Ххувшаврил кьинирдал шадлугъру

fl_9Ххувшаврил кьини. Буниялагу 9-мур майрал кьинилущал архIал дарцIусса, жулла Ватандалул уттизаманалул тарихрал агьамсса кьинину хъанахъисса цамур кьини душиву къакIулли. Немецнал чапхунчитал, дунияллул агьалинал ялун дутан най бивкIсса «лухIи чухъа» жула чиваркIуннал паса-пархха дурну, ккуччу-кьютIу дурссар. Кумагчи акъа жулва халкьуннал немецнал «муххал машина» кьакьалувун бутаншиву кIул шайхтур, жучIанна «хъалул гургри» нани дурссагу, «жугуяв миннайн къаршисса» тIий ххувшаврил ттугълилун дурхсса цайми хIукуматругу.

ХIажимурад ХIусайнов
Лакку билаятрал аьрщарай яхъа­нахъисса жулва чиваркIунналгу хъинну учирча хъуннасса гьурттушиву дурссар Ххувшаврил кьини гъан дуван. Тарихралва тасттикь буллай бур жулва инсантал дакIру кьянкьасса бушиву, цукунчIавсса цайва зулму буллалаву къадухIайсса чиваркI бушивугу. Мунийн бувну, революциярттавух хьуннав, цаймигу ватан дуруччаврил талатавурттавухгу, иширттавухгу хьхьичIунну гьуртту шай. Жулва инсантал тархъаншиврул пикрирдал кIуну бувксса чиваркI бур.
ХIакьинусса кьини Берлиннай ттугъ бищаврил кьинилущал дархIусса хьунабакьавуртту, тяхъашивуртту, мажлисру гьарца кIанайва буллай бур. Мукунсса тяхъашивуртту, дяъвилул ветерантуращал хьунабакьлакьисса давур­ттив Ккуллал райондалийгу хьунни. Учиннуча такну ца-цаннаща бакъа дяъвилул ветерантураща жяматирттал, культуралул зузалтрал дуллалисса байрандалун хас дурсса тяхъашивурттавух гьуртту хъанан къабюхълай бухьувкун, байран хьунсса кьинилул хьхьичIва Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал чулуха, Ветерантурал советращал ва мукунма Ккуллал райондалул чулухасса Дагъусттаннал мажлисрал депутатнал кумагчитал ветерантурал шаппа-шаппайн занай барча бувунни.
Ветерантал барча буллай занай бия Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунаманал хъиривчу ХIажиев Эдуард, Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдул, УСЗН-далул хъунаманал хъиривчу Гъазиев Жамбулат, Ккуллал райондалул чулухасса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Оьмаров Чупалавл вакилтал ва шяраваллал администратортал.
fl_10Арцуйнусса конвертру булаву дакъагу, ветерантал барча буван бувкIсса хъамаллурал ххуй-ххуйсса, ветерантурал дакIру дувансса, вайннаяту цанма пахру бушиву бусласисса, тIааьнсса ихтилатругу бувуна. ТIайлар, Загьидиев Аьбдуллул бусаврийн бувну, Ккуллал райондалий ур урчIа ветеран ва ххюва щащар. Вайннавату муданмагу райондалий яхъанай бусса бия Ккулатусса Оьмаров Аьли, ЧIятусса, Ссамадов Садикь, Вихьлиятусса Сулайманов Оьмар ва МахIатIулаев Шяъбан.

