Виричунал цIа дуручлай

fl_8Май зурул 8-нний 1894 шинал увссар революционер, драматург, шаэр, публицист, редактор Гьарун Саэдов.

Гьаруннул гьайкалданучIасса ва сурат цумур шинал рирщу­сса дуссарив къакIулли, вай шиккусса оьрчIру ччяниваинститутру, техникумругу къуртал бувну, зий шинну хьуну дур. Вайннал цалва-цалва кулпатру, оьрчIру, оьрчIал оьрчIругума бур. УрчIа чулух бавцIусса школалул учительница, художествалул самодеятельностьрал каялувчи Гулизар МахIаммадовна чIярусса шиннардил хьхьичIва аьпалул
хьу­нни.

ЦIахъардал Къуманива був­ккун, зунттурду ххялтIа шайхту итталун дагьай ххуллул урчIа чулух, марщай, дирхьусса виричунал гьайкал. Гьаруннул шакилгу дур кьянкьа чарий абадлий цIакь дурну хIурматрай, дакIнил марцIсса, иман дусса, адав-намус ххисса гьалмахтурал. КьатIувай нанинахь «Зун ххуллухъин», шавай наниминнахь, «аврав» тIий куна чIалан икIай марцIсса дакIнил заллу, миллатрал бюхттулсса арс, Да­гъусттаннал пахру Гьарун Саэдов. Ци хIурмат буллай бунугу жува Гьаруннуха, ганан лав­хьхьуминнаха гьич къабюхъанссар тIиссара жущава ганал халкьуннан бувмур бачIивагу лахъан. ЦIанасса чIун дур щаллара дурчIин захIматсса, бавккумур авккунан ишла буллан карчI дакъасса. Гьарун Саэдов революционер ивкIшиву кьюлтI буллан тачIавгу аьркиншиву ттун чIалай дакъар. Революционер ивкIун Гьарун Саэдов цанна хъуслил хъирив, къуллугърал хъирив лечлай акъая. Га ия тIайламур тIалав буллай, оьмунийн, дакъашивурттайн къаршину талай. ДакI дарцIуну ивкIссар Гьарун Саэдов цалла дуллалимур халкьуннан хайрсса диркIшиврий, цалла дуллалимур ва тIутIимур халкь чаннайн кIункIу буллалисса душиврий. Гьарун Саэдов миллатрал пахру бансса виричу ивкIссар, бюх­ттулсса аькьлулул заллу, оьмур ва ххуймур личIи бан кIулсса, гьунар бусса шаэр, драматург, публицист, марцIсса зунттал адамина, «Илчи» кказитрал цалчинма редактор. Пикри барча, цуксса гьунар бусса ухьунссия зунттава увксса жагьил кказит­рал редакторшиву дан, чIавасса оьрмулий чIявусса иширтталсса буллан. Кьубатусса, хъинну шяраву ва щархъай сий-хIурмат хъунмасса, Вагьабов Оьмаханнул цалва «Кьубиял къала – лакрал къапу» тIисса луттирай хъинну бувчIинну чивчуну бур Гьарун Саэдовлун ци хьуссарив ЦIахъардал Къумания арх бакъа. Ссал, щил цIаний харж бувссар жагьилсса оьрму виричусса зунттал адаминал? ОьрчIал, оьрчIал оьрчIал талихIрал цIаний, жулва оьрму бигьа хьун. Гьарун хъинну мукIрунугу ивкIссар так талатавриву ххув хьунтIишиврий марцIсса пикри. Гьаруннул пикри ххувгу хьуссар, щил ци щялмахъру бусларчангу. Гьарун Саэдов кунмасса вирттавралли Аьрасат чаннайн буккан бувнугу бивкIсса. Уттирив цаппара «вирттал» лавгмур ва хьумур хъамабивтун бур ягу дакIний бакъа мишан дуллай бур. Мукун къабивкIния, къабищунссия чару чIарах наниминнал бюхттулсса виричунал гьайкалданийх, къагъагъанссия шуша гьайкалданул чIарав, къабанссия цух учин лагмасса кавс. Укун куклусса тIуллу дувайсса хъинну чанссар инсантал, аммарив мукунсса мюршсса тIуллая зарал хъунмасса биллай бур. На Гьарун Саэдовлул гьайкал чан­сса дакьин дуван аьркинну дур увкукун , циняв дуклаки оьрчIру ва учительтал бавчунни жугу бучIанну, жугу шаймур банну тIий. 10-мур классрал оьрчIругу, биологиялул дарс дишайсса учитель ХIажиев Багъдан ва завхоз МахIаммадов Салмангу увцуну, жу лавгру, аьркинмургу ларсун. На махIаттал унна кIиягу учитель, Багъдан Пагьабуттаевич ва Салман ДинмахIаммадовичгу, оьрчIругу зузисса куццул. Гъирарай, шавкьирай зий бия циняв. Шанна-мукьра ссятрал дянив жу гьайкалданул лагмасса кIанугу марцI бувну, цурда гьайкалгу цIуну чIалачIи дарду. Яла-яла ттула рязийшиву му дия – дуклаки оьрчIахь ва дувара, та мадару тIун къабагьуна. ОьрчIан цив­ппа чув зий буссарив бувчIаву дакI ххари хьунсса иш бия. ОьрчIащал мюнпат бусса давугу дурну, рязину ВицIхъав ивсса кIанттай ца адаминал ттухьва: «Му зура дурсса даврихлу барчаллагь цири», — учаву ттун хъинну къаччан бивкIуна. «Виричунан хIурмат барчаллагьрахлу къабайссар» увкукун, суал буллума цана цува увчIушиву ттун чIалан бивкIуна. Га кьини ттуйн телефондалувух таманссаннал оьвкуна Ккурккуллал школалул оьрчIахь барчаллагь тIисса буси тIий. Цуппа, цания ца байрандалул гьантрай Гь. Саэдовлул гьайкалданучIан лавгун тIутIив, шалкри бишаву, гиччалу марцI баву – му жул школалул аьдат­равун багьсса ишри. Жува буру хIакьину оьрчIру Ватан ххирану тарбия баврия гъалгъа тIий. Укунсса, миллатрал вирттавран хIурмат буллалисса, миннал цIарду бусравну дуручлачисса давурттайнур хьхьичIра-хьхьичI оьрчIаву Ватандалухсса ччаву чантI учин дан хьунтIисса.
Даниял Магьдиев