jra_1МахIаммадлул душ Оьмарова Бадрижат
Вай гьантрай, лавмарт­сса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIратусса Ххяллух МахIаммадлул душ Оьмарова Бад­рижат.
Му буссия бакI-чурххал бювхъусса, хасиятрал хъинсса, мазрал пасихIсса, тIул-тIабиаьт уздансса хъамитайпа. Мунил лас Кьади оьрмулухун ЦIувкIрав ФАП-рал хъунаману зий ивкIссар, Бадрижатгу мадарасса шиннардий, ласнан ка-кумаг буллай, санитаркану зий бу­ссия. Шяраваллил агьулданул мунийн хIурматрай Кьадинал Бадрижат учайва. Даркьунугу дия муницIун му цIа ца ххуйну! КъакIула, ниттиуссу ххирашиврул, жунмаяв мукун чIалан бикIайссагу.
Духтур Кьади жул ниттил ца акъа-акъасса уссу ия. Ттун тачIав къакIулли ттула ниттил ва ниттиуссил цаннахь цаннал кIусса махъ куну ягу ниттил ва Бадрижатлул кIу бизансса махъ цаннил цаннийн куну. Жугу ниттиуссилщар ххирану, мунил хIурмат буну хъуни бувну бияв, ца му ниттиуссилщар бакъа бакъая жулгу ниттирссушиву дангу, буттарссушиву дангу. Бадрижат цуппагу ххира къахьунсса бакъая, инсан цала хьулучIан ияйхту сахаватну думур дуккан дувайва, увкIма хъамалу уван.
Нязанний ливтIусса арсурваврал Аьбдуллул ва МахIаммадлул хажалатгу духIан багьуна жул ни­ттиуссилщарнин. Цаймигу язисса кьурчIишивуртту дурхIуна: уссу Аьбдул, мунал арс, Оьмар тIима арснал душ ахиратравун тIайла буккан багьуна. Амма дакI шиши дагьлай дунугу, хъярч-махсара буллай, агьалинал дакIру таза хьунмур буслан бикIайва жул Бадрижат. Консервардал элму лархьхьуну, царай ххуйсса мураппарду, салатру хIадур дайва мунил кIинттулнин. Цикссара чIярусса дайссияв, дачIлайнма бикIайва.
Бадрижат ттул уссихъанний кIара буллалисса суратри ва. Укун­сса пагьмурду чIявуя ванил.
Ниттиуссилщар Бадрижат лавгсса дуниял мискин хьунни жун. ЛивчIунни так дакIру гъилисса асардал дуцIин дуллалисса, нахIусса калима: ниттиуссилщар…
Вил рухI бигьаний дишиннав, жул ххирасса ниттиуссилщар Бадрижат. Алжаннул ххари буваннав!
ПатIимат Рамазанова

______________________________

jra_2АхIмадлул душ Сагидова Загьидат
Уттигъанну, оьрмулул 95 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни ххишала бакъа дакI аьмал ххуйсса хъамитайпа АхIмадлул душ Сагидова Загьидат.
Загьидат бувну бур Гьун­чIу­кьатIрал шяраву 1918 шинал. ГьунчIукьатIрал школалий 7 классгу къуртал бувну, Загьидат зун бивкIун бур колхозраву дояркану. ЧIивину буна примус пIякь увкуну ппугу ивкIуну, Загьидат ниттин кумагчи хьуну бур, циярва мюрщисса ссих ва уссих аякьагу дуллай.
Ва бия хъинну хIал бавкьусса, инсаннан кумаг буван чялишсса, жяматраву бусрав бусса хъамитайпа.
Загьидат жуятува личIи шаврил къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арснахь, душнихь, уссурссуннахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цил рухI алжаннаву дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

——————————

ДакIнийхтуну кIидачIлай буру аьзизсса арснал Гуммуев МахIаммадлул
чIун дакъа чIумал ялун бивсса язисса бивкIулул кьурчIишиву Сабина Исрапиловащал ва ванил цинявппагу мачча-гъаннащал.
Ссавур Аллагьнал дулуннав, Сабинай! Вил аьзизсса арснал рухIгу Аллагь рязиминнавух кьамул дурну лякъиннав. Алжаннул ххари аннав.
Вил дустал, гьалмахтал