Вихьуллал шяраваллил библиотекалуву ветерантурансса мажлис
Ххувшаврил кьини дучIан хьхьичI кьини Вихьуллал шяравусса библиотекалуву шяраваллил клубрал, искусствалул школалул, цила библиотекалул ва 10-мур классраву дуклакисса оьрчIал «ЦучIав хъама къаивтссар, цичIав дхъама къабивтссар» тIисса цIанилу, Ххувшаврил кьинилун хас дурсса вечер дунни. Шиккун увкIун ия Вихьуллал шяраву уттинин ливчIсса кIия ветераннавасса ца Сулайманов Оьмаргу. Школалул оьрчIал вечерданий дуккинсса материаллу хIадур дурну дия биб­лиотекалул хъунмур СайкIуева МаритIанал. Цивппа оьрчIру хIадур буваву дурну дия учительница Амираьлиева ХIурубичал. Ккалаккисса шеърирду хас бувну бия дяъвилул цIараву жанну кьурван дурсса вир­ттавран, дяъвилия зана хьуну махъ тархъанми давурттай зий бивкIсса чиваркIуннан, ватандалун, виричушиврун, буттал кIанттул хIурмат бикIан багьлагьавурттайн, тархъаншивурттайн. ОьрчIал дикломацияртту дурккуну махъ, клубрал, искусствалул школалул зузалтрал ххуй-ххуйсса балайрдугу увкуна, къавтIавурттугу дуруна. Вечерданий тямадашиву дуллай ия Вихьуллал шяраваллил администрациялул хъунама ХIусайнов МахIаммад. Ванал, Сулайманов Оьмардул, махъ буллунал, чIавасса школалул оьрчIахь бувсуна цукун агьамсса байрандалул кьини хъанахъиссарив 9-мур майрал кьини, дяъвилул цIараву, къинттуллух хъинну хъунисса захIматру бивхьуну ларсъсса Ххувшаву душиву ва. Шиккура кIицI дуван ччива ва вечер хIадур дурсса, мунивух гьурттушиву дурсса инсантурал цIардугу: Вихьуллал клубрал художествалул каялувчи Оьмариева Камилат, клубрал методист Бугъанова Зайниша, клубрал зузала Халилова Шамсият, искусствалул школалул бакIчи ХIажиев МухIсин, накьарачи Оьмариев ХIасайни, вава школалул зузалт Мусаева РайхIанат, Абачараева Гулизар, ХIасанова Залина, гьарца шяраву дувайсса мероприятирттавух гьуртту шайсса Аьлиева Аьйша ва шяраваллил оьрчIал багърал хъунмур ХIусайнова Залихха.

Ххувшаврил кьини Ккуллал шяраву
Ккуллал райондалул шяраваллал аьмсса Ххувшаврил кьини хьунадакьлакьисса байран дия майрал 9-нний Ккуллал шяраваллил хьхьичIсса, дяъвилул цIараву жанну кьурван дурсса вирттавран хас дурсса гьайкалданул хьхьичIгу, лагмасса паркиравугу, спортшколалувугу. Ганиннин кIира кьини сир-сир тIий лачIлай диркIсса гъаралгу кьадагьну, хъиннура кIири буллалиссагу дакъа, баргъ бивтсса ххуйсса кьини дия. Хъиннура сий дутлай дия зунттал дара ядуллалисса 11 метралул лахъшиврийсса автомат гьаз бувну канил бувгьу­сса гьайкалданийн кIура авсса талаталал. Ванал лагма балчаннул чIаннал лагрулий, чарий чирчусса цIардайн кIура бавсса виртталгу дасттардай бавцIуну бия. Аьпа. Ва махъ дакIния лаган къабитайманан нитти-буттагу, ватангу ядан аьркиншивугу, га кIира къадикIайшивугу хъинну кIулссар.
Гьайкалданул хьхьичIсса щюллисса урттулгу, тIутIайх бивчусса лагмавасса багъирдавусса мурхьирдалгу дакIнил макьу дакьин дуллай дия. Укунсса, тIабиаьт чантIа тIисса инсанналми дакIнил пикрирдугу ххуйшивуртту янилун дагьлай, рязи хъанахъисса чIумущал архIал дацIаву Ххувшаврил кьини, мугу ца аьщун хIисав дуван бучIиссар.
Байран дайдихьлахьишиву баян бувуна Ккуллал шяраваллил администрациялул хъунама Шамххала Алхасовлул. Ванал цалчинсса ихтилат буван махъ буллуна Ккуллал райондалул хъунаманал 1-ма хъиривма Эдуард ХIажиевлухьхьун. Эдуардлул цалчин барча бувуна байрандалийн бавтIми, Ккуллал шяраваллил жямат ва циняв­ппагу райондалий яхъанахъисса инсантал. Цалва ихтилатраву ванал кIицI бувуна Ккуллал райондалиясса АхIмадхан Султан (кIийла) ва ЦIаххай Маккаев Хъун дяъвилул Вирттал хьуну бувкIшиву, чIярусса наградартту ларсун бувкIшиву Ккуллал райондалийсса шяраваллавасса чIявусса чиваркI. Партизантурал кьюкьравух гьуртту хьуну, орденну ларсъсса Сунгъур Акаевлул цIагу кIицI дуруна. Къинттуллухсса давурттив дуллай, шяраваллавусса бакIлахъия дучIан дуллалаврищал, къанавртту дуклай занай бивкIсса зунттал хъаннил хьхьичI никру ришлашишиву бувсуна. Буттукьирттаву буттахъая дирну диркIсса арцу-муси дяъвилул иширттан датIлай бивкIшиврия, лаххи-ликкиялул, дуки-хIачIиялул посилкартту тIайла дуклай бивкIшиврияту бувсуна. Циняв Эдуард ХIажиевлул бувсса ихтилатравасса затру кIицI къабуварчагу, ванал кIицI бувсса затру цинявппагу дакIнин бюхлахиссагу, пахрулун хIисав буван бучIиссагу бия. КIицI дуруна, мукунна, тяхъашиву нанисса паркрал чIаравсса Ккуллал 2-мур школалун цIа дирзсса, 1999-ку шиналсса дяъвилуву дурсса виричувшиврухлу Аьрасатнал Виричунал цIанин лайкь хьусса АхIмад Мурачуевлул цIагу. Ванийну ванал лащан баву дуруна, хIакьинусса кьинигу ватандалухлу жанну кьурван дуван муданмагу хIадурнувасса жагьилтал жула, лакрал, дянив чан къахьунтIишиву.
