Авадансса авладрал нину

fl_2Апрельданул 23-нний, цаппара зурдардий сагъ бакъагу бивкIун, оьрмулул 80 шинаву аьпалувун лавгунни ххаллилсса зунттал душ, машгьурсса захIматчи ва нину-виричу Алхулаева Маликат ХIажимурадлул душ. Маликат бувну бур 1933 шинал апрельданул 12-нний Ккуллал шяраву Малламусихъал ХIажимурадлул ва Аьйшаразухъал Къизал кулпатраву.
Ччяни ппу акъа ливчIсса ятиннал оьрчIшиву ларгссар, та чIумалсса цинявннал кунна, ккаши-мякьнува, кьянатну. Аьпа биву, буслан бикIайссия таний цин, 12-13 шинавусса душнин, шану бакъассия тIий. 8 класс бу­ккайхту бацIаву дакъа зий бивкIра тIар къурнил давурттай, цилла ниттил, шяраву бусравсса коммунистнал Къизал бригадалуву. ЦIан ларкьуну махъ даврия бувкIун къатта-къуш лакьлай, шюшлай, щин ххилай, гьанттайнсса дуллай, хьхьудяризан уттубивхьуну, дахьва нахIу шанавун лавгсса душ, бизан буллантIиссия тIар хъунмур ссищал Узущал архIал: «Бизира, чанихъул, бизира! Лаххира янна, диссара лажинт, кьацIучинна дара. Буккира кьатIув, бачира къурув, чани шавай дурча! Зугу шанай бунува, на цайминнахь цукун буккира, бачира тIува?» — тIий дулукьинтIиссия тIар. Чанссарагу дигьалагру хьуна, тIий буслан бикIайссия, ца-кIира шинавату Мазуву мащилийн дояркану зун лавгукун (танийсса дояркал даврил «бигьашивугу» жунна кIулссарча!). Амма микку зий хъун хIал къавхьуну, оьрмулул 18 шин шайхту, анаварсса, ссавур кIюласса муштари увккун, «да, ина увассара щар дуцай хьун, увара аьрали бурж лахъан», тIий бунува, «Маликатгу мащилий кьабивтун, на ша къабизайссар чунчIав», тIий авккуну, щар хьун багьссар ганин Гьаруннул колхозраву цIа дурксса жагьилсса хIухчин, яла армия лавхъун махъ Ккулувгу, щалва Лакку билаятрайгу, Да­гъусттаннал улклуйгу машгьурсса хъунхIухчин, Лениннул ордендалия тIайла хьуну, цикссагу цайми орден-медаллан лайкь хьусса урдиланнан ва шяраваллил хозяйствалул ишккаккун Алхулавхъал Мирзан. Маликатлул ва язисса ласнал Мирзал бувтссар, ванияр 13 шинал хьхьичI Мирза лавмартсса азаруннища мурахас ан къавхьуну аьпалувух гьанцIа, уздансса талихIрал ва ччаврил тIинтталусса оьрму. Бувну, хъуни бувссар 10 оьрчI-душ. Маликатлун дуллуссар «Нину-виричу» тIисса бусравсса цIа. Минналгу – 24 душ-оьрчI, вайнналгу – цалсса 14 правнук-правнучкахъул. КутIану учин, цинявгу 48 наслу! Ссалгу багьа бакъарив?! Машаллагь! Маликатлул циняв оьрчI-душ, внук-внучкахъул, чIявуминнал ларайсса, гайминнал дянивсса хасъсса кIулшивурттугу ларсун, ххуй-ххуйсса сянатирттай, къуллугъирттай зий бур Ккулув, МахIачкъалалив, Къизлардай, цайми кIанттурдай.
Цилла дакI хъиншивруцIун, инсаншивруцIун, мурччава чан къашайсса баргъ кунмасса пишлицIун Маликат хъинну ххирассия мачча-гъаннан, чIахху-чIарахнан, га ккавкнан. Лавгунни тти жуява хъин Маликат, ххуй Маликат. Лавгунни цила инсаннал, хъамитайпалул буржгу чIявучил дахIалай чинсса даражалий лавхъун. Алжаннул ххари баннав цув, рухI хъинний дишиннав.
Маликат аьпалувух гьаврил пашманшиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь ХIажимурадлухь, ГюльмахIаммадлухь, Оьмарихь ва Шаликолухь, душваврахь Раяхь, Разиятлухь, ПатIиматлухь, Залмухь ва Маржанатлухь, щала Алхулавхъал, Малламусихъал ва Аьйшаразухъал агьлу-авладрахь!
Ккуллал жяматрал цIанияту вил ссурахъал
Киров Султанов ва ТIагьират Алескерова