Чани чанну ччуччинсса чаранну ляхълай

fl_1Тталат кьини «Дагэнергосеть» ОАО-лул къатраву хьунни ва идаралул технический директор МахIаммад МахIаммадович Кьурбановлущалсса пресс-конференция. Микку гьуртту хьунни «Дагэнергосеть» ОАО-лул пресс-секретарь П.С. Телякавовгу.

Андриана Аьбдуллаева
Ххишаласса электроэнергия къаччучлансса чаранну лякъаву мурадрай Дагъусттаннай зузисса хIукуматрал программа цукун най дуссарив бусласисса ихтилат бунни «Дагэнергосеть» ОАО-лул техникалул директор М. Кьурбановлул.
— Ва программа Дагъусттаннай зун дайдирхьуссар 2011 шинал. Программа цIакь дурссар АьФ-лул Правительствалул, агьалинан цIусса счетчикру дишаврил харжлугъгу федерал бюджетравассар.
Программа 2013 шинал щаллу дурну къуртал дансса пикри буссар. ДакIний буссар 452,8 азарда цIусса счетчикру укра дишин. Ми цирдагу ччувччусса энергиялул хIакъи-хIисав цайнура цалла дуллалисса счетчикрур. 2011 шинал январь зурул 1-ннийн бияннин «Даг­энергосеть» ОАО-лул абонентътал хIисаврай сияхIрайн лавсъсса Да­гъусттаннал агьалинан цирда счетчикругу, ми дишавугу украссар.
Гьарица счетчикрал буссар цила код, миччасса информация бучIайссар агьаммур серверданийн. Мунийну энергия ччучлачиминнаща онлайн-режимрай кIул бан бюхъайссар цалва цуксса энергия ччувччуссарив.
2013 шинал апрель зурул хIасиллайн бувну даххана дурну дур 365 азарда счетчик. Мунийну, ччучлачисса энергия 10% чан хьуну бур.
Хьунни ишру цаппарасса подрядчиктал укра дишин аьркинсса счетчикру дишинну арцу тIалав дуллай бивкIсса. Жу мукунсса гьарица иширал хъирив лаллай буссару.
Подрядный организациялул дурсса давуртту ххал дуллалисса Хасавюртуллал РЭС-рал зузалтран кIул хьуну бур Новый Костек шяраву ххалбигьавуртту дурсса 42 абонентнава 16-нначIа, Карланюртлив 10-ннава 4-нначIа ччув­ччусса энергия чанну ккаккан бансса хIилла дурну душиву. Ми счетчикру даххана дантIиссар залуннал арцух. КIул хьуну бур мукунма Къарабудахккантуллал, Хасавюртуллал, Гумбетуллал, Хъунзахъиял районнай счетчикру дихьлай бивкIми счетчикирттах ва ми дишаврих арцу тIалав дуллай бивкIшиву. Мукунсса хIарамзадашивуртту ашкара дан хъинну ялув бавцIуну буссар «Дагэнергосеть» ОАО-лул зузалт.
Жул идаралул каялувчитурал хъуннасса къулагъас дуссар «25-20-18» программа щаллу даврих. Му программалийн бувну, Ухссавнил Ккавкказуллал региондалий ччучлачисса электроэнергия ялу-ялун чан буллан тIий бур. Март зурул хIасиллайн бувну 25%-рал чан хьуну бур, май зурул 1-ннийн бияннин – 20%-рал, июньдалийннин тIурча 18%-раяр ххишаласса къахьунну зун аьркинну бур.
Январь-февраль зурдардий РЭС-рал даву ххал дуллай ялун ливчунни ишру республикалул шанна райондалий электроэнергия мяйжаннугу ччувччумунияр сайки 1 млн. чанну ккаккан бувсса, 12 идаралул харж бувмур 789 азарда къурушрал чанну ккаккан бувсса. Мукунма ашкара хьуну бур инсантурал счетчикру дацIан дурсса 62 иш.
Давриву укунсса хIарамза­дашивуртту итадаркьуну тIий ОАО «Дагэнергосетьрал» Агьаммур РЭС-рал хъунама Мурад АхIмаддибиров даврия укьан увссар. Цалва биялдаралусса зузалтрал даврихлу, пландалий ккаккан дурмур щаллу къадаврихлу жаваб каялувчитурал дуллали баврия мюнпат хьунни. Апрель зуруй чIяруми районнай ва шагьрурдай ччувччусса энергия чIаланну чан хьунни. ХIакьинусса кьини «Дагэнергосетирттайн» багьлагьисса харж хьусса энергия дянивну хIисав бувну 18,08% хъанай бур. Му нормалун ккаллиссар, — бувсунни М. Кьурбановлул.
«Дагэнергосетьрал» управляющий директор М. Гитинасуловлул бусласимунийн бувну, ккаккияртту ххуйсса шаврин, яни энергия чанну ччуччаврин, багьана хьуну бур чIявуми РЭС-дал каялувчитурал диялдакъашивуртту чIумуй ялун личин даву.
— РЭС-дал каялувчитуран цалла участокрай ци тагьар дуссарив кIулну бикIан аьркинссар. ХIакьинусса кьини «Дагэнергосеть» ОАО-лул абонентътураву бачIи миллиондалия ливчусса инсантал ва 40 азаруннийн бивсса идарартту бур. Гьарица зуруй миннал ялтту буккан аьркинссар ххишаласса энергия къаччуччиншиврул ва арцу дулаврия махъаллил къахъананшиврул, — тIий ур М. Гитинасулов.
Энергия чанну ччуччаву мурадрай дуллалисса давурттая цин лавхьхьусса мюнпат хьуну бур. ХьхьичIмур шинах бурувгун, нани­сса шинал цалчинмур кварталданий ххуйсса ккаккияртту хьуну дур Южносухокумскаллал РЭС-рал 25,4% (2012 шинал-47,10%), Ахттиял РЭС – 18,93% (45,8%), Гъумучиял РЭС – 21,27% (48,46%), Сергокъалаллал РЭС – 29,78% (50,53%), Дахадаевуллал РЭС – 24,24 (41,27%).
Апрель зурул хIасиллу ххуйсса хьуну дур УнцIукIуллал, Гъумучиял, Гергебиллал, Тарумовуллал, Ах­ттиял, Бущихъиял, Дахадаевуллал, Къарабудахккантуллал.
ЧIявусса энергия ччувччуну бур хIакьинусса кьини Лаващиял, Ахвахуллал, Хасавюртуллал.
-Энергия чанну ччувччуну ма­хъун щун дурсса бюджетрал арцу агьалинал мюнпатсса давурттан ишла дан хьунтIиссар, — тIий ур М. Кьурбанов.