Бавкьуну ялапар хъанан

Главная страница » Бавкьуну ялапар хъанан

Дагъусттаннал бакIчи хьунаавкьунни Ставрополлал губернаторнащал

Майрал 18-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Ставрополлал крайрал губернатор Валерий Зеренковлущал.
Хьунабакьаврий гьуртту хьуну ур Чачаннал Республикалул парламентрал Председатель Дукуваха АьбдурахIманов.
Валерий Зеренковлул Да­гъусттаннал бакIчинахь бувсунни цалва крайрал маэшат ххуй баврил, экономика хьхьичIуннай даврил иширттая. Ганал бувсунни интнил-хъунил давуртту даврия, цIусса производствалул кIанттурду тIитIаврия, социал объектру зий байбишаврия. Крайрал каялувчинал мукъур­ттийн бувну, дукIу региондалул валовый продукт (бакIлахъия) хьуну дур 5,7%. Крайрал бюджет хьуну бур 78 млрд. къурушру, миннувату 68-70% цаллами доходру дур.
Дагъусттаннал бакIчинахь Зеренковлул бувсунни шяраваллил хозяйствалул иширттаятугу.
Рамазан АьбдуллатIиповлул В. Зеренковлухь барчаллагь увкунни Дагъусттаннал делегация ххуйну кьамул баврихлу. «Жун кIулссия жува дустурачIан, чIаххуврачIан нанишиву. Ина каялувчи хьувкун Ставрополлал крайрайсса дагъусттанлувтуращалсса ара ххуй хьунни. Зул захIмат дузалшиндарансса бур, жун аьркинни зуя ми гьарзат лахьхьин ва жулла аьмсса Ватан дузал дуллан», — увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.
Гара кьини Дагъусттаннал делегация гьуртту хьунни Ставрополлал крайрал бусравсса инсантурал аллея тIитIаврил шадлугърай.
Гара кьини ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Ставрополлайсса Дагъусттаннал диаспоралул вакилтуращал.
Хьунабакьаврий махъ лавхъунни Ставрополлал крайрай­сса Дагъусттаннал вакил, СКФО-рал Жяматийсса советрал президиумрал член, ПаччахIлугърал Думалул депутат Аьбдулла Оьма­ровлул. Ганал бувсунни Рамазан АьбдуллатIипов Ставрополлал крайрайн увкIун ушиву дусшиврийсса дахIавуртту цIакь дуван.
Рамазан АьбдуллатIиповлул бувсунни цува Ставрополлал крайрал губернатор Валерий Зеренковлущал хьунаавкьуну ушиву ва ганащал хьусса ихтилатрал мурадрая. Ганал да­гъусттанлувтурахь тавакъю бунни, цанма Ставрополлал крайрай зий лавхьхьумур Да­гъусттаннай ишла буллан.
Хьунабакьаврий ихтилат бунни Дукуваха АьбдурахIмановлулгу. Га кьини, майрал 18-ний, Рамазан АьбдуллатIиповлул тапшур бувну Ставрополлал крайрай дуллай бия Дагъусттаннал Культуралул кьинирду.