Филологиялул факультетрал кьини

Филологтурал кьини хъанай дур ца яла агьаммур байранну, цувгу кIицI лаглагисса майрал 25-нний жула Аьрасатнаву да­къасса, цаймигу хIукуматирттай. Ва байрандалул цачIун буллай бур филологиялущал, му элмулущал дахIаву дусса цинявппагу инсантал. Шивун багьлай бур учительтал, библиотекарьтал, лингвистал, таржумачитал.
Аьдатравун дагьну дур филологиялул кIулшивуртту дуллалисса цинявппагу вузирдаву ва байран кIицI лагаву. Ца укунссара ххаришиву майрал 23-нний хьунни жул факультетрайгу, яни ДГУ-рал филологиялул факультетрай. Актовый залданувун бавтIун бия филологиялул факультетрал студентътал ва миннахь дарс дихьлахьими, хъамал ва укунмасса, ххуллийх нанисса, инсантал, кьатIув лархъсса «Приглашаем всех на День филологического факультета» тIисса баян баву ххал хьуну.
Программа дачин дурну бия журналистикалул отделениялий дук­лакисса аспирант Аьбдуллаев Мурад ва филологиялул факультетрал оьрус мазрал отделениялиясса Жамила ТурачмахIаммадова. Циняв студентътал ва преподавательтал ва Кьинилущал барча бувну, махъ буллуна филологиялул факультетрал декан Мазанаев Шабаннухьхьун: -На ххариссара ва байрандалийн вайксса хъамал батIаврия. Жун хъунмасса пахру бур, жула президентная тIайла хьуну, генералтал, цIа ларгсса профессортал, хьхьичIунсса учительтал, шаэртал ва чичулт, жулла хIукуматрай ба­къассагу, дазул кьатIувгу машгьурсса журналистал буну тIий жулва факультетрал выпускниктал.
Жулва студентътал ва аспирантътал гьуртту шай Щалвагу Аьрасатнаву, мукунна чил хIукуматирттайгу хъанахъисса конкурсирдавух, цайми-цаймигу мероприятиярттавух, докладирттащал. Бугьай хьхьичIунсса кIанттурду, духхай Гран-Прирду. Ттул хъунмасса пахру бур филологиялул факультетрал студентътурая. Ттун ттинин къаккавкссар шиккун дук­лан уххаврия къарязийсса цуя ца инсан», — увкунни ванал.
Му бакъассагу, деканнал кIицI лавгунни цаягу выпускник даву дакъа къаличIайшиву. Бувсунни байран кIицI лагайсса диркIшиву Сулайман Стальский увсса кьини, яла славяннал чичрулул кьини.
Цал ялагу барчагу бувну цинявппагу филологтал, хьхьичIунсса студентътуран тапшур бувна дипломру.
Хъирив махъ буллуна тарбиялулмур бутIул проректор Мадина МахIаммадовахьхьун. Ва кьинилущал бавтIми барчагу бувну, ванил бувсунни студентътураща ккалан бюхъаншиврул щаллу дурну душиву цинярдагу шартIру.
Щалвагу Аьрасатнал ВУЗ-ирдал дянивсса студентътурал дурсса давурттал «Моя первая книга в авторском издании – 2013» цIанилусса творчествалул конкурсрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса, журналистикалул отделениялул, 5-мур курсирал студентътуран ванил буллуна дипломру.
Хъирив студентътурал ккаккан бувна цалва гьунарду. Концерт­рал дайдихьу дурна «Мастер и Маргарита» къавтIаврийну. Ва къавтIавриву бия ттизаманнул ва классикалул журарду. Ялагу кка­ккан дурна Грекнал, Къабардиннал ва Дагъусттаннал миллатирттал къавтIавуртту.
Оьрус, ингилис ва дагъус­ттаннал миллатирттал мазурдий увкусса цалва балайрдайну, авур­сса гюнгутIул чIурдайну залдануву щябивкIми ххари бувна ХIасанов Шяъваннул, Аьлимов Аьзимлул, Сулайман Сулаймановлул, Шекир Аскералиевал ва Людмила Савзиевал. Шиккува жул факультетрал КВН-далул командалул ккаккан бувна тяхъасса сценкарду. Тамашачитуран ляличIину ххуй бивзуна «О, счастливчик» тIисса сценка, цувгу лавхьхьусса жунма цинявннан хъинну кIулсса «Кто хочет стать миллионером?» тIисса передачалуха. Мунил ведущийну ия Муслим Дибров. Ваний гьурттушинна дурна оьрус мазрал кафедралул доцент ПатIимат Лековал. Ахирданийгу ванил бувххуна хъунмасса чагъардануй чивчусса 10 миллион тIисса сертификат.
Шанна ссятрай лахъи ларгсса ва батIаврия цинявппагу рязийну ливчIуна.
Карина Далиева