Хъювхъиялгу хъарас щунни

boto_10Инт. КутIасса бухьурчагу ва махъ, ванил инсаннал дакIниву хIасул бувайсса асардумур лахъисса хIаллайсса ва чаннасса бикIай. Му тIабиаьтрал чIумух ялугьий бикIай инсантал, ичIаллил ва вахIшими хIайвант, лухччиний ххяххайсса уртту, мурхьру. Буниялагу жунна бахшиш дурну дур тIабиаьтрал караматсса, дакI муданнагу гьулусан дуллан дикIайсса чIун. Интнил кьинирдащал лащин бувай, улу, душ-оьрчIал дянивсса цанначIан ца кIункIу тIун бикIайсса асардугу.
Жулва зунттавун гьашину инт дуркIунни цила чIумал, чIал къархьуну. Интнил гъилисса хIахIгу кьинирду дурккуну гьарза хъанан бивкIунни. Улу, кIюрххил урувгний янилун къадагьлай дикIайсса, лухччинийсса урттугума, кьунниялай яруннийх ца тIааьнну щюллисса кару дуклай дия.

ХIажимурад ХIусайнов
ИнтницIун дархIуну жулва нитти-буттахъалла дуллай диркIсса, инсаннал бакIлахъия дучIан дуваврищал дархIусса ца ххуйсса аьдатну хъанан дикIай Хъарас щаврил байран. Мукунсса байран дунни апрельданул 6-нний Хъювхъиял жяматралгу. Га кьини нагу ШанратIавух, хьунив ххуллийх хьуну, Вихьуллал шяравату ахьтта га байран ккаккан лавгссияв. Кьини цурдагу дарусса, тIааьнну тIабиаьтрал лишанну янилун дагьлагьисса дия. Интнийн бувксса яттил, гъаттарал кIапIаллугу тиву-шиву урттуя нагьар дуллай бия. Гьарца затра ва кIукIлусса гъилишиврущал чантI тIутIишиву ттун баян буллай, баллан бивкIуна верчIичIал, цайми янин къачIалачIисса лелуххантрал тIааьнну макьанну рурцусса балайрдал чIурдугу. Ца-ца чIумал на ххуллий хьунабавкьусса, лух­ччинува мадара гьазсса, кьунттай щяивкIун балайрдахгу вичIи дишайссия. Ччиманал чIикI-чIикI тIисса нярал туннурду, жула Ватандалущал на куна кIюрххила хьунаавкьуну гайз буварча, хIура буккан кунма, цIуцIавуртту, буруккинтру чурххава ливхъун гьан кунма чIалай бия. Архну, гилу, ратIаву, чанну нанисса щинал чарттайх тIанкIа тIисса чIугу, ява, вин чIюхлайри бусса. Укун дакIнил макьу даркьусса кьини дайдирхьуний, гьай-гьай, ганил хъиривми кьунниялнинсса чIунгу ххуйну лагай. Лакку билаятрал тIабакьиравухсса жегъир ххуллурдайх хьуну, на ивунав Хъювхъиял амфитеатрданучIан. Шикку най дия, столлу бихьлай, сахIна хIадур буллай, цIушив, чIатулттив буклай, марцIшивуртту дуллали­сса давурттив.Ттун шикку га цIана хьунаавкьуна ва гьашинусса Хъарас щаврил сиптачи, Дагъусттаннал Пенсионный фондрал хъунаманал хъиривма Сулайманов Нуруллагь МахIаммадович. Хъювхъиял шяраваллил администратор ХIасниев НурмахIаммадлул бувсуна ттухь ва байрандалий цукунсса тяхъашивуртту дикIантIиссарив. Ми дия, ницру бакъашиврийн бувну, тракторданух хъарас щаву, дучри ххяххан буваву, мюрщисса оьрчIая байбивхьуну, бугьарасса къужрайн бияннин, лечаву, жагьилтурал пут личаву. Хъиривгу, амфитеатрданул сахIналул хьхьичI тIивтIусса, ххуй-ххуйсса дукрарду дусса столлахгу щябивкIун, бала-гьалайрдах, къавтIавурттах, кьуру гьаз буллай махъ лахъан ччиманах вичIи дишаву. Ва байран буниялагу цила чIумал дуллалишиву буслай бия шяраваллил хьхьичIсса багъраву тIутIайх бивчусса мурхьирдалгу. ХIадуршинна дувайхту, балай-гьалайрдащал, зюннав, ччергъилу, гармун бивщусса накьарачитал хьхьичIну, хъарас щилащисса багъиравун бавтIуна тамашачитал. Дуаьгу дурну, шяраваллил хъуначу ЦIаххаев МахIарамлул, тракторданух хъарас щуннин, къалмул кIама бивщуна. Хъирив, тракторданул хъарас аьрщаращал хьунадакьайхту, оьрчIал тракторданийн, трактористнайн цайнна щин рутIлай, ххуйсса тIуркIурду хьуна. Шиккува нацIу бувсса инил тIясращал къясру бувара тIий заназисса хъамитайпагу бия. Куннал лагма кув лавгсса шяраваллил жяматрал, хъамаллурал балайрдал гур дагьан дуруна ва тяхъашивруву.
Хъирив Хъуннеххал тия чулийсса Лахъи къурух ххяххан бувуна мукьва балчан. Хъювхъиял шяравасса, Оьмаев КьурбанмахIанма тIисса 17 шинавусса бурттигьул оьрусса рангиращалсса балчан цалчин бувкIуна. КIилчин бувкIуна бурттигьу Кутиев Сабирдул ххяххан бувсса балчан. Хъирив байбивхьуна лечаврилми бяст-ччаллу. Шикку яла чIивисса, мукьра-ххюра шинавусса, душвараяту байбивхьуну, бугьарасса къужрайн бияннинсса бяст-ччал бия. Вай, на бяст-ччаллу тIурчагу, тIуркIурду бия. Пут личаврил бяст-ччаллавухрив бакIру кIяла хьусса арамталгума гьуртту хъанай бия. Амфитеатрданул сахIналия ххуй-ххуйсса махъру лавхъуна Хъювхъиял хъуначу Сулайманов Халилуллагьлул, Ккуллал райондалул хъунама Сулайманов Сяидлул, ванал хъиривма Эдуард ХIажиевлул, Ккуллал райондалул шяраваллил управлениялул хъунама Маммаев Мусал ва цаймигу хIурмат лавайсса хъамаллурал ва Хъювхъиял шяраваллил чиваркIуннал. Цилва багьайсса кьяйдалий мажлис бачин бувну ия Хъювхъиял хъуначу Кьурбанов Бухари. Гьай-гьай, щалва мажлис гьанай бия хIурмат лавайсса Нуруллагь МахIаммадовичлул лагма. Балчант ххяххан бувну ххув хьуминнан, пут лирчуминнан, цучIав личIи къаувну, ванал арцуйнусса бахшишру дуллуна. Мажлис нанисса мутталий балай тIий, макьанну руцлай бия: Амиров Амир – гармунчи ва зюннавчи, Суллуев Муслим – синтизаторданий макьанну руцу, балайчи ПатIимат Каптаровагу бавагу къабавцIуна балайрду тIий мажлис нани­ссаксса. Мажлисрал ахирданий Нуруллагь МахIаммадовичлухь хъунмасса барчаллагь увкуна укун цала шяраваллилсса бакъагу, чIаххулгу, дусталгу цачIун хьун буллалисса байран сакин дурну тIий. Умуд бушиву бувсуна ялунчIингу укунма хьунабакьинсса мутта Аллагьнал булунссархха тIисса.