Жижара

jrar_1Аьбидлул арс ХIусманов Загьиди
Ца-цаних тIий, чан хъанай бур Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилувух гьурттуну бивкIми, ххялтIа дурккун дур миннал кьюкьри. Уттигъанну, апрельданул 19-нний аьпалувух ивхьунни ца мукунсса талатала, яхI-къириятрал увччусса зунтталчу, Ккуллал райондалийсса ЦIущуллал шяравасса ХIусманов Загьиди Аьбидлул арс­гу.
Загьиди увну ур 1924 шинал ЦIущуллал шяраву Аьбидлул ва Зумрутлул кулпатраву. Дяъви байбивхьусса чIумал Загьиди дуклай ивкIун ур 7-мур классраву. 1942-ку шинал дяъвилийн лавгун ур ванал ппу. Загьидигу, мунал хъиривва, 1943-ку шинал март зуруй, хушрай, лавгун ур душманнащал талан. Шанма зуруй аьркинмур лахьхьин буллайгу бивкIун, Загьиди ва ванащал Лаккуява увкIсса дус ХIасан-ХIусайн тIайла бувккун бур 3-мур Белорусснал фронтрайн. Гихунмай ванал бивтун бур фронтрал цикссагу ххуллурду, талай ивкIун ур Кенигсберг шагьрулучIа, Баргълагавал чуллай, Архмур Востокрай. Ххувшаву хьунадаркьуну дур Китайнал ва СССР-нул дазуй.
Дяъвилий дурсса чувшивур­ттахлу Загьиди лайкь хьуну ур Славалул ордендалун, «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии» ва чIярусса цаймигу орден-медаллан.
Ватандалийн зана хьуну махъ, хьхьувайсса школалийнгу занай, 10 класс бувккуну бур. Муния махъ Ростовуллал юридический школа ва Щаллагу Союзрал юридический институт бувккуну бур. МВД-лул органнаву зий Загьидинал дурну дур 30-нния лирчусса шинну. Пенсиялийн увккун ур милицанал подполковникнал цIанилу. Ххувшаву ларсун 55 шин шаврин хасну, АьФ-лул Президентнал ХIукмулийн бувну, лайкь хьуну ур «Полковник милиции» тIисса хIурматрал цIанин.
Загьиди аьпалул шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал уссихь ХIусманнухь, ссихь Къистаманнухь, душварахь Земфирахь ва Наидахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь.
Загьидинал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав, ванал барачат махъ ливчIун ля­къиннав.
ЦIущуллал жямат

—————————————

ТIагьирдул арс ТIагьиров Кьурбан
Апрель зурул 8-нний оьрмулул 78 шинаву жуятува личIи хьуну, ахиратравун лавгунни Уручратусса ТIагьирдул арс Кьурбан – Ставрополлайсса дагъусттаннал миллатрал культуралул центрданул советрал член, яхI бусса, чумартсса адамина, иман дусса бусурманчу, машгьурсса аьлимчу, буттал кIану ххирасса лаккучу, кулпатравугу, гъан-маччаминнавугу, гьалмахтуравугу нахIу-хIалимсса, дакI тIайласса, хIурмат лавайсса инсан.
Кьурбан, 1954 шинал Москавлий академик И.М. Губкиннул цIанийсса навтлил институтгу къуртал бувну, зун айивхьуну ур Ставрополлай навтлил ва газрал мяъданнал инженерну. Пагьму бусса жагьил 1962 шинал ивтун ур Щаллагу Союзрал элмийну газ ххалбигьай институтрал (ВНИИ ГАЗ) лабораториялуву Ставрополлайсса группалул хъунаману. 1965 шинал, Совет хIукуматрал амрулийну, Кьурбан тIайла увккун ур ряхра шинайсса Гьиндусттаннайн, навт ва газ буккаврил даву сакин дан.
Ватандалийн зана хьуну махъ Кьурбан зий ивкIссар личIи-личIисса къуллугъирттай Ухссавнил Ккавкказнал навтлил ва газрал ишру ххалбигьайсса институтраву (СевКавНИПИгаз).
Махъсса зурдардий Кьурбан зий уссия Ухссавнил Ккавкказуллал федеральный университетраву профессорну ва мивувасса Докторнал ва кандидатнал элмулул даражалул диссертацияртту дуруччайсса советрал хъунаману.
Кьурбан ия техникалул элмурдал доктор, профессор, зунттал (мяъданнал) элмурдал ва тIабиаьтрал элмурдал академик. Мунал щаллу дурну дия ттуршлий мукьцIалунния лирчусса элмулул давуртту, лавсун бия мукьцIаллий шанма изобретениялул патент, СССР-данул ВДНХ-лул медаллу: ца мусил, мукьра арцул ва шанна чарвитул.
Кьурбаннул бувсса захIматран бивщусса кьиматну хьуссар мунан Газпромрал премиялул лауреат, «Аьрасатнал Федерациялул элмулул лайкьсса ишккакку», «Газрал промышленностьрал хIурмат бу­сса зузала», «ЗахIматрал ветеран» тIисса цIарду ва лишанну дулаву. ТIагьиров Кьурбаннул цIа лахъан дурну дуссар «Аьрасатнал Федерациялул газрал промышленностьрал мусил фонд» тIисса хасъсса сияхIрайн.
Кьурбаннул бунагьирттал аьпа баннав тIий, пашманшиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал кулпатрахь Аьишатлухь, душнихь Заремахь ва гъан-маччаминнахь.
Ставрополлайсса Дагъус­ттаннал ХIукуматрал
вакилхана;
М.-С. Гусаевлул цIанийсса Дагъусттаннал миллатрал культуралул центр;
Ставрополлайсса Дагъус­ттаннал халкьуннал культуралул автономия;
Ставрополлай ялапар хъанахъисса дагъусттаннал агьали

