Лакку маз ябуллалисса къала

dog_8Ялун нанисса ник лакку мазрах ччаву дуну тарбия даву мурад­рай, Лакрал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну ччя-ччяни дай дунияллия лавгсса шаэртурал аьпалул вечердугу, хIакьину жущалва буми шаэртуралсса хьунабакьавур­ттугу. Ца зурул хьхьичI Щарав лахъа-хъунну бувна лакрал цIанихсса шаэр МахIаммад-Загьид Аминов дакIнийн утлатисса мажлис. Ларгсса нюжмардий Гъумук клубраву хьунни МахIаммад-Загьид Аминовлул варис, Гъумучиял лицейраву лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Аьвдулмажид Исмяилов творчествалул ххуллийн увккун 30 шин там хъанахъисса шеърилул байран.

Зулайхат Тахакьаева
ХIакьину Лакрал байтахрай зугу зий, ялапар хъанай увагу усса ца шаэр барча ан клубравун бавтIун бия школарттал учительтал, дуклаки оьрчIру, ванал буттал КIулушацIрал шяравассагу, лагма щархъавассагу агьлу, мачча-гъанми, дустал, даврил уртакьтал. Байрандалул бусравсса хъамал бия лакрал цIанихсса шаэртал Руслан Башаев ва ХIасан КIурухов. Вечерданий гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаева, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупа ХIамзаев.
Вечер дачин дурну бия Аьбдулмажид Исмяиловлул шяравучу, лакрал ххаллилсса балайчи АьлихIажи Щамххалов ва ванал дарс дирхьусса, Гъумучиял лицей хьхьичIунну къуртал бувну хIакьину МахIачкъалалив дуклаки­сса СалихIат Рамазанова.
Байран дайдирхьуна Гъумучиял школалул учительница, лакрал ххаллилсса балайчи Минажат Ухмачевал балайлийну.
Шеърилул байрандалийн бавтIцири барча буллай, Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаевал барчаллагь увкуна Аьвдулмажидлухь лакку мукъух­сса, лакку шеърилухсса ччаву хъун хъанахъисса никираву тарбия дуллалаврихлу.
— КIилийнусса ххаришиву дур ва байран дан жула учитель савав хьуну тIий. Жу хъинну ххариссару, пахрулийгу буссару жулва школарттай дакIниву поэзия бусса, буттал кIану ва ниттил маз ххирасса учительтал зий бушиврия. Жулва мачча-гъанми, ватанлувтал цалва мархрая ят буцлацисса чIумал жунна укунсса байранну агьамссар, -увкуна ванил. Гихуннай дурккуна райондалул администрациялул цIаниясса барча баву.
«ХIурмат бусса Аьвдулмажид! Лакрал райондалул администрация щалва жяматрал цIания барча тIий буру вихь вил творчествалул даврин 30 шин там шаврил юбилей. Гьунар бусса шаэр ушивруцIун ина ура хIакьсса педагог, сайки 20 шинал мутталий райондалул хъун хъана­хъисса ник буттал улчагу, ниттил мазгу ххирану тарбия буллалисса. Вил шаэршиврун ва педагогнал даврин паччахIлугърал багьайсса кьимат бивщуну бур. Ина ура Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил отличник, Аьрасатнал Чичултрал союзрал член. Мунищала архIал ина ура Дагъусттаннал Халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлул цIанийсса республикалул премиялул лауреат. Вил дуклаки оьрчIал гьарца шинал хьхьичIунсса кIанттурду бугьай республикалул ниттил мазрал ва литературалул олимпиадарттай. Вин мунихлу дазу дакъасса барчаллагь. ТIайлабацIу баннав творчествалувугу, давривугу».
Руслан Башаев, шаэр, «ЦIубарз» журналданул редактор, «Илчи» кказитрал отделданул редактор:
— ХIакьинусса кьинилул ххуйшивуртту цагу-кIирагу дакъа, ххишаласса духьунссар, ший, Лакку билаятрал кюрттараву, Гъази-Гъумук хъунагу хьуну, ялапаргу хъанай, зугу зий цалва оьрмулул ххуй-ххуйсса лахIзардугу буттал аьрщарацIун бавхIусса шаэрнал творчествалул мажлисрай гьуртту хъанай буну тIий жува. На мукун цанна тIутIисса, ттуятува тIайла хьуну, ший ялапар хъанан ччай бухьурчагу, буттал кIанттуя ят бувцун ялапар хъанай буру жува. Аьвдулмажидлул оьрмулулгу, творчествалулгу тIайлабацIу бухьунссар ва лакку кIанай миллатрал дянив хъунагу хьуну, зий-занай ушивруву.
