Расул Мирзаевлущалсса хьунабакьаврий

chi_3Дагъусттаннал цIа дурксса спортчи, хIала-ккаласса дандибу­ккавурттал дунияллул чемпион Расул Мирзаев мартрал 31-нний Къазахъисттаннай ххув хьуссар къазахнал хьхьичIунсса спортчи Ержан Естановлуяр. Мунил хIакъираву Р. Мирзаев хьунаавкьунни республикалул журналистътуращал.

Алма-Ата шагьрулий хьусса дандибуккавурттайн «Великая битва» тIисса цIа дирзун диркIссар. Расул Мирзаев ва Ержан Естанов биллай бивкIссар ММА-лул дунияллул чемпионнал мухIлулул цIаний. Га мухIлу уттинин РасуллучIа диркIссар, га дунияллул чемпион ухьувкун. Ва бияву хьун аьркинссия дукIура, амма Р. Мирзаевлул иш ххуйну багьну бакъая, мунияту бияву гьашину хьуссар. Естанов панкротиондалул дунияллул чемпион хьуну ур дукIу, га ххув хьуну ур мукуна кIира хъунисса дунияллул халкьуннал турнирданий.
Къазахъисттаннал спортчинал яла хъунмур мурад бивкIун бур Расуллуща дунияллул чемпионнал мухIлу ласаву.
Къазахнал журналистътурахь Р. Мирзаевлул куну бур: «На шиккун увкIссара чемпионнал мухIулттущал, махъунайгу ванищал гьантIиссара». Бяст-ччал шаннагу раундрай хьуну бур. Цалчинмур раундрай Ержан ялттуну иллай ивкIун ур. Цанма маччасса тамашачитурал вав-шаврил гьуз уллалисса Естанов цащава шайсса чаралий Расуллуйн гьужумру буллай ивкIун ур. Амма кIилчинмур раундрай иш-тагьар цамур куццуйсса хьуну дур: жула ватанлув танайн гьужум буллан ивкIун ур. Шамилчинмур раундрай тIурча Расуллул га муксса бас увну урхха, Естанов ттарай-ххарай тIий ивкIун ур. Ахирданийгу, «ЛухIи цIиникьран» (Расуллул чIарах цIа) ххувшаву дуллуну дур циняв судиятурал.
Расул Мирзаев ххув хьуну ур цаймигу бяст-ччаллаву, Москавлия зана хьуну махъ. Га гьуртту хьуну ивкIссар боевой самболул Аьрасатнал чемпионатрай Белогородуллал областьрайсса Губкин шагьрулий. Тикку ххув хьуну ур кIиннащалсса бяст-ччалливу, шамилчинманаяр ух хьуну призрал кIану бувгьуну бур. Ганал шамилчинма муттаэ ивкIссар Нижегородуллал областьраясса полица Сергей Разин.
Расул Мирзаевлул мукъур­ттийн бувну, га хIадур хъанай ур Американал спортчинащал иян, амма, цалсса ттигу, къакIулну бур Расуллул муттаэ цу хьунтIиссарив. ЦIана машварартту най бур.
Расул пашман хьуну ур Москавлив цащава хьусса иширая: «ЧIявусса затру лаласав, тамансса бувчIунни, утти тукунсса гъалатIру хьун къабитанна», — увкунни ганал.