бивкIун, (оьрмулуву бухIан багьцириннул бухьунссия) БатIи утти мадара ххуй хъанай бур (ваний бувссар 3 операция).
БатIил бур цинма ккавкцириннуя, цила нитти-буттая, уссур-ссунная чичлачисса хъунмасса таптар. Цаппара гьантрал хьхьичI ттуйн цичIанма хъамалу оьвкуну, хъювусулгу буклай, чIявусса зат­ру буслай бия ттухь БатIи. Туну, нагу, ванил дакI рахIат дан, ттунма бувчIумур личIи бувну, бусан, чичин ччан бивкIунни. Аллагьнал кабакьирча, БатIил бувсмуния зухьгу бусанна гихунмай. ДакI сукку хьуну, чичав Къара-БатIихасса ца-кIива шаммагу.

Къара-БатIиха

Ливну лавгми батIайсса,
ИвкIунах яс бишайсса,
Виричушиву дусса,
ЯхIлув БатIий, барчаллагь.

Мукьа ттиликIрал уссу,
Мукьа ласналгу уссу
Буттал хIатталлив бишин
Нясив бувсса жул БатIий.

Чил хьулух къабавцIуну,
ЦIими чIа къаувкуну,
Кьадар цIакьну бувхIуну,
Ас ябувсса жул БатIий.

Вил къатлуву барачат
ТачIавгу чан къахьуннав,
Заннал цIими архIалсса
ЦIуллушиву дулуннав!
Хамис Ссупиянова,
ш. Бархъал