Ттуйнгу, ХIасан КIуруховлуйнгу, Казбек Мазаевлуйнгу жагьилсса шаэртал тIий хьухьунссар ца зувира шин. Жула хъирив нанисса шаэр цама акъахьувкун, дакIниву буру­ккин бикIайва. Аьвдулмажидлул му буруккин хъисвагу жуя яла лавсъссар. Тти жул дянив жагьилсса шаэр ца ва ур. Жун хъиннува ччива 20-25 шин хьусса жагьилтурал дянив буттал кIанугу, лакку мазгу ххира­сса, лакку мазрай чичин бюхъайсса шаэртал ялун личирча.
Аьвдулмажидлул маз усттарсса бур, тIабиаьтрал гьунар буллуну бур. Амма ва шеърирду нажагь чичлай ушиврул хIайп тIисса ялгъузсса асар биян буллан бикIай. Ва жун чIявуну чичлай ччай ур. Зукъазий так шеърирду чичлай яхьун шайсса замана бакъар хIакьину. Ванал цалчинсса шеърирдал жуж бур «Ххуллул зуманицI» тIисса. Ххуллул зуманицIсса пикрирду кунма, ванал литературал ххуллугу чаннасса, илкинсса хьунссар тIий, умудрай ура. Поэзиягу, литературагу мукунсса за дур инсан жагьилнийгу, угьара хьувкунгу цава-ца чIумул инсан куна чIалачIи уллан икIайсса. Му бакъассагу, Аьвдулмажид буржлув уллалисса буссар ца зад – ванал шярава бувксса кIия ххаллилсса шаэр Нураттин Юсуповлул ва ЦIигьил Камаловлул чарххана хьхьара хьун къабитансса.
ХIасан КIурухов, шаэр, «Илчи» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу:
— Русланнул къачирчагу, багьана ци хьурчагу, бивзун най буру жува шагьрурдайнмай. Шяраваллаву ялапар хъанахъисса жагьилталгума хьурдай шагьрулий къатта ласун, хьурдай шагьрулийн бизан тIисса чIумал, Аьвдулмажидлул цаллагу кьаст къалархIунни я шагьрулий даву лякъин, я шагьрулий ялапар хъанан. На навагума цимилвагу тавакъю бувссар ванахь «Илчи» кказитрай зун нану тIий. Ва тIурча, ттул мина Лаккуйри дусса, ттуща кIа кьаритан къахьунссар, тIий къарязи хьуссар. Укунсса яхI-къирият, дугъришиву дусса, укунсса духIин дусса, ватандалух ччаву дусса, тIабиаьт ххирасса инсан ацIуннал багьассар. Нава чIивиний Вихьуллал лахъ зунттавун лавгсса чIумал ххал шайва ттун зунттал бакIай бувсса чар­ттал чIюйрду. КIай циван бувссар куну цIувххукун: «Зунттурду нигьа къабусланшиврул, ццах къаучиншиврул бувссар», — тIива ца хIухчил ттухь. Аьвдулмажидгу ца кIукунсса, зунттурду нигьа къабусланшиврул, авцIусса бюхттулсса къалану чIалан икIай ттун. Барчаллагь вин хъунмасса. На вин чIа тIий ура бюхттулсса хьхьичIуннайшивуртту, тIайлабацIуртту, дакIнил хъунмасса манзил. Дуллалимуниву Аллагьнал кабакьиннав! Манигьа бусан битара жулва зунттурду!
Гъумучиял лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаелул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна Аьдулмажид Исмяилов кунма лакку мазгу, буттал кIанугу ххирасса хIакьсса патриотътал жула дянив хъинну нажагьсса бакъа бакъашиву.
— Аьвдулмажидлун оьрус маз кIувагу кIулссарив тIий цIухлан бикIай ттухь дуклаки оьрчIру. Мяйжаннугу, Аьвдулмажидлул ихтилатраву цавагу оьрус мазрайсса махъ къабаяйссар, — увкуна ванал.
Райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул Аьвдулмажид Исмяилов барча ан дуллуна ХIурматрал грамотагу, райондалул учительтурал профсоюзрал чулухасса арцуйнусса бахшишгу.
Аьбдулмажид Исмяилов барча уллай, творчествалуву тIайлабацIу чIа увкуна Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиевлул, КIулушацIрал шяраваллил администрациялул бакIчи Аскандар ХIажиевлул, Ххюлуссуннал шяраваллил администрациялул бакIчи Шамил Абачараевлул, ТIаннул ЦIувкIуллал школалул директор Давуд ХIабибуллаевлул, маччачу МахIаммад МахIаммадовлул, Гъумучиял школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Роза Бавасулаймановал, Щардал школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Сивана ЦIаххаевал.
Шаэрнал мукъурттий балайрду увкуна АьлихIажи Щамххаловлул. Шеърирду бувккуна Гъумучиял лицейрал ва школалул дуклаки оьрчIал. Байран чIюлу дуруна Мариян Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал.