Тухумрал чичру

vs_1Апрельданул 23-нний МахIачкъалаллал магьирлугърал музейраву хьунни Миро Каган тIисса хъамитайпа – художникнал «Тайнопись рода» тIисса суратирттал выставка.

Валида Аьбдурашидова
Тикку дур личIи-личIисса журардал суратру: цаппарасса дур Агъуллал шяраваллин хасъсса, нукIузаманнул архитектура, къат­рал диц-куц, ляличIишиву ккаккан дуллалисса. Цаппара суратру дур инсантал, тайннал лаххия ккаккан дуллалисса. ЦIанасса ппурттуву шяраваллия так эяллу лирчIун дур. Суратирттал авторнал бувсъсса ку­ццуй, ванин дакIнийн дагьну дур цилла буттал шяравалу. Миро чIивину бунийва ванихь амудадал бувсун бивкIун бур цалла шяравусса Бахмай тIисса тухумрал кьюлтIшиврия. Му бивкIссар магьа кунмасса хавар. Га хаварданийн бувну Бахмай тIисса тухумрал дайдихьу дурну дур 3 уссил, ми бивкIссар 3 хьхьи. Миннавасса цаннан ца душ ччан хьуну, га бувцуну бур цанма. Яла га тухум гьарза хьуну, цIакь хьуну бур. Амма ца чIумал аьжаивсса иш хьуну бур: га тухумрал арамтал анаварну литIлан бивкIун бур 18 шинавун бияннинма, ягу сагъну ливчIми оьрчI бакъа личIайсса бивкIун бур оьрмулухун. Га кьюлтIсса букъавчIайсса зат кIул бан цимирагу никираща къавхьуну бур, цIанагу щищачIав аьч бан къахъанай бусса бур. Му зат сававну Миро Каган лавгун бур цила тухумрал кюру ххал бан, буттал шяравун. Тикку 3 кьинигу дурну, лаласун шайсса затругу кIул бувну, зана хьуну бур махъунмай.
Выставкалийн чIявусса агьлу бувкIун бур, миннал сурат дихьухь хъунмасса барчаллагь тIий бур цалла буттал шяраваллил, танийсса инсантурал, тайннал ахIвал, багьу-бизу, аьдат-эбадатру ккаккан дуллалисса суратру дирхьусса выставка даврихлу. vs_2
Выставкалий бусравсса хъамаличуну ия Агъуллал райондалул бакIчи О. Мазанаев.
«Тухумрал дукъарчIайсса чичру» тIисса выставка уттинингу ккаккан дурну диркIссар Москавлив. Миро Каганнул циллалугу, цайминнащал хIала-гьурттунугу дурну дур 20-хъайсса проектру. Ванил суратру дур Аьра­сатнал ва чил билаятирттал музейрдавугу, ичIаллил музейрдавугу. Цуппа Миро Каган яхъанай бур МахIачкъалалив.