Ххаллилсса давурттах бюхттулсса награда

fgot_9Вай гьантрай Москавлия «Серебрянный голубь» тIисса наградалущал зана хьунни жула бусравсса «Дараччи» клубрал президент Мариян ЧIибиевна Илиясова.

Андриана Аьбдуллаева
«Лидеры мирового сообщества» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса цачIуншиннардал союзрал ( Международный союз общественных организаций – МСОО) ванин дуллунни «Серебряный голубь» тIисса жяматрал мукIрушиннарал лишан ва мукуннасса Грамота.
Ва щаллагу дунияллул халкьуннал дянив хъинну сийлийсса наградар. Ва лайкь даврийну Мариян ЧIибиевнал республикалул кьатIув бюхттул дунни, дагъусттан хъаннил цIа, ккаккан дунни ккав­кказ хъамитайпалул уздансса сипат. Гьай-гьай, жула лакралгу дакIру ххари хьунни.
«За особые личные качества, высокий профессионализм и выдающийся вклад в развитие народной дипломатии и сохранение социальных, духовных и нравственных ценностей», — тIий, чивчуну бур ва Грамоталий. Жунма кIулссар, ва Мариян ЧIибиевнал цалчинсса награда дакъар. 1998 шинал «Дара­ччи» клубрал гьанугу бивзун, мунияр шихунмай 15 шинал лажиндарай миллатрал иширттал чIарав бацIлай ва мюхтажнан кумаграл ка тIитIлай ванил дурсса ххаллилсса давурттая чIявучин кIулссар. ХIукуматрал уттинингу бивщуссар ванил дуллалимунин кьимат. Ва лайкь хьуссар цимирагу наградалун ва хIурматрал цIардан. КIицI данна анжагъ цаппара: ДР-лул ва АьФ-лул лайкь хьусса культуралул зузала, ПаччахIлугърал премиялул лауреат. 2005 шинал ларсъссар Аьрасатнал дакьаврил фондрал мусил медаль, 2009 шинал – «Ватандалул культуралул цIаний бивхьусса захIматрахлу» тIисса медаль ва м.ц. Мариян ЧIибиевнал дуллалимуния гъалгъа тIутIиний, ца-цасса уккай, каши дуну тIий дайхьунссар тIиссагу. Цуксса каши дусса ухьурчагу, дакIнил мискин­сса инсаннаща укунсса давурттив дан къашайссар. Марияннив бур хьхьичIва-хьхьичI дакIнил авадан­сса, инсаншиврул бутIа буллусса, цIими ххисса хъамитайпа.
ЦIана Мариян ЧIибиевнал ларсмур награда дур ляличIинура бусравсса, бюхттулсса. Щаллагу дунияллий ва наградалун лайкь хьуну бур бувагу 30 хъамитайпа. Дагъусттаннай ва хьхьичIра-хьхьичI Мариян ЧIибиевнал ларсун дур.
«Серебряный голубь» лишан цIакь дурну дур 2010 шинал сентябрь зурул 10-нний, «Лидеры мирового сообщества» тIисса МСОО-рал ва «Женщины нашего города» тIисса жяматийсса организациялул.
«Серебряный голубь» — ва дур цала ххуйшиврийну ва ччаврийну дуниял ххассал дуллалиминнансса награда.
Наградартту дуллалисса шадлугърайсса батIаву хьуну дур Москавлив АьФ-лул Президентнал Администрациялул Хъунмур конференц-залдануву 28-мур март­рай.
— Жу, циняв лауреатътал, лахъа-хъунну кьамул бунну. Ттун наг­рада дуллалисса чIумал «Лидеры мирового сообщества» МСОО-рал агьаммур Советрал Председатель Лариса Горчаковал увкунни: «Цамур цичIав къадарчагума, так ца ПартIу ПатIимансса гьайкалданухлу лайкьссара ина ва наградалун» увкуну. Ттухьхьунма махъ буллувкун, нагу учав:
— На барчаллагьрай бура кьадарданийн, аьзизсса буттал улклуйн, Дагъусттаннайн, захIматсса кьинирду дурксса чIумал захIматшивурттахун багьсса инсантуран — лихъачултран, къари-къужран, оьрчIан кумаг баву мурад­рай, ттущава «Дараччи» клубрал гьану бизан бювхъуну тIий. Ва ттунма дакIний бивкIмур хIакьинусса кьинигу ттула лагма цаймигу лаган бувну щаллу бан хъанай тIий. Зунгу хъунмасса барчаллагь жу дуллалимунин лавайсса кьимат бивщуну тIий. Ва ттулла награда на ттула аьзизсса Дагъусттаннан хас дуллай бура, — куну.
Ттущал тихун буссия Дагъусттаннал ттугъгу. ЦIубутIуйва жухь бувсуна гайми лауреатътуран дулунсса чIири-хъунсса бахшишругу дикIан аьркинссар зущалла куну. Мукун пишкаш дансса бахшишругу ларсъссия. Мигу тайннал ххарину кьамул дунни. ХIадур дурну дуссия жулла къавтIавугу. ХьхьичIмур кьини жун Кремлилуву экскурсиягу бунни, — буслай бур Москавлия хъамакъабитайсса асардащал зана хьусса Мариян ЧIибиевна.
Жугу барча буллай буру ина, Мариян ЧIибиевнай, му хъуннасса наградалущал. Ина дуллалисса гьарица даврил ахир хъиннийн дукканнав. Бивзсса ша тIайлабацIусса хьуннав.