Хъурдаккаврил байран ГьунчIукьатIув

fotso_3ХьхьичIрасса, буттахъал аьдатирттава жучIанна дирссаннува­сса цану хъанай дур Хъурдаккаврил байран. Интдайдихьулул гьантрай, тIабиаьт шанава чантI увкуну, щюллишиву, ущу-щулгъи чаннайн, гъилишиврийн кIункIу тIун бикIайхту, жулла шяраваллаву байбишай ва байрандалун хасъсса мажлисру буллай. Март зурул 30-нний ГьунчIукьатIрал шяравугу хьунни Хъурдаккаврил байран. Гьашинумур Хъурдаккаврил байран дунни ГьунчIукьатIрал шяраваллил администрациялул хъунама Штанчаев МухIад Хайруттиннул арснал.

Бадрижамал Аьлиева
Ва кьини дучIаннин, зурул хьхьичIва хIадуршинна дуллай байбивхьуссия МухIад ва Жавагьи Штанчаевхъул. Шиккува ца-кIива махъ вайннал кулпатраягу бусан, шяраваллил администраторну зий МухIадлул тамансса шинну хьуну дур. Залкиприл душ Жавагьи дарсру дихьлай бур ГьунчIукьатIрал дянивмур даражалул школданий. Вайннал ур 3 арс. Хъунама арс дуклай ур ДГПУ-раву, кIилчинма дуклай ур Ростовуллал областьрай­сса Шахты шагьрулий Кьиблалул Аьрасатнал экономикалул ва правалул университетраву, чIана-чIивиманангу дур 5 шин ва дачIи.
Жулла ххаллилсса аьдатирттавасса ца дур хъатIай-мажлисирттай гъан-маччами, шяравасса инсантал куннал чIарав кув бацIайсса. Мукун, зини шахьлай, нувцIи бишлай, цаймигу хIадуршиннарду дуллай булувкьуну бия Штанчаевхъал кулпат ва вайннал чIарав бацIан бувкIми. Хъарас щун къурув букканнин хIадурну дия хьамарай дирзун нанисса дукьрахIан ва цайми дукрарду, нахIу-нацIу.
Хъарас щайсса кьинигу хьунни байрандалуцIун даркьусса, баргъ бивтсса. Хъурдаккаврил байрандалийн ГьунчIукьатIув бувкIун бур Тюмень, Нягань шагьрурдая, республикалул сайки циняв шагьрурдаясса, лагма щархъаятусса хъамал. Мажлис хъун буван Гъумучату бувкIун бур райондалул администрациялул бакIчинал кIанайма Къюннуев Абакар цалва делегациялущал.
Хъув букканнин хъузалал къатрал хьхьичI столлу къур бувну, аьдатрайн бувну бувайсса ккунукрал ххункIругу бувкуну, дукьрахIанттил нахIалагу бувну, гихуннай ва байран лахъи ларгунни къурув. Дайсса дуаьрдугу дурну, кIинтнива чантIа тIисса аьрщарайх хъарас диргьуну махъ, хьунни спортрал бяст-ччаллу. Миннувурив яла-яла ххирами – дучри ххяххан баву. Дучри ххяххан бувну, хьхьичIун бувккун бур Я. Дандамаев ва З. Хархаров щябивкIми дучри. Лечавриву, боксраву хьхьичIун бувкми лайкь хьуну бур бахшиширттан.
Хъарас щуну махъ, бавтIун циняв шяраваллил культуралул къатлувун, гихунмайсса мажлис махъатунин лахъи лавгссар миву. Лавхъссар цикссагу ххаллилсса махъру, увкуссар балайрду, ччанну ххит хьуннинсса къавтIавуртту. Ва мажлис цилва балайрдайну чIюлу бувну бур балайчи Зугьра Адамовал.
Хъиривмур шинал Хъурдаккаврил байран дуван, Кьуру лавсъссар цалла шяраваллил ва миллатрал патриот, хъуначунал кунмасса аькьлу-пикрилул заллу, ГьунчIукьатIрал ккурандалул хъунама, МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса, «Дагавтодорданий» зузисса ХIажимирзаев Зиябуттин Абуссупияннул арснал. Барачатну лавсъсса Кьуру хьуннав, Зиябуттин. МухIадлул щумур хъарасгу тIайлабацIусса, бакIлахъиялул авадансса, ххарисса шинайнсса хьуннав.
ЦIуллушиву дулуннав лак­рахьхьун гьарца шинах уку-укунсса мажлисру, батIавуртту дуллансса. Буллугъсса, даркьу­сса шин хьуннав.