————————————

ХIасанхIусайннул душ Ибрагьимова Кумсият
Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни ххаллилсса лакку хъамитайпалул, зунттал хъамитайпалул, яхI-къирият ягу дурну, дугу дурурччуну, арулва оьрчIгу хъуни бувну, ласкъатлуву ласнангу, ласналминнангу, щарнил жяматрангу бусравсса, дан-дитан кIулсса, шавхьсса инсаннал, КIямашрал шяраву хъунма хьусса, щар хьуну махъ ГьунчIукьатIрал къутандалий оьрму лавгсса Ибрагьимова Кумсият ХIасанхIусайннул душнил.
Кумсият бувну бур 1944 шинал ХIасанхIусайннул ва Умукусумлул кулпатраву. Яла дяъвилул кIюла дуккан дурсса шиннардий бувсса Кумсиятгу хъанай бивкIун бур дяъвилул оьрчIшиву зерххусса, най буна хъунма хьусса, захIматрал кьадру-кьимат кIулсса душну. ГьунчIукьатIрал арул шинал школданий арулва классгу бувккуну, Кумсият щар буллуну бур шяраватусса Ибрагьимлун. Ибрагьимлул ва Кумсиятлул, захIмат-жапа буллай, ГьунчIукьатIрал къутандалий мина дурну, колхозраву зий, хъуни бувуна цивппа кунма захIмат ххирасса арсру ва душру, лахьхьин буллай бия яла махъ миннал оьрчIангу дунияллий захIматрал кьадру-кьимат цукунсса буссарив. Минналгу эбрат ларсуна цала хъунмяммая ва хъуннададая.
Кумсиятлул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, вайнная бивзминнахь, куятуврахь, арснал хъаннихь, уссихь, щалвагу агьлу-авладрахь. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, Кумсиятлун къабуллумур оьрмулул бутIа ванил оьрчIан, оьрчIал оьрчIан булуннав. Кумсиятгу цина ххирасса жагьилсса оьрмулий аьпалухьхьун лавгсса Ибрагьимлущал алжаннул ххари баннав, цал гьаврду нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа баннав. Амин.
КIямашрал, Бар­хъаллал, ГьунчIукьатIрал, КIамахъаллал жяматру

———————————

Жущалва архIал дуклай бивкIсса Ибрагьимова Марияннухь (Мусаева), ванил ласнахь Мусахь, оьрчIахь, душварахь, уссу-ссурваврахь хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру вайннал нину, ниттил нину
Кумсият
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Кумсиятгу алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин.
Марияннущал дуклай бивкIми