Барча буллай буру

surat_19Вай гъилисса, бургъил чанна лавхъсса гъидайдихьулул гьантрай, июньдалул 4-нний бувну бур уздансса лакку душ, цилла даврил хьхьичIунсса пишакар, Даггос филармониялул директорнал хъиривчу ва концертный отделданул хъунмур ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Разуева София Кьурбаннул душ.
Ниттил бувсса кьини дакIнийхтуну барча тIий, чIа тIий буру ванин цIуллушиву, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу, талихI-тирхханну.
Вил дакIнийцири мурадру бартлаганнав, винма ххираминнан ва инава ххираминнан чан къабаннав, оьрмулуву вила дакIнин ччикун битаннав.
Ина ххирасса дустал