Циванни ажарттул э-оь-оь учайсса?

БивкIун бур, къабивкIун бур аьвзал заманнай яхъанай бивкIун бур ца ажари. Га ажарттулгу диркIун дур ацIния кIира метра лахъишиврий ду­сса, арулла ранг хIаласса ца эмаратсса магъ. Га эмаратсса магъгу ларсун, тихунмай къуртI, шихунмай къуртI тIий, аьнакIал чIарах занан бикIайсса бивкIун бур пахрулий ажари.
Кьинирдал ца кьини га ажарттучIан бувкIун бур ца лелуххи, дуллан бивкIун бур ажарттуя царай цIарду, хIатта балайлигума увкуну бур:

Ажарий, жан, ажарий,
Хъун кулпатрал къаралчий,
Исвагьи чурххал заллуй,
Эмарат магърал заллуй,
Вихь ца миннат бан бувкIра.

— Ци мурад буссия вил? – куну бур ажарттул га лелуххухь.
— Ци мурад бикIави, ххаллилсса ажарий, ххуйсса ажарий, дакI хъинсса ажарий, — куну бур инсап дуну лелуххул, — ссил оьрчIан хъатIи буллай, та хъатIуйн лаххан, ца хьхьуну­ссарагу, му вила магъ ттухьхьун дула учин бувкIссияв.
Къуъ-муъ тIун бивкIун бур ажари, ци чинссарив къакIулну.
— Миннатри, къадулунна маучара, — куну бур ялагу лелу­ххул, — ттул щалва умуд вийннича бусса.
Лелуххул пасихIсса мазрал ажарттул бакI гьанагьи бувну бур, ганища къавхьуну бур къадулунна учин.
— Хъинни, — куну бур ажар­ттул, — ина ххуйсса лелуххи бушиву чIалай бура, на дулунна ви­хьхьун магъ, амма кIюрх дучIаннин магъ ина ттучIан диян дува, ттул аьнакIан хавар хьуннин.
— Хъинни, — куну, магъгу ларсун лавгун бур лелуххи, ажаригу, аьнакIан цуппа ххал къахьунну, кьюлтIну ххануйн лавхъун, шанан бивкIун бур. Шанугу ганил хъунхIаллай къалавхъун бур, чантI куну, ххануягу бувчIун, занан бивкIун бур тиху-шихунмай, бувккун бур кьатIув, буруглан бивкIун бур мукьрагу чулинмай, лелуххи най бурив ккаклай, амма гукунсса магъ цихьхьунна дирирсса лелуххи ажарттучIан зана хьун анавар буклай къабивкIун бур.
Чаннал туранну щях дакьлан диркIун дур. Бан-битан бакъа ливчIсса ажари, чапарданийнгу лавхъун, оьвтIун бивкIун бур лелуххуйн, оьвтIун бивкIун бур. «Э-оь-и-оь-оь!» тIун бивкIун бур, амма лелуххи зана къавхьуну бур. Лелуххи, ажарттул магъ лачIайхту, тIавус лелуххи хьуну, архну левххун лавгун бур, ажаригу ганийн оьвтIий, «э-оь-оь» тIий ливчIун бур. Лелуххуйнсса сситтул ганил эччугу ятIул ларгун дур.
Бан-битан бакъа, аьсивну «э-оь-оь» тIисса ажарттухгу вичIилий, аьнакIалгу бур ганиха укунсса шамма бувну:

Пикри мабав, ажарий,
Лахъи магъ дакъар куну,
Лахъи магърал багьасса
Балай чин бур вин кIулну.
Ина, гюнгутIул чIуний,
Лахъну балай увкукун,
Лахъсса зунттул хъачIниха
Ххяххабаргъгу бувккунни.

Ва магьа зухь бусан чивчу­ссар Кьадиева ХIалиматлул