Ххуй-ххуйсса ихтилатру бувуна Лакрал ва Ккуллал районнал цачIусса военкоматрал чулухасса вакил Юсупов Ажублул, Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдуллул, Ккуллал райондалул хъунаманал кумагчи Маммаев Рамазаннул, Ккуллал шяраваллил 2-мур школалул директор Мурачуев Аьбдуллул. Байран нанисса мутталий гьайкалданул чIарав бавцIуну бия ярагъуннищалсса жагьилтал. Дуллуна, мукунна, байран барча дуван, шамилва ттупанграва бивтсса залпгу. Хъирив гьайкалданучIа Ккуллал шяраваллил оьрчIал бивхьуна тIутIал шалк­ри, тIутIив. Дурккуна ххуй-ххуйсса мукъурттийсса дикломацияртту, увкуна балайрду. Вайннал хъирив Ккуллал шяраваллил цалчинмур ва кIилчинмур школардал оьрчIал гьалкалданучIа тIутIив дишайхту, вирттавран, ватандалун хас був­сса шеърирду бувккуна. Вайннал хъирив Ккуллал райондалул досуговый центрданул хIадур дурсса хъинну ххуйсса концерт ккаккан дуруна. Ххуй-ххуйсса балайрду увкуна РайхIанат ХIажиевал, Ванатиев Гришал, Рустам СутIаевлул, Гуржагьра Рамазановал, Жаллаева Зульфиял, Ванатиева Маринал, Аьлиева Саманиятлул. Ва концерт хIадур дурну дия Ккуллал райондалул Культуралул управлениялул хъунама Раджабов МухIуттиннул, досуговый центрданул зузалт Асият МахIаммадовал ва Дагъусттаннал культуралул зузалал цIанин лайкь хьусса Марина Ибрагьимовал. Щалла концерт нанисса мутталий гармун бишлай ия Суллуев Муслим, дачIу ришлай ия Аьлиев Алик ва синтезаторданий макьанну руцлай ия Аьлибеков Кьурбан.
ЧIаравва спортзалдануву ва ганил хъюву най бия спортрал тIуркIурдугу: пут личаву, тIанкI учаву, волейболданий буккаву. Вяйлиявуртту къадуван, чIарахва бия полициялул зузалтгу. ХIасил, байран ларгуна тяхъану, тIааьндакъашивугу къархьуну.

Дяъвилул ветеран Муслимов Юнуслул щащарничIа
Ккуллал шяраву 9-мур майрал кьинилул байрандалун хас бувсса мажлис къуртал шайхту, ахттая махъ циняв тикку гьуртту хъанай бивкIсса культуралул зузалт, Раджабов МухIуттиннущал архIал, лавгуна Ваччиял шяравасса дяъвилул ветераннал щащар НурижатлучIан ва байрандалущал барча буван. НурижатлучIасса хьунабакьаврияту бусаннин, чан-кьансса ихтилат буван ччива цаятува Муслимов Юнуслуяту. Юнус увну ур 1922-ку шинал Ваччиял шяраву. Ва ЧIяйннал школалул 10 класс цалчин къуртал буллалисса оьрчIавух ивкIун ур. Школа къуртал бувайхту ва чIал къавхьуну армиялийн увцуну ур. БакIраяту ванал хIаписар шайсса училищагу бувккуну бур. Цалчин дяъвилул цIаравун Юнус бакIрайн агьну ур Сухумскаллал дяликIулуву. Га чIумал ва къагъ хьуну госпитальданийн агьну ур. Гания махъ, хъин шайхту, сайки мяйра шин хьуну дур Юнуслул дяъвилувугу, гания махъгу аьралуннаву къуллугъ буллай. Ванал НурижатлучIа лирчIсса аьралий кительданий хъунама лейтенантнал погонну дия. Дия кительданий личIи-личIисса талатавурттавух гьуртту хьуний дуллусса чIярусса медаллу ва орденнугу, цинярдагу кьуннийн дирсса.
