«Пехлеван» Франциянаву

P1000477Майрал 24-нний ДР-лул Журналистътурал союзраву «Пехлеван» цIанилусса циркрал студиялул артистътал хьунабавкьунни республикалул журналистътуращал.

Уттигъанну студиялул артистътал Мадина Баламетова, МахIаммад ХIажиев, Халил ХIасанов, ХIасан ГьитIинмахIаммадов, Кьасум Кьасумов лавгун бия Парижлив «Русские сезоны» тIисса фестивальданийн. Тикку вайннан буллуну бур Хрустальданул пирамида.
Студиялул каялувчи Асхабаьли ХIасановлул бувсъсса куццуй, «Пехлеван» студия зий бур 2004 шиная шинмай. Микку бур пагьламантал, акробат-йог, акробат-комиктал, акробат-къавтIалт, зюннав бищу ва дачIучи.
«Пехлеван» ххув хьуссар дунияллийх цIа ларгсса ЦIувкIуллал пагьламантал Рабадан Абакаровлул ва Ярагъи ХIажикьурбановлул цIанийсса «Пагьламан» тIисса республикалул пагьламантурал конкурсрай. Гран-При ларсъссар «Бегущая по волнам» тIисса Дунияллул халкьуннал оьрчIал фестиваль-конкурсрай (2004 ш. Москавлив), «Звезды Кавказа светят в Москве», «Весна Победы» тIисса фестиваллал Гран-при.
Студиялул коллектив муданма гьуртту шайссар республикалул байраннан хасъсса шадлугъирттай, фестиваллай, конкурсирдай.
«Пехлеван» цимилагу лавгссар Буденовск шагьрулул Кьинилул шадлугърайн ва Ставрополлал крайрай дайсса цаймигу байраннайн. Гъинттул ва группа лагайссар оьрчIал бигьалагай лагердайн, гьуртту шайссар школардай дайсса байраннай.
Асхабаьли ХIасановлул цалва ихтилатраву бувсунни укунсса затгу. Ганал мукъурттийн бувну, ЦIувкIуллал дунияллийх цIа дурксса пагьламантал Рабадан Абакаров ва Ярагъи ХIажикьурбанов Дагъусттаннай пагьламаншиврул дайдихьу даймину къабивкIун бур, миннал так цалва цIувкIуллал пагьламаншиву зунттавату арив дуккан дурну дур, кьатIув машгьур дурну дур, амма пагьламаншиву зунттаву яру­ссаннал дайдирхьуну дур. ТIайламур бусан, на гьанавиххигума хьунав ганал мукунсса пикри бувсукун. Ганал ихтилат къуртал бувну махъ, на, ганал бувсмур тIайла бацIан бан, бусав укунсса затру: -ЦIувкIуллал пагьламантал дунияллул билаятирттайн занай байбивхьуссар ларгмур ттуршукулул 30-кусса шиннардий. 1935 шинал Совет Дагъусттаннан 15 шин шаврин хасъсса байрандалийн бувкIсса лакрал делегациялувух бивкIссар ЦIувкIуллал шяравату­сса пагьламантал. Яла, 1939 шинал, Совет искусство хьхьичIуннай хъит учин даврил иширттаву лайкьсса захIмат бишаврихлу, «За трудовое отличие» тIисса медаль дуллуссар ЦIувкIуллал мукьагу пагьламаннан Москавлив Кремлилуву М. И. Калининнул. 14 шинавусса Жарият ХIажикьурбанова хьуссар «Заслуженная артистка Дагестана» тIисса цIа ларсъсса цалчинсса Совет циркрал артистка. 17 инсаннал ларсъссар Аьрасатналгу, Дагъусттанналгу лайкь хьусса ва халкьуннал артистътурал цIарду. ХIакьину цалва ттаттахъал даву дуллай бур Мухтар ва Расул Абакаровхъул – С-Петербургуллал Мюзик-холлдануву ва Мальвина Абакарова – Москавуллал циркраву.
Вай шикку чивчумур утти тарихравун багьну бур, луттирдай, журналлай, буклетирттай чивчуну бур.