ЦIунилгу парадрай гьуртту хьунни

fl_7ГьунчIукьатIрал школданий 11 классгу ххуйну къуртал бувну, Чавтараев Илияс дуклан увххуна Ставрополь шагьрулийсса Аьрали авиациялул инженертал шайсса академиялувун. Ванал 1 курс къуртал байхту ва бизан бувна Воронеж шагьрулийн. Дуклан уххайхтува Илияслул ккаккан бунни цува низам дусса, бивхьусса ччимур бурж биттур бан шайсса, ду­ккавриву хIарачат бусса жагьил ушиву.
ХьхьичIун ливчусса курсант хIисаврай, 2012 шинал ва Москавлив ЯтIул Майдандалий дуллалисса Ххувшаврил парадрай гьуртту хьун тIайла увкссия. Вана жун бавунни Илияс гьашинугу Ххувшаврил парадрай гьуртту хьун тIайла увкссар тIисса ххарисса хавар. Жу ххариссару жулва школа къуртал бувсса жагьилтал укун хьхьичIунну, сий дуну бушиврия.
Жу вия пахрулий буру, Илияс! Умуд бур ванияр ххариссагу хаварду вияту жун баянссар тIисса.
ГьунчIукьатIрал школалучIасса «Дараччи» клубрал коллектив