Эбратранну къуллугъ буллай

Уттигъанну БахIикIуллал шяравасса Аьлиев Идрислул ва Куматусса Басиратлул кулпатравун ххарисса хавар бувкIунни вайннал арс ХIажибутта къуллугъ буллали­сса 3474 аьрали частьрава.
А. Аьбдуллаева
Аьрали бурж дакI марцIну, цайминнан эбратранну биттур буллай тIий, ефрейтор ХIажибутта Аьлиевлун командованиялул пишкаш дунни частьрал Аьрали ттугъличIа ацIан увну рирщусса ванал цалла сурат.
ХIажибуттал арцул медальданий къуртал бувссар Ккур­ккуллал дянивмур даражалул школа. Ва ия дуккаврилгу гьунар бусса, спортравугу итххявхсса, ас-намус бусса, мяърипатрал увччусса жагьил.
Ванахь дарс дирхьусса учительтал ХIажибутта, чув ухьурчагу, хьхьичIунну, бусравну икIаншиврий цан щак бакъассия тIий рязину бикIай.
Частьрал командованиягу барчаллагьрай бур укунсса оьрчI тарбия увсса нитти-буттайн.
ДакI ххарину, цIуллуну зана хьуннав ХIажибуттагу, аьрали къуллугъ лахълахъисса циняв­ппагу Дагъусттаннал жагьилталгу.