Хъарас щаврил байран Гъумук

boto_9Лакрал хъуншагьрулий, мина-гьанулул агьлу сайки бухвалавгун, лагма щархъавасса, хIатта чил миллатиртталссагума чIяву хьусса чIумал, ппухълуннал аьдатру ядангу къабигьар. Инт дучIаврищал лакрал щархъаву байбивхьунни Хъарас щаврил байранну дуллай.

Зулайхат Тахакьаева
Гьашину Гъумук хъарас щун кьуру бия Мусалаев Мусалавлуй ва ДалхIатов Илияслуй. Мусалав ур тамансса шиннардий Лакрал райондалул «Ххяххабаргъ» кказитрал редакторну зий, чIявучин кIулсса инсан. Илияс тIурча ур оьрмулухунсса ризкьичи, сайки зувиллийсса шинну хьуну дур ванал Гъумучиял ОТФ-лул бригадирну зий. Ва ур ДР-лул шяраваллил хозяйствалул бусравсса зузала, лайкь хьуну ур ДР-лул Президентнал ХIурматрал грамоталун.
Ахттайн бизулуву Гъумук ялапар хъанахъиссагу, шагьрурдая бувкIссагу чиваркI бувккуна колхозрал багъравун.
Гъумучиял администрациялул бакIчи Апанни Макьаевлул бувсуна хьхьичIва, колхозру дусса заманнай, Гъумук Хъарас щаврил байран лахъа-хъунну дайсса диркIшиву. Таний Саэд Габиевлул цIанийсса колхоз цурдагу диркIун дур республикалул цалчинми хозяйствардал сияхIраву хьхьичIххуттай. Хъарас щаврил мажлисгу колхозрал харжлугърацIух байсса бивкIун бур. Перестройкалул махъсса шиннардий хъузалал ва ризкьичинал кьимат ялавай багьайхту миннуцIун дархIусса аьдатру къадуллайгу тамансса шинну хьуну дур.
— 1998 шинал на дахьа администрациялул бакIчинал къуллугърай авцIусса чIумал чIярусса шиннардий колхозрал механизаторну зий дурсса МухIадов Загьидинал ттуйн оьвкуна Хъарас щаврил мажлис тIитIин ччай ура, тIий. Ххуйну хIадур хьуну ия цувагу. Хъиривмур шинал кьуру нава лавсъссия. ТIайламур бусан, кьуру ласун гьарцаннан ччан къабикIай, цавайрив кIилчингу, шамилчингу ласлай бур, — увкуна Апанни Макьаевлул.
Саэд Габиевлул цIанийсса СПК-лул хъунама Халид Апразовлул бувсунни хъуру дугьлагьаврия хайр бакъашиву, техника дух хьуну, ччуччия ва гьанна ххирану бушиврийн бувну. Хъуру ххалазаннаран итадаркьуну дусса дур. Ларгсса шинал къутаннайгу, Лаккуйгу СПК-лул ларсун дур 600 тонна ххалал. Ванал ялагу бувсунни Гъумучиял СПК щаллу хъанай душиву так ризкьилийну. ЦIанасса чIумал ва СПК-лучIа бусса бур 2400 яттил хIайвангу, 220 лухIи ризкьигу.
Саэд Габиевлул цIанийсса колхозраву чIярусса шиннардий захIмат бивхьусса АьбдурахIиннул дуаьрттугу дурккуну, къурух гьанна бивщуна. ЧIивисса хъунил парча гъай увкуну махъ, Хъарас щаврил мажлис тIивтIуна колхозрал хIаятраву.
Мажлисрал тямадашиву дуллалисса Апанни Макьаевлул дакIнийн бивчуна Саэд Габиевлул цIанийсса колхозраву захIмат бивхьусса чиваркI ва хъами.
Лакрал райондалул чIумуй­нусса бакIчи Абакар Къюннуевлул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна Хъарас щаврил аьдат цIудуккан даврицIун цIудуккан дан багьлай бушиву хъуру дугьавугу.
— Райондалий нажагьссавагу акъар хъу дугьайсса, сайки цинявппа хIукуматрая дучIайсса кIапIикIрах ялугьлай бур. Махъсса шиннардий паччахIлугъ шяраваллил хозяйствалийн лажинну кIура дарунни, му аралуву зузиминнан кумагран кредитру, субсидияртту, дотацияртту дуллай бур. Амма ми кредитру инсантал ишла дуллай бур матахI ягу машина ласун. Гихунмай ми кредитру чун, цукун ишла дуллай бурив ялув бацIлан тIий бур. Ккаккан дурсса давурттан ишла къадулларча кредитругу, субсидиярттугу, дотациярттугу кьукьлантIиссар. Мунийн бувну, паччахIлугърал буллалисса кумаг аьркиннийн ишла буллан багьлай бур, — увкуна Абакар Къюннуевлул.
Ванал ялагу кIицI лавгуна хьхьичIва учительнал хъув чару батIин ягу нувщи бугьан оьвчирча, дуклаки оьрчIру ххагу-ххарину лагайсса бивкIшиву, хIакьину тIурча учительнаягума багьа тIалав буллай бушиву. Му зунттал агьулданул хасиятран хас бакъасса иширан ккалли буллай, чIурчIав дуруна хъун хъанахъисса ник захIмат ххирану тарбия баврил ялув бацIлан аьркиншиврий.
Ихтилатрая махъ Абакар Къюннуевлул Аьрасатнал шяраваллил хозяйствалул министерствалул цIаниясса барчаллагьрал чагъар буллуна чIярусса шиннардий ризкьилуха зузисса Илияс ДалхIатовлун.
Хъарас щаврил мажлис тяхъа бувуна АьлихIажи Щамххаловлул, Щаза Саидовал, Арсен Хановлул.