Спортрал школардал дянивсса бяст-ччал

sport_1Ккуллал райондалий, Ккулув ва Вихьлив, бур кIива жагьилтурал спортрал школа. ЧIун-чIумуй вай школардал дянив шай бяст-ччаллий буклакисса хьунабакьавуртту.

Апрельданул 7-нний Вихьуллал шяравусса спортшколалул залдануву хьунни ацIра волейболданул команда бяст-ччаллий дуклакисса соревнования. Вайннува 7 жагьилтурал, 3 душварал командарду дия. Хъусращату ца команда дия жагьилтурал, Ккулату – ца душварал, кIира жагьилтурал, ЧIяту – ца жагьилтурал, ЦIуйшату – ца душварал, ца жагьилтурал, Вихьлияту – кIира жагьилтурал ва ца душварал командарду. Кьинибархан, кIюрххил ссят ацIунния ахттакьун ссят ряхра хьуннин, най бия вай бяст-ччаллу. ХIатта миннул ахирданий цалчинмур, кIилчинмур, шамулчинмур кIану тIий дипломру булурчагу, циняв командартту хъинну тIирхъану, зирангну волейболданий буклакисса жагьилтурая ва душварая сакин дурсса командартту дия. Командарттал бувгьуна укунсса кIантту: душвараву 1-мур – Вихьуллал, тренер Чаринов Чарин; 2-мур – Ккуллал, тренер Оьмаров Алик; 3-мур – ЦIуйшиял, тренер Абакаров Аьвдуллагь. Жагьилтураву 1-мур кIану бувгьунни Хъусращиял, тренер Ванатиев МахIамма, 2-мур кIану – Ккуллал, тренер Оьмаров Алик ва 3-мур кIану – Вихьуллал, тренер МахIмудиев Аздар.