Виричунал цIанин лайкьссия

fl_3Оьрмулуву чувшиву дансса иш мудангу багьайссар учай. Мяйжаннугу багьай. Амма чувшиву цинявннаща дан къашай. Му дувай кьянкьа-кьурчIинал, сивсунал, нигь дакъанал, чIявумур чIумал жандалия ка гьаз дурну.
Ларгсса шинал май зурул 3-нний МахIачкъалалив куннил хъирив кув кIира пIякь учаву хьуну, чIявусса ливтIусса ва бивщусса хьуссия. Му терактраву бусса кIанай ливтIуссия 7 полициялул зузала ва МЧС-рал ххассал буву. Та чIумал, цайминнал оьрмурду ххассал буллай, чувшиврий жан дуллусса ххассал буву, хъунама прапорщик, Ккуллал шяравасса Шихшаев Герасимъя.
Андриана Аьбдуллаева
Герасим увну ур Ккуллал шяраву, ххюва оьрчI бусса хъунмасса кулпатраву.
Ванал нину-ппу оьрмулухун колхозраву зузисса захIматрал агьлу бур.
ЧIявучин, мукунсса кулпатир­ттаву хъуни хьусса оьрчIру бикIай тIайласса тарбия ларсъсса, гьар кIанай хьхьичIххуттаву бусса. Бусласаврийн бувну, Герасим ивкIун ур нигь-ццах къакIулсса, захIматнийн, нигьачIаву дунийн хьхьичI ххявххун ачайсса жагьил. Мукьра шинай ОМОН-ву зий ва гьуртту хьуну ур ЦIуссалакрал ва Бущихъиял районнайсса дяъвилул иширттавух, Къарамащилийсса данди бацIавриву. Мунияр махъ МЧС-рал структуралуву, пожарный частьрал группалул хъунаману зий ивкIун ур. Микку зий Герасимлул ацIнияхъайсса шинну хьуну диркIун дур. Ва кIулминнал учай, цувава ххассал бувуну лявхъусса ия куну.
Гьарица затрал сант кIулшиву, бажар бушиву бакъассагу, ва ивкIун ур инсаннах ччаву дусса, илкинсса дакIнил заллу. Мичча бухьунссия ванаву инсаннал оьрму мюхчан бансса, захIматшиврувун агьма, щинахьхьун, цIарахьхьун иривма ххассал ансса гъирагу.
Чув зий ухьурчагу, архIал зузиминначIа хIурматрай ивкIун ур.
Та пIякь учаврил оьрмулуцIа аннингу, Герасимлул цимивагу кIанай, цимивагу ишираву цалла чувшиву ккаккан дурну дур. ЧIу къабаяйсса, маз къакIулсса оьрчIал интернатрацIух цIу ларчIсса чIумал, му лещан дан увкIсса Герасимлул цалалу 60-хъайсса душру буккан бувну бивкIун бур цIу ларчIсса къатрава. Амма цува угарданул бугъ увну агьну ивкIун ур. Цал ва ивкIусса ххай бивкIун, яла пульс ххал бувну, мугьлат бакъа азарханалийн иян увну ур. 15 гьантлий больницалий ивкIун ур. Му чIумал ккаккан дурсса чувшиврухлу Герасимлун «За отвагу на пожаре» тIисса медаль дуллуну дур. Чун тIайла уккарчагу, цукунсса духьурчагу награда лайкь дурну учIайсса ивкIун ур.
Къарамащилийн лавгсса чIумал, шяравун бухлахисса кIанттурдай дирхьусса пIякь учай зат пIякь учин къариртун, чIявусса зузалтрал оьрмурду ххассал бувну бур. Ва шяравусса данди бацIавриву цувагу контузит хьуну ивкIун ур. Таний ва лайкь хьуну ур «За отличие в охране общественного порядка» тIисса медальданун. Герасимлул наградарттавух мукунна дур «За отличие в службе» тIисса III-мур даражалул медаль, «Участник боевых действий» тIисса Виваллил иширттал министерствалул чулуха дуллусса лишан.
ХIайп, майрал 3-нний хьусса терактрал бяличIан бувну бур ванал жагьилсса оьрму.
Цала махъра-махъсса наградагу – «Къучагъшиврул орден» ванал цалла жан дуллуну лайкь дурну дур.
Герасимлул махъ ливчIунни шанма мюрщисса оьрчI. ЦIана къабувчIирчагу, хъуни хьуну махъ бувчIинтIиссар вайннан цукунсса виричу ивкIссарив цала ххирасса бутта.