Ххувшаврил байран ЦIуссалаккуй

fl_12ЦIуссалакрал райондалий 69 шинай оьрму бувтсса лак­рал миллатран, му къалахъи­сса чIумул мутталий шанна-шанна гьайкал дацIан дан багьавриватугума чIалай бур циксса бакIран ккавк­сса миллат буссарив лакрал миллат.

Буттал КIанттул цIанийсса оьхIалсса дяъвилул ттупал ххурххулул чIурду кьабагьну ларгунни 68 шин. Му дяъвилия тарихрал луттирдая ва кинордая бакъа къакIулсса ник хъун хъанай дур. Жунмарив, уттисса никиран, му баласса дяъвилия кIулли виртталсса бардултрал – фронтовиктурал бусайсса, дакIру гьулусан дуллалисса бусалардайну. 
Шиная шинайн тIиссакссагу фронтовикталми чан хъанай бур. Цуксса хIайпнугу, махъату нани­сса никиран дяъвилул бусалардая, яруннин ккавкмуния буслан­сса фронтовик личIавай акъар. ЦIуссалакрал райондалий ливчIун ур увагу арула фронтовик. 1418 хьхьу-кьини ярагъ щяв къабивхьу­сса, Ватандалул цIаний жан кьурван дан махъаллил къавхьуну дяъвилул цIаравун ххяхлай бивкIсса вир­ттаврая ливчIун ур арула: вайнна миннал цIарду: Буттаев Аьлил (ш. ЦIуссалак), Аьлимов Аьвдулхаликь (ш. ЦIуссалак, Новострой) Кьурбанов Абакар (ш. Чапаевка), ХIасанов МахIаммад-Султан (ш. ТIюхчар), Аьлиев Юсуп (Гьамиящи) ва яруссаннал миллатраясса, ЦIуссамехельтIа шяравасса Мусаев МахIаммад ва АьбдулвахIидов Сажид.
Ххувшаврил байран личIинура сий дуну, лахъа-хъунну хьунадакьай гьар шинах ЦIуссалакрал райондалий. КIюрххи-кIюрххила Хъун майданнийн буккай, администрациялул хъуниминная тIайла хьуну, цинявппа зузалт, ЦIуссалакрал шяраваллил зума-къирагърайнма баллан бикIай Ххувшаврил балайрду, ливтIуцириннансса гьайкалданучIа хIурматрай къаралданий бавцIуну бикIай дуклаки оьрчIру. Гьайкаллуми ЦIуссалаккуй дуссар шанна: ца немецнащалсса дяъвилий ливтIуцириннансса, ца 1999 шиналсса дяъвилий ливтIусса милицалтрансса ва ополчентурансса, цагу – къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса милицалтрансса.
Ва райондалий 69 шинай оьр­му бувтсса лакрал миллатран, му къалахъисса чIумул мутталий шанна-шанна гьайкал дацIан дан багьавриватугума чIалай бур циксса бакIран ккавксса миллат бу­ссарив лакрал миллат.
Ххувшаврил байрандалул шадлугъ дайдирхьуна райадминистрациялий. Фронтовиктал хъамалу бан, къур бувну бия столлу. Райондалул магьирлугърал зузалт тIий бия балайрду, дуклаки оьрчIругу тIутIащал бавцIуну бия. Шиккува кIицI лаган, ххуйсса тIутIал кацIру цала карунних хIадур бувну бия Новостройрайсса ДучIиннал цIуну тIивтIусса творчествалул къатлул оьрчIал.
Райондалул администрациялул бакIчи ХIажи Айдиевлул ва республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоевлул Ххувшаврил байрандалул ссайгъатран ветерантуран буллунни конвертру: Аьрасатнал президентнал чулухасса кьу-кьуазарда къурушгу, райондалул администрациялул чулухасса ацIния ххю-ххюазарда къурушгу дусса конвертру. Ветерантал барча буллалисса ихтилатру бувну махъ, бакIра-бакIрах шаннагу гьайкалданучIа тIутIив дирхьунни.
Шиккува кIицI лаган ччива, ЦIуссалаккуйсса школарду хъинну ххуйну хIадур хьуну бикIайшиву гьар шинах Ххувшаврил байрандалийн бикIу, цайми-цаймигу мероприятиярдайн бикIу. Директортал хьхьичIну, хъун майданнийн бувккун бикIай ми. ГьайкаллачIа тIутIив дирхьуну мукьах агьали лавгуна шяравун нани ххуллуцIсса майданнив. Гикку спортрал бяст-ччаллил тIуркIурду, дучри ххяххан баву, ссувхIат, дялахъру дия. Райондалул культуралул къатлул зузалтрал концертрал программа хъуннасса дия. Шанма миллатрал агьалинал цачIу дуллалисса байран унгу-унгунусса халкьуннал байран дия. Ххувшаврил байрандалул, аьрай ливтIуцири дакIнийн бичлачисса кьурчIишивруцIун, ххи дуллай дия цамургу кьурчIишиву: лажиннича дучIантIиссарив лак яруссаннал ва чачаннал миллатирттащал архIал байрандалул гьантрай га майданнив къабуккайсса кьинигу?
Так жулми бакIурдиву ба­къая му суал. Куннахь кув яхши-хашрайсса, куннал кув барча буллалисса агьалинаву укунма тIутIими чан бакъая.
Цалссарив райондалул хъуними, цивппа жагьилтурал ккучу-ккучуннацIух буклай, хъинну ялув бавцIуну бия къалмакъал, тIааьндакъашиву къахьун.
Аьрай ливтIуцириннал рухIир­дал хIалалгу къадитанссия жунна мукунсса тIааьндакъашиву.
Жува куннащал кув нахIуну, хIалимну, паракьатну яхъананшиврул, жунна жулла ватан яданшиврул бакъарив ппухълу дяъвилул цIаравун ххяхлай бивкIсса?
Ххувшаврил байранну — ми ливтIуцириннал аьпалул хIурмат бушиву исват буллалисса лишанни ва уттаваминнахьсса барчаллагьри.