КIанттул цилакаялувшиврул органну — властьрал лажинни

boto_15Апрельданул 10-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Муниципал сакиншиннал советрал ассоциациялул батIаву. БатIаврий гьуртту хьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов.

БатIаврий махъ лахълай, Муниципал сакиншиннал советрал председатель, МахIачкъалаллал бакIчи Сяид Амировлул бувсунни ххалбигьин бушиву Советрал 2012 шинал дурсса давурттал хIасиллу, ккаккан бан захIматсса масъалартту, ми щаллу бансса чаранну ва ялун дучIансса чIумул масъалартту.
Докладраву Амировлул бувсунни Советрал дуллалисса давурттая. Ганал мукъурттийн бувну, цимилагу ххалбивгьуну бур чIявусса муниципал масъалартту ва кIанттул властьру паччахIлугърал властьрал органнащал ва ихтиярду дуруччай органнащал хIала-гьурттуну зузаврил масъалартту, хаснува экстремистшиврул ва террористшиврул профилактикалул масъалартту. Советрал хъуннасса къулагъас дуллай бур ЖКХ-лул масъалар­ттах, ми ххалбигьлай бур палатарттал заседаниярттай ва муниципал сакиншиннал бакIчитурал семинар-совещаниярттай.
Докладраву гьартану бувсунни властьрал кIанттул органнал цалла аьрщарай бизнес гьарта-гьарза даврил, ишбажаранчитурал давуртту хьхьичIуннай хьун дуллансса шартIру дузал даврил давурттая.
Докладраву бувсунни мукунма муниципалитетирттал ишакаш къадурна лирчIсса каширдая ва бюхъурдая. Бувсунни цаппара районнай муниципал властьрал даву хьхьара хьуну душиву, каялувчитурайн агьалинал вихшала кьуркьуну душиву,тикку власть дарцIуну душиву тухумирттал ва хъунисса чIарав бацIултрал кумаграйну.
Доклад бувманал хъирив ихтилатру бунни цайминналгу.
Яла махъ буллунни ДР-лул Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIиповлухьхьун:
— Докладраву бувсунни кIанттул цилакаялувшиврул органнахь хъунисса, ишла къадурсса каширду, луртанну душиву. Ми луртанну ишла дуллан кIанттул органнан лавхьхьуну бакъар, муницIунма миннуя мюнпат ласлан цалсса лавхьхьуну бакъар лаваймур даражалул паччахIлугърал властьрал органнангу. Ттун ттунма, респуб­ликалул каялувчи хIисаврай, хъунмур масъала – му кIанттул цилакаялувшиврул органнал мюнпатну даву дачин давур ва властьрал паччахIлугърал органнащал давурттаву хайрданунсса хIала-гьурттушивур, — увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.
Республикалул бакIчинал мукъурттийн бувну, кIанттул цилакаялувшиврул органну паччахIлугърал властьрая батIулну дур, амма иширайну ми цивппа властьрал лажинни. КIанттул власть цукунсса дурив, мукун­сса пикри бикIайссар агьалинал аьмну властьрал хIакъираву. Жулва халкьуннан ххуйну бувчIуну бакъар цуманахь цукунсса ихтиярду дуссарив, цукунсса масъалартту буссарив. АьФ-лул Президент В. Путиннул масъала бивхьуну бур щалла властьрал мюнпатшиврул хIакъираву. Мунияту ДР-лул властьрал органну хIала-гьурттуну зун аьркинссар кIанттул цилакаялувшиврул органнащал.
Р. АьбдуллатIиповлул гьартану бувсунни мюнпатну зузисса каялувчитал хIадур буллан аьркиншиврия, даву дакъашиврул, ЖКХ-лул хIаллихшиннахлу дуллалисса арцурду цалалуш дуллалаврия, Каспий хьхьиривусса чавахъру, биологиялул луртанну духлаган дуллалаврия, шагьрурдал чIарахсса аьрщив дахлахаврия ва цаймигу масъаларттая.
Ахирданийгу Муниципал сакиншиннал советрал вичIи дирхьунни ревизиярттал коми­ссиялул отчетрах ва цIакь дунни ва шинайнсса давурттал план.