Жулла аьммур ва хъунмур Ххувшаву!

fl_14Вана дуркIун ва жулла Ххувшаврил Кьини, жулва пахругу, ххаришивугу, дардругу хIала дурхсса кьини. Гьашину МахIачкъалалив байрандалийн бучIан хьуна анжагъ ххюцIалаксса фронтовикнаща, цаппара шиннардил хьхьичI тIурча 500-ннияргу ххишаласса бучIайссия.

Шадлугъру дайдирхьунни 9 ссятраву ДР-лул МВД-лул къатрал хьхьичI. Тикку Виваллил иширттал министерствалул ветерантурал ва каялувчитурал тIутIал шалкри бивхьунни къуллугърай ливтIусса виваллил иширттал органнал зузалтрал цIарду абад дан дацIан дурсса гьайкалданучIа.
Га чIумал шагьрулул хъунмур майданнив халкь батIлай бия. Ти­кку дяъвилул чIумалсса макьанну руцлай бия Виваллил аьралуннал 102-ку бригадалул музыкачитурал оркестрданул.
ХIукуматрал къатрава бувккунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Мажидов, министерстварттал ва ведомстварттал каялувчитал. Президентнал гьарца ветераннал кагу дургьуну, цIухху-ккакку бунни. Яла лавхъунни трибуналийн.
Ссят 10 хьусса чIумал Ма­хIач­къалаллал администрациялул бакIчинал 1-ма хъиривчу БахIанд МахIаммадовлул циняв бавтIминнахь барча увкунни Ххувшаврил байран.
Яла махъ лавхъунни Рамазан АьбдуллатIиповлул. Ганал увкусса куццуй, цIарал дяъвилул шинну архну лаглай дур тарихравун, ветеранталгу шиная шинайн чан хъанай бур. Совет Союзрал халкьуннал Хъуннасса Ххувшаву ларсъссар фашизмалущалсса талатавриву, жура утти бакIру лахIан дуллай буру та дяъвилий гьуртту хьуминнал хьхьичI. Гай циняв хъанахъиссар жула билаятрал мубараксса вир­ттал.
Дагъусттаннал фронтрайн тIайла бувкссар 160 азаруннаяр ххишаласса аьралитал, миннал бачIиннаяргу чансса зана хьуссар. Дагъусттанная увкссар 58 Совет Союзрал виричу. Мунил буслай бур дагъусттанлувтал муданма чувшиву, къирият дусса аьралийтал ва цала билаятрал патриотътал бушиву.
Р. АьбдуллатIиповлул бувсунни Дагъусттаннал хьхьичIсса захIматми масъаларттал хIакъиравугу.
Шадлугърал митинграя махъ майданнив бавтIун бивкIсса циняв бувкIунни Лениннул комсомолданул паркиравун. Ххуллийх най бунува тIутIив дирхьунни Совет Союзрал Виричу МахIаммад ХIажиевлул гьайкалданучIа. Яла республикалул каялувчитурал ва ветерантурал тIутIив дирхьунни Даимансса цIарачIа ва Совет Союзрал Вирттаврал аллеялий. Тайннал хIурматичун минутIрайсса пахъ багьну махъ шамилва ссукIа бивтунни. Яла шадлугърал кьюкьа ларгунни аьралийтурал хIатталлийн. Тиккугу тIутIив дирхьунни аьралийтурал гьайкалданучIа, пахъгу багьунни, салютру дунни.
Тичча зана хьувкун республикалул бакIчи лавгунни Совет Союзрал Виричу Якьув СулаймановлучIан ичIунай байран барча учин. Ганал ветераннахь байран барчагу куну, барчаллагьрал махъругу увкунни дяъвилий дурсса чувшиврухлу ва виричушиврухлу.
«Вил гьунарданийн бувну хIакьину жуща хъанай бур ккаккан паракьатсса някIсса ссавгу, чаннану бивтсса баргъгу. Жу вия пахрулий буру. Барчаллагь Ххувшаврихлу», — увкунни республикалул бакIчинал. Яла Дагъусттаннал бакIчинал Хъундяъвилул Виричунан дуллунни багьлул ххирасса бахшиш.