«ОьрчIалми вяйлиявуртту чIяру хъанай дур»

boto_5Аьмну хьуну дур 32 кьанун зия дуваву. Миннувату дур 13 экономикалул зумунусса, 4 цурк бувсса, 3 дур ярагъ ябуллай икIаврицIун дархIусса ва мукунна личIи-личIисса багьанарттащалсса.

Ккуллал райондалийсса полициялул отделданул хъунама Щайхов АхIмади Щайхлул арснащал­сса ихтилат.

— Буси, АхIмади Щайхович, жулламур райондалий, жяматрал дянивсса, зия дуван къабучIисса, кьанунну дуруччаврил масъала цукунсса бу­ссарив.
— ТIайланма учин ччива, жулла чIаххурайсса районнай хъанахъисса кьанунну зия давурттах бурувгун, жучIарамур тагьар оьккисса дакъар куну. Учиннуча, цайми районнай кунна, жучIара, райондалул жямат гьанавиххи буллалисса, диндалул ххуллурду сававну данди бацIлацIавуртту дурагу дакъар. Гьай-гьай, жучIа бур цаппара жагьилтал сияхIрай, цахъи ххишаласса ябитаву дувайсса. Аьмну лавсун, жулва жямат, нава зузисса мутталий хIисав буллай, бувчIунни паракьатсса хасиятирттал, гьанавиххишивуртту чансса, цалва кулпатрал маэшат цукун буван бурив яхI буллалисса, кьанунну дуруччайсса инсантал бушиву. Учиннуча, цал мазра-матIра учаву чIявуну гьашай.
— Милицанаяту полиция бувну махъ, вилва пик­рилий, дурив жучIарагу райондалий ххуйчулиннайсса дахханашиву хьуну зул давурттаву?
— Дуркьай, дакъа дикIай­ссарив. Цалчин, цакьнийва жул идаралийн «отделение» учай­ссия, зузалтгу уттинияр кIилийну чансса бивкIссар. ЦIана жуйн «Отдел МВД РФ по Кулинскому району» учайссар. Зузалтгу жучIа цIана буссар 60-нначIан бивсса. Ур жучIа, мукуна, ца силисттачигу. ТIайлар, ванал давурттив, ца цувалусса ушаврийн бувну, чIяру хъанахъисса чIуннугу дикIай. ЖучIа буссар, мукунма, гьарца шяраваллицIун бавхIусса, полицанал ккаккан бувсса (уполномоченный) хIаписарталгу. Буссар, мукунма, ППС (патрульно- постовая служба). Вай зузалт зун бикIайссар, чIявумур чIумал, хьхьувай шяраваллавух, кьанунну зия дувулт байщун буваншиврул. Ява вай зузалтрал чIярусса, хьхьурай хьун бюхъайсса, вяйлиявуртту къахьун дитлай бур. Уссар жучIа чIумувун къабивсса оьрчIащал зун икIайсса хIаписаргу.
— БучIину бухьурча, буси ларгсса шинал жулла райондалий хьусса кьанунну зия даврил сияхIраяту.
— Аьмну хьуну дур 32 кьанун зия дуваву. Миннувату дур 13 экономикалул зумунусса, 4 цурк бувсса, 3 дур ярагъ ябуллай икIаврицIун дархIусса ва мукунна личIи-личIисса багьанарттащалсса.
— Вилва пикрилий, чIяруми кьанунну зия давуртту цукунми хъанай дур?
— ЧIяруминнуйн оьрчIал вяйлиявуртту тIий бухьурчагу, ихтияр дакъархха щихьчIав щилчIав къатравун уххан. Шяраву заллухъру бакъа кьариртсса къатравун бур школалул оьрчIру бухлай. Мукунсса ишру чIявуну шай 1-мур ЦIувкIуллал шяраву. Мунийн бувну, шяраваллаву, жяматрал оьрмулувусса масъалалия ихтилат буван инсантал бавтIсса кIанттурдайн лавгун, жул зузалтралгу ихтилат бувай­ссар профилактикалул зумунусса. ДахIаву дуссар жул райондалул вив зузисса шяраваллавусса имамтуращалгу. Вайннащалмур даву дикIай жулва жяматрал дянив экстремистал къахьун битан цукунсса чаран лякъин бурив ца пикрилийн бучIайсса. Яла цамур чулуха захIматшиву ва бакIцIуцIи буллалаву дакъар. Ттул канилусса цинявгу полицалул зузалт дакIнийхтуну зузисса, мяърипат дусса, культуралул чулуха тIалавшиннарду дуру­ччайсса, ккаккан дурсса кьануннайн мютIисса зузалт бур.
— Барчаллагь, АхIмади Щайхович, ттущал ихтилат бувансса чIун ляркъуну тIий.
— Вингу барчаллагь.

Ихтилат бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул