Асланка

dog_1Ттун дия та чIумал ряхра шин. Жу, нинугу буттая личIи хьуну, яхъанан лавгссияв чIирисса Шафрикан тIисса узбакIнал шяраву. Та чIумал дия Совет хIукумат, халкьгу чув хъус лякъин шайрив, чув цанма къулайрив, лагайва Совет хIукуматрайх ххуй бивзний мина дуван. ЩилкIуй щихькIуй къа­цIуххайва, ина ци миллатрал инсанна, ча агьссара шиккун куну – бия циняв совет халкь.

УзбакIнавугу буссия биялсса лак, цивгу зузисса буттал бу­ттахъая шинмай лакрал миллатрал касму-сянатруну хъанахъисса давурттай – заргалталну, къалайчиталну, уссал усттарталну, ккарччал усттарталну ва м.ц. Совет хIукумат лирну махъ чIявуми цалла минардугу, къатригу, давурттугу кьариртун зана хьуна махъунмай буттал миналийнмай. Цавайгу мина къалиян, захIматшивурттугу духIлай, заманалул дахханашивурттугу ккухIлай ливчIуна бу-буний яхъанан. Мукунминнавухсса ца дия ттул нинугу. Шафриканнайн ва тIайла бувккун бия пединститут къуртал бувну махъ зун.
Жу лаякъатта бувгьуну яхъанан бивкIру ца Бабай тIисса лаккучуначIа. Ганал тIайласса цIа МахIаммад дия, жулва лакран ххирархха инсантурайн чулий цIарду лачIун дуллан, МахIаммадхъулгу чIявусса бухьувкун, ганайнгу учайва чулий цIа — «Бабай».
Ванал дия хъуннасса хIаят, ва хIаятравугу мукьвагу чулий бия хъуни бакъасса къатри бувну лаякъатран буллансса. Жу яхъанан тIимур, жун багьмур къатта бия хъунмасса, дянив ца мурхьгу бусса. Ва лаккучугу ия хъинну кьянкьасса, гьармуния хайр ласун кIулсса, шавхьсса адамина. Мунияту ванан ччан къабивкIун бур оьнма га кIану кьабитан мурхь дянив бурча куну. Мурхьгу кьукьин къавхьуну бур, хъунмасса, тIивтIусса бухьувкун ца чулуха дакI къадиллай, ца чулухагу биял­сса захIмат хьун нанишиву кIулну га мархрацIа баннин. Жулгу цайми къатрах луглансса чIун дакъая, ниттин школданийн хIадур хъанан аьркинну бия, гьунттий-сара дарсру дайдихьлай духьувкун.
ХIаятраву бия ца хъунмасса кIяласса ккаччигу, цилгу шинай кIилла-шамилла кьулли дувайсса. Му ккаччин цIагу дия Асланка. Мискин, АсланкацIун дархIусса дия ттул оьрчIшиврул къума-цIаншивуртту. Миннуватусса ва ца иш оьрмулухун дакIний ливчIунни ттунмагу. Ккаччи кьулли – ххишаласса дукия канансса кьацIру, даву чIяру хьунсса аваза, ми чIявуминнан къаччархха. Мукун Бабайнгу ччай бакъая ххишаласса аваза. Мунияту цимилгу яру тIитIиннин къатрал чIарах нанисса неххал щинавун дюкьан дуллан икIайва ми кьулли. Асланка ххяхлай щинавун, гай ххассал дуллай, къучагъну къуццу тIун дикIайва. Гъинттул ялагу кьулли дуруна Асланкал – царай кIяласса ккурккисса ккуручайнтту, цихара лархьхьусса тамансса кьулли. Бургъилунгу дуккан дуллай, душлай, марцI дуллай, накIлил дуччин дуллай – ца ялув бавцIусса, цIакьну нинушиву дуллалисса ккаччи бияча цуппагу Асланка.
Ва ххуллух Бабайн цамур танмихI бансса пикри хьуну бунуккива гай кьуллан. На тIуркIу тIий буссияв хIаятраву, ца хIаллава ттун хIисав хьунни Бабай цалла хъунисса каруннаву кIи-кIира, шан-шанна кьулигу дургьуну, лахъисса ххархругу ласлай дарвазалул чулухунай най. Левчунма лавгра ганал хъирив аьгу-аьтIий, лергъа тIун бивкIра, итадакьи ми байчарасса кьулли, тIий. Нагу щуну тинмай бувну, ялагу авчунни Бабай. ДакIнийри ца чулуха гамур чулухун буклай нава танахь лергъа тIутIисса, цирив тIий бивкIсса. Танан цичIав бюхлай бакъая, на цалва ччаннацIун, каруннацIун лачIлай бунугу. Ца лахIзалуву ттуйнгу хъинну къуч куну, нагу личин бувну, авчунни. Нагу ца лавчIрахха мунал ччаннацIун ттулла ккарччах бусса зувирай кьацIа тIий, зурчIай тIий. ЧIарах цIир-цIиргу тIий най бур Асланкагу, бурцIин цIими хьунну, миннатру буллалисса кунма танах бургавай, ттух бургавай. ОьрчIнийсса гьарзат дакIнийри хIакьину кунна гьарца мюрш-кьюршлийн бияннин. ДакIнийри Бабай диркIсса галифе хIажак ва ккирзалул чакмарду. ХIакьинугу нава махIаттал хъанай бура, цукун хьурвав мунаща нава цалва ччанная буцан буван тIий. На аьрщарайх ккуруй, вев-гьарай тIий, ттуйва нава бакъа бивкIун бура. Цурив лечлай лавгун ур ттул ниттийн оьвчин, та даврия дуцин. Ниттищагума бугьан-байгьин къахъанай на Бабайл хъирив, нину ттул хъирив – ца къума-цIансса лахIза бия та кьини жул махIлалий.
Ва ххуллухь къужлун ччан бивкIун бур кьулли щинавун дюкьан къадурну, сагъну дуна хъунтIа дурккун дуччин ва ялтту занай лаян дуван. Му «сурат» ттун къаккаркссар, буслай баярча бакъа. Ниттил на, му рахIму бакъашиву къаккаккан, хъап бувну къатлувун бувцунав. Буяча ца бурцIин цIими хьунну щаллусса хьхьуну цIир-цIир тIий Асланка. Му­къурттийну бусан къабюхъанссар му лахIза. Хъунма хIал къалавгун жу цамур къатлувун бивзссияв. Оьрмулухун ттун му инсан муксса ссиувцIунахха, багъишла ити тIий увкIун, итан къахьунссия, игу къаитав.
Диялсса шинну ларгун дунугу му Бабай сагъну ушиву ттун бавуна. Мунал уссия ца акъа-акъасса арс – летчик. Левххун най уна апатI хьуну му ивкIуну ур.
Та чIумалгу къабувчIлай бия, ттигу бувагу къабувчIинссар мукунсса инсаннан ва оьрмулуву гьарзатрал: бивзсса шаттирал, увкусса мукъул, дурсса даврил, хаснува рахIму бакъа дурмунил жаваб дулун аьркиншиву гьарнан. Бутта­хъал учалагума бурхха «ХIакьину вий, гьунттий ттуй», — тIутIисса. Танал арс ссалчIав тахсирлув акъа унугу, Аллагьнал мукунсса кьадар чивчухьунссия. Ккаччи, кьули учинтIиссар, гагурхха рухI дуну Заннал ляхъан дурсса…
СалихIат Аьлиева, ш. Баку  ХIадур дурссар
З. Аьбдуллаевал