Дяъви къуртал хьуну махъ Юнуслул бувккуну бур Дагъус­ттаннал шяраваллил институтрал ветеринариялул факультет. 40 шин дурну дур Юнуслул Ккуллал райондалул Ветуправлениялий зий. Ванан дуллуну дур чIярусса грамотартту, бахшишру. Яла хъуннамурнугу хъанай дур «Заслуженный ветеринарный врач РД» хIурматрал цIа. Юнуслул цалчинмур ташу бувну бур цала шяравасса чIунархIал душ Аьйшатлущал. Ва цуппагу райкомрал зузала бивкIун бур. Вайннал Зайнаб ва Мая тIисса душру бувну бур. Зайнаб, буттал касмугу дургьуну, ласнащал Рос­товрай яхъанай бур. Мая тIимур душ МахIачкъалалив оьрчIал нев­ропатологну зий бур. Хъирив яла Юнуслул, цалва кулпат ахиратравун лагайхту, 1970- ку шинал бувцуну бур 1-мур ЦIувкIратусса, цIана жу хъамалу лавгсса, Кьадиаьлил ва Аьйшатлул Нурижат тIисса душ. Ва дуки-хIачIия дувайсса касмулул училище къуртал бувсса хъамитайпа бур. Нурижатлул 30 шин дурну дур Ваччавсса столовайлуву цIигьурну, хъунмурну зий. Юнуслун ва Нурижатлун Аллагьнал оьрчI-душмур буллуну бакъар. Юнус 2004-ку шинал ахиратравун гьаннин, ганиннин 7 шинал мутталий Нурижатлул канихун агьну, шаний утту ивхьунасса къашайшала хьуну ивкIун ур. Циняв затру кIицI къабулларчагу, укунсса къашайшала вайксса шиннардий занакьулу уван цуксса захIматссарив аьлтта чIалачIисса зат бур. Цаннан гама ччай уну тIий, хIурмат буну тIий бурувччуну бур вай кIивагу. Нурижат буслай бур:
— ХIатта на ванал душварал бявкъун бава хъанай бухьурчагу, хъинну ттул хIурмат буллан бикIайва, утти­гу мукунма бур Юнуслул кIивагу душ. Ссайгъатру, аьркинсса даруртту лавсун бучIай. Хъис личIишиву ттуннагу къадикIай, нава бувсса душру кунма ххирану бикIай. Ва ххаллилсса ласнал къатта-къушлий цIу-цIанпир чан хьун къабитан навагу яхI бувара. Ттул бур кIива оьл, кIива бярч, аьнакIив, ччиту, ккаччи, найрду. КIицI буван ччива, мукунма, ттунма кумаг бувайшиву ЦIувкIратусса ттула ссурахъил Абакарова Ярбил (ва кьинисса мажлисрал урцIуйнсса дуки-хIачIия хIадур дуллайгу, къуллугъ буллайгу Ярбия бусса), уссил оьрчIал Альбертлул. Ва шагьрулий яхъанай ухьурчагу, увкIун бигьалагай кьинирдай, ттул къатта- къушливусса кьутI-шутIлил давуртту дувай. Вана уттигъанну найрдал ялувсса дахил дувунни, — тIий рязийну бия Нурижат.
Ккуллал шяраву га кьини кка­ккан дурсса концертраяр хъисгу чан дакъасса тяхъашивуртту дуруна Нурижатлул хIаятрай Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал. Ва иширалгу буслай бия жула райондалийсса культуралул зузалт хъинну инсантурачIан гъансса, таксса инсаннал хIурмат буван хьхьичIунсса, цалла даву хъинну ххуйну кIулсса пишакартал бушиву. Ттула чулухагу на хъунмасса барчаллагь тIиссара МухIуттин Раджабовлул зузалтрахь.
Га кьини, жу бакъагу, Нурижат барча буван, Юнус дакIнийн утан, ваничIан бувкIун бия, Ккуллал райондалул администрациялул зузала Закария Закарияев, Нурижатлул чIаххул, чIярусса шиннардий Ккуллал райисполкомрал председательну зий ивкIсса МахIаммадов Ярагъи ва ванал кулпат Шавлухъ, Ваччавсса оьрчIал творчествалул зузала Аьбдуллаева Маржанат. Угьарасса инсаннал хIурмат буллалисса чIумал жулла дакIругур авадан хъанан дикIайсса.